Nature conservation value of Radensko polje near Grosuplje based on the inventory of butterflies Lepidoptera: Rhopalocera)

Authors

  • Franc Rebeušek Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
  • Rudi Verovnik Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.3.1.19-31

Keywords:

Radensko polje, butterflies (Rhopalocera), distribution, threat status, nature conservation

Abstract

Radensko polje is one of the largest areas of extensively used wet meadows in central Slovenia. In 2000, we surveyed the nature conservation value of this area based on distribution of the butterfly fauna. The presence of strong populations of Maculinea alcon, Euphydryas aurinia and Pyrgus armoricanus pointed out a very high conservation value of the surveyed area. Equally important is the presence of locally distributed and highly threatened Carcharodus flocciferus in the northern part of the polje. In view of the evaluation of the endangered species distribution and the number of species recorded at the sites we propose two districts to be given the status of nature reserves, while the entire Radensko polje should be protected as a landscape park.

References

Carnelutti J. (1992a): Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 61-104.

Carnelutti J. (1992b): Popravki (Errata) rdečega seznama ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 18: 189-190. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01206683

Čelik T., Rebeušek, F. (1996): Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana, 100 pp.

Direktiva Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov ter prostoživeče favne in flore (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora).

Florjanc A., Jernejc-Babič P. (1999): Radensko polje - izjemna krajina Slovenije (poster). Občina Grosuplje, Grosuplje.

Lampič B., Smrekar A.A. (1998): Vzpostavitev GIS-a naravne dediščine na primeru Radenskega polja. In: Krevs M., Perko D., Podobnikar T., Stančič Z. (Eds.), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1997-1998 . ZRC SAZU Ljubljana, pp. 159-166.

Pintar L. (1991): Radensko polje. Proteus 54(1): 25-29.

Poboljšaj K., Budihna N., Grobelnik V., Jakopič M., Jogan N., Kotarac M., Lešnik A., Pleško S., Šalamun A. (1999). Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (poročilo). Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 pp.

Poboljšaj K., Grobelnik V., Hönigsfeld Adamič M., Jakopič M., Kotarac M., Leskovar I., Lešnik A., Polak S., Rebeušek F., Šalamun A., Verovnik R. (2000): Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo). Naročnik: Občina Grosuplje (Oddelek za okolje in za prostor). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 pp.

Tolman T., Lewington R. (1997): Butterflies of Britain and Europe. Collins Field Guide, HarperColins, London, 320 pp.

Topole M. (1998): Dolenjsko podolje. In: Perko D., Orožen Adamič M. (Eds.), Sloveni j a - Pokrajine in ljudje . Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, pp. 460-472.

van Swaay C.A.M., Warren M.S. (1999): Red Data Book of European Butterflies (Rhopalocera). Nature and Environment, No. 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 260 pp.

Verovnik R. (1995): Raka '92 - Delo entomološke skupine. In: Bedjanič M. (Ed.), Tabor študentov biologije Raka '92, Smast '93, Črneče '94 . Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 12-15. DOI: https://doi.org/10.1558/bsrv.v12i1.15034

Verovnik R. (1996): Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev Kozjanskega, vzhodna Slovenija. In: Bedjanič M. (Ed.), Tabor študentov biologije Kozje '95. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 75-82.

Verovnik R. (1997): Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) jugozahodne Slovenije. In: Bedjanič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96 . Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 33-44.

Verovnik R. (2000a): Razširjenost dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) na Goričkem (severovzhodna Slovenija). Natura Sloveniae 2(1): 41-59.

Verovnik R. (2000b): A contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Cerkljansko-Idrijsko region, west Slovenia, with notes on their vertical distribution. Natura Sloveniae 2(2): 47-59.

Zakon o ohranjanju narave (ZON). Ur.l. RS 56/99.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prostoživečega živalstva in rastlinstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ). Ur.l. RS MP 17/99.

Published

30.06.2001

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Rebeušek, F., & Verovnik, R. (2001). Nature conservation value of Radensko polje near Grosuplje based on the inventory of butterflies Lepidoptera: Rhopalocera). Natura Sloveniae, 3(1), 19-31. https://doi.org/10.14720/ns.3.1.19-31

Similar Articles

1-10 of 110

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>