Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Vestnik za tuje jezike je interdisciplinarna znanstveno-strokovna publikacija, ki objavlja izvirne, pregledne in kratke znanstvene članke ter strokovne članke s področja jezikoslovja, književnosti in didaktike tujih jezikov, recenzije reprezentativnih del ter poročila o odmevnih dogodkih s teh področij.

Prispevki so lahko napisani v slovenščini, angleščini, francoščini, hrvaščini, italijanščini, makedonščini, nemščini, ruščini, srbščini in španščini. Avtorji so sami dolžni poskrbeti za lektoriranje svojih prispevkov.

Prispevke pošljite do 30. junija tekočega leta glavni urednici po elektronski pošti na naslov: meta.lah@ff.uni-lj.si

Oziroma na naslov:
Meta Lah
Filozofska fakulteta
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Poslani članki so dvakrat slepo recenzirani. Urednik bo avtorja v najkrajšem možnem času obvestil o ustreznosti prispevka in morebitnih popravkih, spremembah ali dopolnitvah, ki jih je po mnenju recenzentov pred objavo potrebno vnesti. Urednik se z avtorji ne bo spuščal v razpravo o prispevkih, za katere bodo recenzenti ocenili, da niso primerni za objavo.

Članki
Dolžina članka praviloma ne presega 42.000 znakov (skupaj s povzetki in bibliografijo). Članek naj bo opremljen s povzetkoma v slovenščini in angleščini (do 150 besed). Če je članek pisan v drugem tujem jeziku kot v angleščini, lahko vsebuje tudi povzetek v tem jeziku; prav tako članek, pisan v slovenščini, lahko vsebuje povzetek v tujem jeziku, ki je relevanten za obravnavano problematiko. Povzetke avtorji uvrstijo povsem na konec članka, za bibliografijo. Vrstni red povzetkov je: slovenski, angleški, povzetek v tujem jeziku (neobvezno). Vsak od povzetkov mora biti opremljen z naslovom in petimi ključnimi besedami v uporabljenem jeziku.

 

Recenzije
Dolžina recenzij naj ne presega 10.000 znakov. Leto izdaje recenziranega dela ne sme biti starejše od 6 let. Poleg avtorja (ali avtorjev oziroma urednikov), polnega naslova, letnice izdaje, mesta in založbe naj avtorji navedejo tudi število strani, ISBN in kataloško oziroma prodajno ceno recenziranega dela.

Poročila o dogodkih
Dolžina poročil naj ne presega 7.000 znakov. Dobrodošle so tudi napovedi prihajajočih dogodkov.

Navodila za tehnično urejanje
Za navodila pišite urednici revije na naslov meta.lah@ff.uni-lj.si.

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

  • Članek še ni bil obljavljen. Članek prav tako v danem trenutku ni v procesu recenziranja pri drugi reviji.
  • Članek je shranjen v formatu programov Microsoft Word ali OpenOffice.
  • Kjerkoli je to mogoče, so v članku navedeni spletni naslovi do vseh navedenih referenc.
  • Besedilo je napisano v pisavi velikost 12. V besedilu se izogibajte podčrtavanju (raje uporabite poševno pisavo). Vse slikovno gradivo in drugi grafični elementi (tabele, sheme) so ustrezno umeščeni tekom besedila.
  • Članek upošteva Smernice za avtorje, ki so objavljene na spletni strani revije.
  • Če oddajate članek v postopek recenziranja, vas prosimo, da upoštevate Navodila za slepo recenziranje.

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti