Descriptions of first records of Myotis alcathoe in Slovenia

Authors

  • Primož Presetnik Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.14.1.5-13

Keywords:

Myotis alcathoe, morphology, forest, Kočevski rog, Slovenia

Abstract

We present first observations of Myotis alcathoe in Slovenia. A male and two females of this species were mistnetted at a pond surrounded by an old full-grown beech-fir forest near Rdeči kamen (Kočevski rog), where other 16 bat species were found as well. Myotis alcathoe is the 30th bat species in Slovenia, and we assume that it inhabits other similar old broadleaf forests as well, which could be confirmed by further fieldwork coupled with genetic testing.

References

Anthony E. L. P. (1990): Age determination in bats. In Kunz, T. H. (Ed.): Ecological and Behavioral methods for the study of bats. Washington D.C., London, Smithsonian Institution Press, pp. 47-58.

Benda P., Ruedi M., Uhrin M. (2003): First record of Myotis alcathoe (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia. Folia Zoologica 52: 359-365.

Croatian Natural History Museum Bat Group (2006): Fourth Report to the National Implementation (2004 – 2006) of the Agreement on the Conservation of Bats in Europe (EUROBATS). Inf. EUROBATS.MoP5.15.Rev.1. Croatian Natural History Museum Bat Group, Zagreb, 11 pp. [15.6.2007] <http://www.eurobats.org/documents/pdf/National_Reports/nat_rep_Croa_2006_2.pdf>

Dietz C., von Helversen O. (2004): Illustrated identification key to the bats of Europe. Electronic Publication Version 1.0. released 15.12.2004. Tuebingen & Erlangen (Germany), 72 pp. [2.3.2005] <http://www.uni-tuebingen.de/tierphys/Kontakt/mitarbeiter_seiten/dietz.htm>

Dietz C., von Helversen O., Nill D. (2007): Die fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Biologie, kennzeichen, gefährdung. Kosmos Verlag, Stuttgart, 399 pp.

Direktiva Sveta 92/43/EGS (1992): Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list L 206, 22/07/1992: 7-50.

Gaisler J. (1973): Netting as a possible aproach to study bat activity. In: Đulič, B. (Ed.): Papers of Third International Bat Research Conference. Periodicum Biologorum 75(1): 129-143.

Helversen O. von, Heller, K.-G., Mayer, F., Nemeth, A., Volleth, M., Gombkoto, P. (2001): Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n.sp.) in Europe. Naturwissenschaften 88: 217-223. DOI: https://doi.org/10.1007/s001140100225

Koselj K. (2009): Brkati netopir – Myotis mystacinus (Kuhl 1817) s. lat. In: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (Eds.): Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije, Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia. Atlas faunae et florae Sloveniae 2. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, pp. 72-73.

Koselj K., Aupič N. (2001): Prispevek k poznavanju favne netopirjev (Mammalia: Chiroptera) vzhodne Slovenije. Natura Sloveniae 3(2): 41-62.

Kunz T. H., Kurta A. (1990): Capture methods and holding devices. In Kunz, T. H. (Ed.): Ecological and behavioral methods for the study of bats. Washington D.C., London, Smithsonian Institution Press, pp. 1-29.

Kryštufek, B. (1997): Inventarizacija favne sesalcev na Kočevskem (poročilo). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Lučan R. K., Andreas M., Benda P., Bartonička T., Březinova T., Hoffmannova A., Hulová Š., Hulva P., Neckářová J., Reiter A., Svačina T., Šálek M., Horáček I. (2009): Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterologica 11(1): 61-69. DOI: https://doi.org/10.3161/150811009X465695

Mayer F., von Helversen O. (2001): Cryptic diversity in European bats. Proceedings of the Royal Society of London 268B: 1825-1832. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1744

Mayer F., C. Dietz, Kieffer A. (2007): Molecular species identification boosts bat diversity. Frontiers in Zoology 4: 4. DOI: https://doi.org/10.1186/1742-9994-4-4

Mitchell-Jones A. J., G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík, Zima J. (1999): The atlas of European mammals. Academic Press, London, 484 pp.

Mršić N. (1997): Biotska raznovrstnost v Sloveniji. Slovenija – »vroča točka« Evrope. / Biotic diversity in Slovenia, Slovenia - the »hot spot« of Europe. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, 129 pp.

Niermann I., Biedermann M., Bogdanowicz B., Brinkmann R., Le Bris Y., Ciechanowski M., Dietz C., Dietz I., Estók P., von Helversen O., Le Houédec A., Paksuz S., Petrov B. P., Özkan B., Piksa K., Rachwald A., Roue S. Y., Sachanowitz K., Schorcht W., Tereba A., Mayer F. (2007): Biogeography of the recently described Myotis alcathoe von Helversen and Heller, 2001. Acta Chiropterologica 9(2): 361-378. DOI: https://doi.org/10.3161/1733-5329(2007)9[361:BOTRDM]2.0.CO;2

Parco Nazionale della Majella (2008): Un nuovo mammifero in Italia: il pipistrello Vespertilio di Alcathoe al Parco Nazionale della Majella. Press release. Downloaded December 26, 2010 (in Italian).

Perko D. (1998): Gostota prebivalstva. In: Fridl J., D. Kladnik, M. Orožen Adamič, D. Perko (Eds.): Geografski atlas Slovenije. Država v času in prostoru. DZS, pp. 146-147.

Perko D., Orožen Adamič M., Belec B., Fridl J., Gabrovec M., Hrvatin M., Kert B., Kladnik D., Lovrenčak F., Mihelič L., Mihevc A., Mrak J., Natek M., Olas L., Pak, M., Pavlin B., Pavšak M., Pelc S., Perko D., Plut D., Počkaj Horvat D., Požeš M., Rejec-Brancelj I., Repolusk P., Šebenik I., Topole M., Urbanc M., Vovk Korže A., Zupančič J., Žiberna I. (1999): Slovenija. Pokrajina in ljudje. Mladinska knjiga, 736 pp.

Presetnik P., Govedič M. (2006): Možnosti pri monitoringu pestrosti netopirjev in njihovih populacijskih trendov v Sloveniji. V: D. Hladnik (ur.), Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino. Studia forestalia Slovenica: strokovna in znanstvena dela / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta; št. 127, Ljubljana, pp. 261-275.

Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Zaključno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Izdelovalec: Miklavž na Dravskem polju, 251 pp.

Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (Eds) (2009a): Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije, Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia. Atlas faunae et florae Sloveniae 2. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 152 pp.

Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. (2009b): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Zaključno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Izdelovalec: Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 251 pp.

Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011 (Končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Izdelovalec: Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 282 pp.

Racey P. A. (1990): Reproductive assesment in bats. In Kunz, T. H. (Ed.): Ecological and behavioral methods for the study of bats. Washington D.C., London, Smithsonian Institution Press, pp. 31-45.

Spitzenberger F., Pavlinić I., Podnar M. (2008): On the occurrence of Myotis alcathoe von Helversen and Heller, 2001 in Austria. Hystrix Italian Journal of Mammalogy (n.s.) 19(1): 3-12.

Ur. l. RS (1996): Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti. Uradni list Mednarodne pogodbe 7/1996.

Wikipedia (2011): Myotis alcathoe. <http://en.wikipedia.org/wiki/Myotis_alcathoe>, ogled 21.12.2011.

Downloads

Published

30.06.2012

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Presetnik, P. (2012). Descriptions of first records of Myotis alcathoe in Slovenia. Natura Sloveniae, 14(1), 5-13. https://doi.org/10.14720/ns.14.1.5-13

Similar Articles

1-10 of 166

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>