Avifaunal conservation assessment of the Sava River between Krško and Jesenice na Dolenjskem and a proposal for a new important bird area (IBA) in Slovenia

Authors

  • Damijan Denac Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • Jakob Smole Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, SI-1210 Ljubljana
  • Al Vrezec Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.11.1.25-57

Keywords:

the Sava river between Krško and Jesenice na Dolenjskem, Important Bird Area, IBA, Special Protected Area, SPA, Natura 2000, Slovenia

Abstract

Inventory of avifauna was carried out in 2008 within a 32 km2 area of the Sava River between Krško and Jesenice na Dolenjskem with the aim to evaluate the conservation importance of the area. Birds were counted twice on 25.3 km of line transects placed in three landscape types – woods, agricultural landscape, and mosaic. Breeding birds along the Sava River, with emphasis on common kingfisher Alcedo atthis and common sandpiper Actitis hypoleucos, and of water bodies of the area were surveyed, too. In total, 132 species were recorded, 88 of which were breeders. Fifteen breeders are listed in Annex 1 of the Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds. Three of them meet the criteria for IBA/SPA designation – night heron Nycticorax nycticorax, black kite Milvus migrans and common kingfisher Alcedo atthis. The criteria used were: (1) more than 1% of the national breeding population of the species in the area, (2) more than two breeding pairs of the species in the area and more than five breeding pairs comprising the total national population, (3) for the qualifying species, five most important areas for the species in the region (Slovenia) can be proposed at the most. The proposed new IBA/SPA Sava river between Krško and Jesenice na Dolenjskem is the only area for the night heron and black kite and the fourth most important area for the common kingfisher in Slovenia.

References

Bauer H-G., Bezzel E., Fiedler W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseriformes. Aula-Verlag, Wiebelsheim, 808 pp.

Bibby C.J., Burges N.D., Hill D.A., Mustoe S. (2000): Bird Census Techniques. Academic Press, London, 302 pp.

BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge, 374 pp.

Božič L. (1998): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 19: 167.

Božič L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS - BirdLife International, Ljubljana, 139 pp.

Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. Acrocephalus 26: 123-137.

Božič L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. Acrocephalus 27: 123-137.

Božič L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. Acrocephalus 28: 23-31.

Božič L. (2008): Vodomec Alcedo atthis. In: Rubinić B. (Ed.), Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Projektna naloga. Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec DOPPS, pp. 6-9.

Brečko B. (2008a): Živi svet Vrbine. Agencija za radioaktivne odpadke, Lokalno partnerstvo Brežice, Brežice, 79 pp.

Brečko B. (2008b): Belorepec Haliaeetus albicilla. Acrocephalus 29:111-112.

Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L., Borchers D.L., Thomas L. (2001): Introduction to Distance sampling. Oxford University Press, Oxford, 432 pp. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198506492.001.0001

Cramp S., Perrins S.M. (1998): The Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press.

Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS)

Donald P.F., Sanderson F.J., Burfield I.J., Bierman S.M., Gregory R.D., Waliczky Z. (2007): International Conservation Policy Delivers Benefits for Birds in Europe. Science 317: 810-813. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1146002

Figelj A. (2007): Belorepec Haliaeetus albicilla. Acrocephalus 28: 128.

Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 287 pp.

Glutz von Blotzheim U., Bauer K.M. (2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vogelzug-Verlag im Humanitas Buchversand, AULA-Verlag GmbH.

Gregori J. (1992): Dokumenti: Breguljke Riparia riparia gnezdile ob Savi pri Čatežu. Acrocephalus 55: 192.

Gregori J. (1993): Ekološke značilnosti ptičev ob spodnjem toku Save. Acrocephalus 14: 185-190.

Gregori J. (1998): PVO na odseku AC Krška vas – Obrežje, vegetacijo, favno ter biotope. Ornitologija. Projektna naloga. Izvajalec Prirodoslovni muzej Slovenije, 8 pp.

Gregori J., Kryštufek B. (1984): Favna ptičev in sesalcev ob Savi. Smernice za varstvo naravne in kulturne dediščine ob Savi. Projektna naloga. Naročnik Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Izvajalec Prirodoslovni muzej Slovenije, 17 pp.

Gregori J., Šere D. (2005): Ptiči Šaleških jezer in okolice. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 227 pp.

Heath M.F., Evans M.I. (Eds.) (2000): Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2 vols. BirdLife International, Cambridge, UK (BirdLife Conservation Series No.8).

Hudoklin A. (2007): Poljska vrana Corvus frugilegus ponovno gnezdi v Sloveniji. Acrocephalus 28: 35-36.

Hudoklin A. (2008): Varstvo gnezda belorepca. Svet ptic 3(14): 22-27.

Jančar T., Trebušak M. (2000): Ptice Kozjanskega regijskega parka. Acrocephalus 21: 107-134.

Janžekovič F, Klenovšek D. (2001): Ptiči (Aves). In: Poboljšaj K., Grobelnik V., Jakopič M., Janžekovič F., Klenovšek D., Kotarac M., Leskovar I., Paill W., Rebeušek F., Rozman B., Šalamun A., Opredelitev ekološko pomembnih območij v predelu spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi. Projektna naloga. Naročnik MOP, Agencija RS za okolje. Izvajalec Center za kartografijo favne in flore, pp. 131-165.

Järvinen O., Väisänen R.A. (1983): Confidence limits for estimates of population density in line transects. Ornis Scandinavica 14: 129-134. DOI: https://doi.org/10.2307/3676016

Jogan N., Bačič T., Frajman B., Leskovar I., Naglič D., Podobnik A., Rozman B., Strgulc-Krajšek S., Trčak B. (2001): Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 443 pp.

Kerček M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. Diplomsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 99 pp.

Klemenčič A., Klemenčič G. (2001): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 22: 56.

Klenovšek D. (1998): Okolica Sevnice. Acrocephalus 19: 72-74.

Klenovšek D. (2002): Kvakač – izumrla gnezdilka Slovenije? Seminarska naloga. Predmet Varstvo naravne dediščine. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 7 pp.

Klenovšek D. (2003): Čigre, kvakači, ribiči ... Svet ptic (Novice) 9(1):4.

Klenovšek D. (2008): Belorepec Haliaeetus albicilla. Acrocephalus 29: 111.

Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Ur. l. RS MP 17/99)

Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Ur. l. RS MP 18/98)

Košir M. (1997): Zanimivosti od koderkoli: Sava pri Ljubljani. Acrocephalus 18: 121-126.

Kozamernik J.J. (2000): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 21: 277.

Kozinc B. (1991): Gnezdenje črnega škarnjeka Milvus migrans pri Lescah. Acrocephalus 12: 57-70.

Kryštufek B. (1999): Osnove varstvene biologije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 155 pp.

Lončar T. (2003): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 24: 148.

Mohar P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdilk ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 57 pp.

Polak S. (Ed.) (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. DOPPS, Ljubljana, 227 pp.

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS 111/04)

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/02)

Radović D., Kralj J., Tutiš V., Radović J., Topić R. (2005): Nacionalna ekološka mreža – važna područja za ptice u Hrvatskoj. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 84 pp.

Radović J. (2007): Ekološka mreža duž reke Save. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 40 pp.

Richarz K., Bezzel E., Hormann M. (2001): Tachenbuch für Vogelschutz. Aula-Verlag, Wiebelsheim, 630 pp.

Rubinić B. (2007): Pisana penica Sylvia nisoria. In: Rubinić B. (Ed.), Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na Posebnih območjih varstva (SPA). Projektna naloga. Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec DOPPS – BirdLife Slovenia, pp. 33-35.

Rubinić B. (2008): Pisana penica Sylvia nisoria In: Rubinić B. (Ed.), Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Projektna naloga. Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec DOPPS, pp. 56-58.

Schneider-Jacoby M. (1993): Vögel als Indikatoren für das ökologische Potential der Saveauen und Möglichkeiten für deren Erhaltung. Dissertation. Biologischen Fakultät der Universität Konstanz, 262 pp.

Schneider-Jacoby M., Ern H. (1990): Save-Auen. Vielfalt durch Überschwemmung. Verlag Jürgen Resch, Radolfzell, 135 pp.

Sedminek P. (2002): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 23: 50.

Sivec I., Kryštufek B., Gregori J., Horvat B. (1986): Inventarizacija favne doline Mirne in Dobovskega polja. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 24 pp.

Südbeck P., Andretzke H., Fischer S., Gedeon K., Schikore T., Schröder K., Sudfeldt C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell, 792 pp.

Šere D. (1990): Pegasta sova Tyto alba guttata. Acrocephalus 11: 111.

Štromar L. (1979): Ornitološka istraživanja u okolici NE Krško. In: Meštrov M. (Ed.), Ekološka istraživanja u okolici NE Krško I. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Biološki odjel, pp. 196-224.

Štromar L. (1980): Ornitološka istraživanja u okolici NE Krško. Fenomen kretanja ptica i resursi njihove prehrane na področju NE Krško. In: Meštrov M. (Ed.), Ekološka istraživanja u okolici NE Krško II. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Biološki odjel, pp. 253-280.

Štromar L. (1981): Ornitološka istraživanja u okolici NE Krško. Kvantiteta i kvaliteta ornitofaune užeg dijela Krške kotline (područje NE Krško). In: Meštrov M. (Ed.), Ekološka istraživanja u okolici NE Krško III. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel, pp. 285-305.

Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. Acrocephalus 18: 29-39.

Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. Acrocephalus 19: 36-48.

Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. Acrocephalus 20: 6-22.

Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. Acrocephalus 21: 261-274.

Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji. Acrocephalus 22: 171-174.

Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. Acrocephalus 23: 43-47.

Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. Acrocephalus 26: 99-103.

Tome D. (Ed.) (2008): Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji. Projekt CRP: Znanje za varnost in mir 2006-2010. Izvajalec Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), 299 pp.

Tome D., Sovinc A., Trontelj P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. DOPPS, Monografija DOPPS Št. 3, Ljubljana, 417 pp.

Umek M. (2003): Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) na Krško-Brežiško polje. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 82 pp.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjh Natura 2000) (Ur. l. RS 43/08)

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS 49/04)

Vogrin M., Hudoklin A. (1993): Ptice ob spodnjem toku reke Save. Acrocephalus 14: 191-200.

Vogrin M., Sovinc A. (1993): Ornitološki pomen gramoznic in glinokopov Krško-brežiškega polja. Acrocephacus 14: 213-218.

Vrezec A. (1997): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 18: 113.

Vrezec A. (2005): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 26: 107-108.

Vrezec A., Bordjan D., Perušek M., Hudoklin A. (v tisku): Population and ecology of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia. Denisia, zugleich Kataloge der oberösterreichischen Landesmuseen.

Additional Files

Published

30.06.2009

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Denac, D., Smole, J., & Vrezec, A. (2009). Avifaunal conservation assessment of the Sava River between Krško and Jesenice na Dolenjskem and a proposal for a new important bird area (IBA) in Slovenia . Natura Sloveniae, 11(1), 25-57. https://doi.org/10.14720/ns.11.1.25-57

Similar Articles

1-10 of 301

You may also start an advanced similarity search for this article.