First record of the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Nanoščica River basin, central Slovenia

Authors

  • Teja Grželj Belsko 6c, SI-6230 Postojna, Slovenija
  • Rok Grželj Belsko 6c, SI-6230 Postojna, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.14.1.43-44

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Krofel M., Cafuta V., Planinc G., Sopotnik M., Šalamun A., Tome S., Vamberger M., Žagar A. (2009): Distribution of reptiles in Slovenia: A review of data collected until 2009. Natura Sloveniae 11(2): 61-99.

Poboljšaj K., Vamberger M., Žagar A., Govedič M., Cipot M., Lešnik A. (2008): Inventarizacija plazilcev (Reptilia) in njihovih habitatov s posebnim ozirom na močvirski sklednici (Emys orbicularis) na vplivnem območju HE Brežice in HE Mokrice. In: Govedič M., Lešnik A., Kotarac M. (Eds.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, pp. 540-607.

Polak S. (2002): Plazilci (Reptilia) jezera in okolice. In: Gaberščik A. (Ed.), Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem jezeru. Ecology Society of Slovenia, Ljubljana, pp. 230-235.

Tome S. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Močvirska sklednica Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Ljubljana, 11 pp.

Vamberger M. (2008): Pojavljanje močvirske sklednice (Emys orbicularis) v ribnikih Drage pri Igu. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 88 pp.

Vamberger M. (2009): European pond turtle (Emys orbicularis) in Slovenia. In: Rogner M. (Ed.), European pond turtle (Emys orbicularis). Edition Chimaira 4, Frankfurt am Main, 191 pp.

Vamberger M., Kos I. (2011): First observations on some aspects on the natural history of European pond turtles Emys orbicularis in Slovenia. Biologia 66(1): 170-174. DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-010-0138-z

Downloads

Published

30.06.2012

Issue

Section

Field Note

How to Cite

Grželj, T., & Grželj, R. (2012). First record of the European pond turtle (Emys orbicularis) in the Nanoščica River basin, central Slovenia . Natura Sloveniae, 14(1), 43-44. https://doi.org/10.14720/ns.14.1.43-44