Pragmatične značilnosti nedoločnih zaimkov v hrvaščini kot drugem jeziku

Avtorji

  • Sanda Lucija Udier Univerza v Zagrebu, Fakulteta za humanistiko in družboslovje, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.427-444

Ključne besede:

nedoločni zaimki, hrvaščina kot drugi jezik, pragmatične strukture, izražanje negativnega odnosa

Povzetek

Prispevek obravnava nekatere pragmatične značilnosti hrvaških nedoločnih zaimkov, zlasti možnost njihove rabe za izražanje negativnega odnosa oziroma stališča. V prispevku predstavljamo rezultate kvantitativne raziskave, katere namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri učenci hrvaščine kot drugega jezika obvladajo rabo nedoločnih zaimkov za izražanje negativnega odnosa. V vprašalniku, ki je bil sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov, smo preučevali raven razumevanja in dejanskega izkoriščanja pragmatičnih danosti hrvaških nedoločnih zaimkov. V vprašalnik smo vključili primere, ki smo jih pridobili iz korpusa hrvaških spletnih besedil hrWaC 2.0 (Ljubešić in Erjavec 2011). Raziskavo smo izvedli med učenci hrvaščine kot drugega jezika, ki so se v študijskem letu 2019/20 udeležili jezikovnih tečajev Centra za hrvaščino kot drugi in tuji jezik Croaticum na Univerzi v Zagrebu. Raven znanja hrvaščine anketirancev je ustrezala stopnjama B2 in C1 Skupnega evropskega referenčnega okvira (N=60). Rezultate naše raziskave bo mogoče s pridom uporabiti pri razvijanju učnih gradiv, namenjenih obravnavi semantičnih in pragmatičnih lastnosti nedoločnih zaimkov pri pouku hrvaščine kot drugega jezika. Raziskava je pokazala, da se je pri pouku hrvaščine kot drugega jezika v prihodnje treba bolj posvetiti obravnavi pragmatičnih vidikov rabe nedoločnih zaimkov, saj je ravno obvladovanje pragmatične ravni jezika zlasti pri govorcih na višji jezikovni stopnji eden ključnih pokazateljev jezikovnih kompetenc. Poleg pragmatičnih lastnosti nedoločnih zaimkov bi bilo treba pri pouku obravnavati tudi idiomatične izraze, v katerih se pojavljajo nedoločni zaimki. Zaradi številnih pragmatičnih danosti teh zaimkov je nujno, da jih pri pouku ne obravnavamo le s strogo slovničnega, temveč tudi z leksikalnega vidika, ki omogoča ustrezno obravnavo pragmatične ravni jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AGUILAR-GUEVARA, Ana/Maria ALONI/Angelika PORT/Katrin SCHULZ/Šimik RADEK (2010) Free choice items as fossils. Workshop on Indefiniteness Crosslinguistically (DGfS) Berlin, February 25­26, part one and part two. https://www.semanticscholar.org/paper/Free-choice-items-as-fossils-Guevara-Aloni/e8c16bfdb621ff49a03ffb0fe4af03320fc80527#paper-header (Accessed March 2, 2021)

AGUILAR-GUEVARA, Ana/Maria ALONI/Angelika PORT/Šimik RADEK (2011) Semantics and Pragmatics of Indefinites: Methodology for a Synchronic and Diachronic Corpus Study. Proceedings of the Workshop Beyond Semantics: corpus-based Investigations of Pragmatica and Discourse Phenomena, 1­16. Goettingen, Germany, 23­25 February 2011, Bochumer Lingvistische Areitsberichte (3) https://www.academia.edu/9963031/2011._Semantics_and_pragmatics_of_indefinites_methodology_for_a_synchronic_and_diachronic_corpus_study._In_Proceedings_of_the_workshop_Beyond_Semantics_--_Corpus-based_investigations_of_pragmatic_and_discourse_phenomena._Bochum_Bochumer_Linguistische_Arbeiten (Accessed March 2, 2021)

BARIĆ, Eugenija et al. ²(1997) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.

BERGOVEC, Marina (2007) Leksički pristup nastavi stranih jezika s posebnim osvrtom na hrvatski. Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani, vol 1, br. 3, 53–66.

BRALA VUKANOVIĆ, Marija/Mihaela MATEŠIĆ (2015) Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet. Branimir Belaj (ed.) Dimenzije značenja, Zbornik Zagrebačke slavističke škole. 31­62.

ČILAŠ MIKULIĆ, Marica/Milvia GULEŠIĆ MACHATA/Sanda Lucija UDIER (2015) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2. Zagreb: FF press.

HASPEMATH, Martin (1997) Indefinite pronouns. Oxford: Oxford University Press.

KECSKÉS, Istvan (2014) Intercultural Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

KECSKÉS, Istvan (2015) Intracultural Communication and Intercultural Communication: Are They Different? International review of pragmatics 7 (2015), 171­194.

KOROM, Marija (2005) Kroatisch für die Mittlestufe: Lese- und Übungstexte. München: Otto Sagner Verlag.

KUNA, Branko (2007) Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku. Fluminensia 19, 1, 95­113.

LANGACKER, Ronald W. (1988) A usage-based model. Brygida Rudzka-Ostyn (ed.) Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 127­164.

LANGACKER, Ronald W. (2000) A Dynamic Usage-Based Model. Michael Barlow, Suzanne Kemmer (ed.) Usage-Based Models of Language, Stanford: CSLI Publications, 1­64.

LJUBEŠIĆ, Nikola/Tomaž ERJAVEC (2011) ‘hrWaC and slWaC: Compiling Web Corpora for Croatian and Slovene’. In TSD’11: Proceedings of the 14th international conference on Text, Speech and Dialogue, Ivan Habernal and Václav Matoušek (ed.) 395–402. Berlin, Heidelberg: Springer.

LUČIĆ, Radovan (2005) Kaj god! Jagoda Granić (ed.) Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, zbornik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Zagreb i Split: HDPL, 437­445.

NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ, Iva (2015) Pragmalingvistična kompetencija na razini B2. Milvia Gulešić Machata and Ana Grgić (ed.) Hrvatski B2, Opisni okvir referentne razine B2 u hrvatskom jeziku, Zagreb: FF press, 41–54.

RAGUŽ, Dragutin (1997) Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska knjiga.

SILIĆ, Josip/Ivo PRANJKOVIĆ (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

UDIER, Sanda Lucija/Milvia GULEŠIĆ MACHATA (2011a) Kakvom jeziku poučavati neizvorne govornike? Viši i niži varijetet u poučavanju hrvatskoga kao inog jezika. Nova Croatica, V, 5, 329­349.

UDIER, Sanda Lucija/Milvia GULEŠIĆ MACHATA (2011b) Registri i hrvatski kao ini jezik. Pavel Krejčí, Elena Krejčová and Michal Przybylski (ed.) Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Porta Balkanica, 64­71.

UDIER, Sanda Lucija (2015) Gramatička kopetencija. Milvia Gulešić Machata and Ana Grgić (ed.) (2015) Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. 247–272.

UDIER, Sanda Lucija/Milvia GULEŠIĆ MACHATA (2017) Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2-C1, drugo izdanje. Zagreb: FF press.

VIJEĆE EUROPE (2005) Zajednički europski referentni okvir za jezike. Zagreb: Školska knjiga i Vijeće Europe.

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Udier, S. L. (2021). Pragmatične značilnosti nedoločnih zaimkov v hrvaščini kot drugem jeziku. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 427–444. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.427-444

Številka

Rubrike

Članki