O reviji

O reviji

Revija Vestnik za tuje jezike izhaja enkrat letno z dvojno številko. Namenjena je znanstvenikom in strokovnjakom s področja jezikoslovja, književnosti in didaktike tujih jezikov. V slovenskem merilu je ena redkih revij, ki v tujih jezikih objavljajo prispevke s področja jezikoslovja in književnosti in edina revija, ki objavlja prispevke s področja didaktike različnih tujih jezikov in slovenščine kot tujega jezika.

Revija v objavo sprejema izvirne, pregledne in kratke znanstvene prispevke z navedenih področij. Z objavami v slovenščini pomembno prispeva k razvoju znanstvene in strokovne terminologije v materinščini. Poleg znanstvenih prispevkov v reviji objavljamo tudi strokovne prispevke učiteljev praktikov, s čimer pripomoremo k izboljšanju jezikovnega pouka, širjenju informacij in neposredni izmenjavi mnenj.

Poleg znanstvenih in strokovnih člankov so v Vestniku za tuje jezike dobrodošle recenzije aktualnih del s področij, ki jih revija pokriva in poročila o aktualnih dogodkih.

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so dvojno slepo recenzirani.

Pogostost izhajanja

Revija izhaja enkrat letno.

Dostopnost prispevkov

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v:

  • Scopus
  • COBISS.si
  • dLib.si
  • ERIH PLUS
  • DOAJ
  • CNKI
  • EBSCO
  • Mir@bel
  • Asian Science Citation Index (ASCI)
  • EuroPub

Sofinanciranje

Revijo Vestnik za tuje jezike sofinancira:

Zgodovina

Revija Vestnik za tuje jezike je naslednica revije Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti, ki je izhajala med leti 1962 in 2006. Revija je prenehala izhajati po razpustitvi Društva za tuje jezike in književnosti, saj ni imela več formalnega izdajatelja. Skupina raziskovalcev s Filozofske fakultete v Ljubljani je revijo obudila, poskrbela za ponoven vpis v razvid medijev in izdala prvo številko leta 2009. Uredniška politika ostaja podobna politiki prvotne revije.