The cave Spodnja Klevevška jama – important bat roost and a newly recorded site of Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii) in Dolenjska (south-eastern Slovenia)

Authors

  • Primož Presetnik Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju
  • Andrej Hudoklin Ob Sušici 15, SI-8350 Dolenjske Toplice

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.7.1.31-35

Keywords:

bats, Chiroptera, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Myotis myotis, caves, distribution, nursery roost, transitory roost, Slovenia

Abstract

The finds of bats in the Spodnja Klevevška jama cave are described. In it, maternity colonies of Rhinolophus euryale and Myotis myotis and individual specimens of Rhinolophus hipposideros and Rhinolophus ferrumequinum were found. In September 2004, during migration to their hibernaculum, a group of 15 Schreiber’s bats (Miniopterus schreibersii) roosted in the cave. This is the only recent find of a colony of this species in the Dolenjska region.

References

Fakaš-Topolnik I., Trenc N., Malić-Limari S. (2002): Špilja Veternica. Geomorfološki spomenik prirode. Javna ustanova »Park prirode Medvednica«. Zagreb. 25. pp.

Hudoklin A. (1999): Letna dinamika pojavljanja podkovnjakov (Rhinolophus spp.) v nekaterih jamah na Dolenjskem. Annales, Anali za istrske in mediteranske študije 9 (2): 323-328.

Kryštufek B., Hudoklin A. (1999): Netopirji na prezimovališčih v Sloveniji v letih 1994-1996. Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Koper, 9 (2): 315-322

Kryštufek B., Presetnik P., Šalamun A. (2003): Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera) (končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 322 pp.

Presetnik P. (2004a): Monitoring stanja populacij netopirjev v Ajdovski jami (poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 31 pp.

Presetnik P. (2004b): Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihemberk s poskusom zagotovitve nadomestnega zatočišča (poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 38 pp.

Presetnik P., Kryštufek B. (2004): Netopirji. Proteus 66 (9-10): 442-447.

Racey P. A. (1990): Reproductive Assesment in Bats. In: Ecological and Behavioral

Methods for the Study of Bats. Kunz T. H. (ed.). Smithsonian Institution Press, London, pp. 31-45.

Rodrigues L. (1999): Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). In: Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P., H. J., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohralík V., Zima J.: The atlas of European mammals, T & AD Poyser, London, pp. 154-155.

Uradni list RS (52/2002): Uredba o zvrsteh naravnih vrednot. Uradni list Republike Slovenije (2002) 52: 5298-5300.

Uradni list RS (82/2002): Pravilnik o razvrstitvi rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list Republike Slovenije (2002) 82: 8894-8976.

Uradni list RS (49/2004): Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS (2004) 49: 6409-6477.

Sket, B. (1960): Krška jama nad izvirom Krke. Zapisnik ekskurzije 12.4.1959. Društvo za raziskovanje jam Slovenije, Ljubljana, pp 1.

Serra-Cobo J., Lopez Roig M., Marques Bonet T., Lahuerta E. (2000): Rivers as possible landmarks in the orientation flight of Miniopterus schreibersii. Acta Theriologica 45 (3): 347-352. DOI: https://doi.org/10.4098/AT.arch.00-34

Published

30.06.2005

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Presetnik, P., & Hudoklin, A. (2005). The cave Spodnja Klevevška jama – important bat roost and a newly recorded site of Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii) in Dolenjska (south-eastern Slovenia). Natura Sloveniae, 7(1), 31-35. https://doi.org/10.14720/ns.7.1.31-35

Similar Articles

1-10 of 246

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>