Distribution of reptiles in Slovenia: a review of data collected until 2009

Authors

  • Miha Krofel Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Vesna Cafuta Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Griša Planinc Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Maja Sopotnik Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Ali Šalamun Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Staša Tome Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Melita Vamberger Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana
  • Anamarija Žagar Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.11.2.61-99

Keywords:

reptiles, Reptilia, distribution, Slovenia

Abstract

In this paper, we present a review of distributional data for reptiles in Slovenia collected prior to April 2009. Data are presented in a 10×10 km UTM grid and divided into two classes by the age: 1995 or earlier, and 1996-2009. With this review, we would like to create a basis for future field work and emphasize the distributional gaps. For some species, the knowledge of their distribution has increased substantially in the last 13 years (e.g. for Podarcis muralis, Vipera aspis, Zamenis longissimus, Anguis fragilis, Natrix natrix, N. tessellata, and Lacerta viridis / bilineata). The increase in some introduced species (e.g. Trachemys scripta and Testudo hermanni) is probably a consequence of additional introductions by people. On average, the number of UTM squares with recorded presence of autochthonous species has increased by 12% per species after 1995. For some of the species, no more records have been made after 1995 in many areas where they had been recorded before (e.g. Podarcis melisellensis, Vipera ammodytes, V. berus, Emys orbicularis, and Lacerta agilis), which might indicate the possibility of local extinctions. For the future, we recommend a continual monitoring of the population trends concerning individual species.

References

Boehme W. (1981): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 1. Echsen I. Wiesbaden, 520 pp.

Böhme M.U., Fritz U., Kotenko T., Džukić G., Ljubisavljević K., Tzankov N., Berendonk T. U. (2006): Phylogeography and cryptic variation within the Lacerta viridis complex (Lacertidae, Reptilia). Zoologica Scripta 36: 119-131. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1463-6409.2006.00262.x

Brelih S. (1954): Prispevek k poznavanju favne plazilcev slovenskega ozemlja. Biološki vestnik 3: 128-131.

Bressi N., Dall’Asta A., Dolce S. (2004): Sulla presenza di Elaphe q. quatuorlineata (Lacépède, 1789) in Italia nord-orientale. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. 51: 267-270.

Blomberg S., Shine R. (2006): Reptiles. In: Sutherland W.J. (Ed.), Ecological Census Techniques. 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 297-306. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790508.009

Bonin F., Devaux B., Dupre A. (2006): Turtles of the world. A & C Black Publishers Ltd., London, 416 str.

Cafuta V. (2005): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Planinc G. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004. Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 65-72.

Cafuta V. (2005): Infestiranost kuščaric (Lacertidae) s klopi (Ixodidae) v osrednji in jugozahodni Sloveniji. Diplomsko delo. Oddelek za bilogijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 87 str.

Cafuta V., Krofel M. (2007): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Stanković D. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije, Lovrenc na Pohorju 2005. Društvo študentov biologije, Ljubljana: 81-88.

Cafuta V., Planinc G. (2004): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Planinc G. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Žirovnica 2003. Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 55-60.

Freyer H. (1842): Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische. Laibach: gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei, 90 pp.

Gasc J.P., Cabela A., Crnobrnja-Isailovic J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Lescure J., Martens H., Martínez Rica J.P., Maurin H., Oliveira M.E., Sofianidou T.S., Veith M. & Zuiderwijk A. (Eds.) (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Collection Patrimoines Naturels, 29, Societas Europaea Herpetologica, Muséum National d'Histoire Naturelle & Service du Petrimone Naturel, Paris, 496 pp.

Govedič M., Janžekovič F. (2003): Prispevek k poznavanju razširjenosti močvirske sklednice (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) ob reki Dravi v Sloveniji. Natura Sloveniae 5(2): 59-63.

Janev Hutinev B., Kletečki E., Lazar B., Podnar Lešić M., Skejić J., Tadić Z., Tvrtković N. (2006): Red book of Amphibians and Reptiles of Croatia. Ministry of Culture, State Institute for Nature Protection, Republic of Croatia, Zagreb, 95 pp.

Kumar B. (2009): Nove najdbe laškega gada (Vipera aspis) v Sloveniji. Natura Sloveniae 11(1): 59-63. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.11.1.59-63

Mršić N. (1992): Rdeči seznam ogroženih vrst plazilcev (Reptilia) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 41-44.

Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.

Pahor P. (2005): Poročilo skupine za plazilce. In: Kodele Krašna I. (Ed.), Biološki raziskovalni tabor "Lig 2004". Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, pp. 39-47.

Pahor P. (2006): Poročilo skupine za plazilce. In: Kodele Krašna I. (Ed.), Biološki raziskovalni tabor "Breginj 2005". Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, pp. 54-63.

Pahor P. (2007): Poročilo o delu skupine za dvoživke. In: Kodele Krašna I. (Ed.), Biološki raziskovalni tabor "Novaki 2006". Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, pp. 41-50.

Planinc G. (1997a): Najdba pozidnega gekona v Sloveniji. Proteus 59(9-10): 461-463.

Planinc G. (1997b): Prispevek k poznavanju favne plazilcev (Reptilia) jugozahodnega dela Slovenije. In: Bedjanič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96. ZOTKS, Ljubljana, pp. 121-134.

Planinc G. (1997c): Prispevek k poznavanju plazilcev (Reptilia) slovenske Istre. In: Planinc G. (Ed.), Bilten. Klub mladih raziskovalcev - Club dei giovani ricercatori, Koper, pp. 4-11.

Planinc G. (1997d): Prispevek k poznavanju dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) Vipavske doline z okolico. In: Kodele - Krašna I. (Ed.), Mladinski raziskovalni tabor Goče ‘97. ZPM, Ajdovščina, pp. 2-12.

Planinc G. (1999a): Prispevek k poznavanju plazilcev (Reptilia) severovzhodne Slovenije. In: Govedič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97. ZOTKS, Ljubljana, pp. 23-30.

Planinc G. (1999b): Zoološka skupina 1997 - Prispevek k poznavanju dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) velenjske okolice. In: Šalej M., Šterbenk E. (Eds.), Vinska Gora - zbornik raziskovalnega tabora v letih 1997 in 1998. ERICo, Velenje, pp. 110-121.

Planinc G. (2000): Prispevek k poznavanju plazilcev (Reptilia) Goričkega. In: Govedič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 43-47.

Planinc G. (2001a): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Gergeli A. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000. ZOTKS, Ljubljana, pp. 38-47.

Planinc G. (2001b): Prispevek k poznavanju razširjenosti dvoživk in plazilcev širše velenjske okolice. In: Šalej M. (Ed.), Velenje: zbornik 11. in 12. raziskovalnega tabora v letih 1999 in 2000. Erico, Velenje, pp. 118-127.

Planinc G. (2002a): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Gergeli A. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001. ZOTKS, Ljubljana, pp. 36-45.

Planinc G. (2002b): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Planinc G., Presetnik P. (Eds.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002. Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 49-54.

Poboljšaj K., Vamberger M., Žagar A., Govedič M., Cipot M., Lešnik A. (2008): Inventarizacija plazilcev (Reptilia) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na močvirski sklednici (Emys orbicularis) na vplivnem območju HE Brežice in HE Mokrice. In: Govedič M., Lešnik A., Kotarac M. (Eds.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, pp. 540-607.

Polak S. (2005): Favna kopenskih habitatov Pivških jezer. Acta carsologica 34/3: 660-690.

Puky M., Schád P., Szövényi G. M. (2005): Magyarország herpetológiai atlasza / Herpetological atlas of Hungary. Varangy Akciócsoport Egyesület, Budapest, 207 pp.

Sajovic G. (1913): Herpetologični zapiski za Kranjsko. Carniola, Ljubljana 4/1-2: 1-31.

Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (2006): Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia / Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze, 789 pp.

Tome D., Vrezec A., Kapla A., Bačič T., Cipot M., Erjavec D., Trčak B., Frajman B., Govedič M., Jakopič M., Jogan N., Kos I., Kotarac M., Lešnik A., Poboljšaj K., Potočnik H., Šalamun A., Trčak B., Verovnik R., Zagmajster M. (2008): Naravovarstveno vrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: primerjalna študija z referenčnimi območji. Končno poročilo. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 299 pp.

Tome S. (1996): Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji. Annales 9: 217-228.

Tome S. (2001a): Plazilci (Reptilia). In: Kryštufek B. (Ed.), Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Končno poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 480-545.

Tome S. (2001b): Plazilci Kozjanskega parka. Poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 20 pp.

Tome S. (2002): Kače zakaj se jih bojimo?!? Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 72 pp.

Tome S. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Močvirska sklednica Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Ljubljana, 11 pp.

Torkar G. (2001): Najdba laškega gada Vipera aspis v Breginjskem kotu poleti 2001. Natura Sloveniae 5(2): 65-67.

Vamberger M. (2008): Pojavljanje močvirske sklednice (Emys orbicularis) v ribnikih Drage pri Igu. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 88 pp.

Vamberger M. (2009): European pond turtle (Emys orbicularis) in Slovenia. In: Rogner M. (Ed.), European pond turtle (Emys orbicularis). Edition Chimaira 4, Frankfurt am Main, 191 pp.

Zee M. van der (1998): Herpetologie en limnologie. In: Inberg H. (Ed.), Slovenië zomerkamp Velike Bloke 1997. Jeugdbond voor Natuur-en Milieustudie, Utrecht: 42-44.

Žagar A. (2006): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Luštrik R., Vinko D. (Eds.), Ekosistemi Jadrana, Črna gora 2005, Pelješac 2006. Spomladanski biološki dnevi Jovsi 2006. Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 79-81.

Žagar A. (2008): Pomen presvetlitev za plazilce (Reptilia) v gozdni krajini. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 80 pp.

Žagar A., Planinc G., Krofel M. (2007): Records of Horvath's Rock Lizard (Iberolacerta horvathi) from the Notranjsko podolje region (central Slovenia). Natura Sloveniae 9(2): 43-44. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.9.2.43-44

Žagar A., Planinc G., Krofel M. (2008). New records of Horvath's Rock Lizard (Iberolacerta horvathi) from Slovenia. In: Pafilis P., Kotsakiozi P., Valakos E.D. (Eds.), 6th Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin. Pp. 68-69.

Žagar A., Krofel M., Govedič M. (poslano) Distribution and habitat use of Dice snake Natrix tessellata in Slovenia. Mertensiella.

Published

30.12.2009

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Krofel, M., Cafuta, V., Planinc, G., Sopotnik, M., Šalamun, A., Tome, S., Vamberger, M., & Žagar, A. (2009). Distribution of reptiles in Slovenia: a review of data collected until 2009 . Natura Sloveniae, 11(2), 61-99. https://doi.org/10.14720/ns.11.2.61-99

Similar Articles

1-10 of 180

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>