New records of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in Slovenia (Crustacea: Decapoda)

Authors

  • Matjaž Bedjanič Kolodvorska 21/b, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.6.1.25-33

Keywords:

freshwater crayfish, faunistics, Habitats Directive

Abstract

During 2000-2004, the species has been recorded at 22 localities in the northern, north-eastern and south-eastern parts of Slovenia. The records are briefly discussed from ecological and nature conservationist points of view. In the light of »priority species« status according to the Habitats Directive, the need for a further research into stone crayfish biology and estimation of its populations size and dynamics in Slovenia is pointed out. In the official Slovene proposals of potential Sites of Community Importance (pSCI) according to the Habitats Directive, the habitats of this species are insufficiently represented.

References

Bertok M., Budihna N., Povž M. (2003): Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda): Končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana. 370 str. + digitalne priloge.

Bertok M., Budihna N., Povž M., Seliškar T. (2004): Ribe, piškurji, sladkovodni raki deseteronožci. Proteus 66(9-10): 462-468.

Budihna N. (1996): Potočni raki (Astacidae). V: Gregori J., Martinčič A., Tarman K., Urbanc-Berčič O., Tome D., M. Zupančič (ured.), str. 228-233, Narava Slovenije, stanje in perspektive, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

Budihna N. (2001): Raki (Decapoda). V: Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, str. 207-218, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Direktiva o habitatih - Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (FFH Directive - The Council Directive 92/43 EEC on the Conservation of Natural Habitats and on Wild Fauna and Flora, Off. Journal of the EC, No.L.206/7)

Füreder L., Machino Y. (2002): A revised determination key of freshwater crayfish in Europe. Ber. Naturwiss.-Med. Ver. Innsb. 89: 169-178.

Pöckl M., Eder E. (1998): Bestimmungsschlüssel der in Österreich vorkommenden Flußkrebse. Stapfia 58: 9-27.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/02)

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS 46/2004)

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS 49/2004)

Published

30.06.2004

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Bedjanič, M. (2004). New records of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in Slovenia (Crustacea: Decapoda). Natura Sloveniae, 6(1), 25-33. https://doi.org/10.14720/ns.6.1.25-33

Similar Articles

1-10 of 44

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2