Borges v Cervantesovem ogledalu

Avtorji

  • Branka Kalenić Ramšak Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.317-331

Ključne besede:

literarna prepletenost, Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, bralec, Pierre Menard, avtor Kihota, Delovanje knjige

Povzetek

Borges je pri pisanju svojih izmišljij, ki pomenijo začetek postmodernistične pripovedi v svetovni književnosti, eden najbolj originalnih bralcev in interpretov Cervantesovega Don Kihota, ki predstavlja začetek sodobnega romana v književnosti zahodnoevropskega duhovnega kroga. Članek obravnava nekatere literarne povezave med Cervantesom in Borgesom, ki sta vsak v svojem času in na svoji strani Atlantika pomenila začetek velikih sprememb v razumevanju svetovne književnosti. Tako Cervantesov kot Borgesov referencialni svet ni neposredna realnost temveč bodisi ironična primerjava resničnega z literarnim svetom bodisi fikcija, ki je nastala na podlagi ustvarjalnega branja že prej napisanih literarnih del. Pri obeh avtorjih ni jasne razmejitve med realnostjo in fikcijo, saj sta v njunih besedilih prepleteni. Cervantes prebira antične, renesančne in baročne avtorje, pripovedni junak don Kihot oziroma njegov drugi jaz, Alonso Kihano, se izgublja v izmišljenih svetovih viteških romanov, ki jih ima skrbno spravljene v svoji knjižnici. Borges si svojega življenja brez književnosti in knjižnice ne zna predstavljati. Na primeru analize dveh Borgesovih kratkih pripovedi –  Pierre Menard, avtor Kihota (1939) in Delovanje knjige (1981) –  se pokaže njuna neverjetna ustvarjalna prepletenost. Borges je znal literarno materijo renesančno-baročnega avtorja mojstrsko vgraditi v vsebino svojega lastnega ustvarjanja in nadaljevati literarno raziskovanje z metafikcijskimi literarnimi postopki. Zato izbrani Borgesov epigraf na začetku članka iz kratke pripovedi Utopija moža, ki je utrujen, da je potrebno predvsem vedno znova brati, potrjuje njegovo predanost dejanju branja, ki je neskončno in vedno ponavljajoče se dejanje – regressus ad infinitum. Bralci pa moramo biti v procesu branja aktivno udeleženi kot soustvarjalci in odprti za vse možnosti recepcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BARTH, John (1988) Literarura izčrpanosti. Debeljak, Aleš (ur.), Ameriška metafikcija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 6-43.

BARTHES, Roland (1995) Smrt avtorja. Pogačnik, Aleš (ur.), Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina, 19-25.

BORGES, Jorge Luis (2001) Namišljenosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, prev. Aleš Berger.

BORGES, Jorge Luis (2002) Proza. Ljubljana: Cankarjeva založba, prev. Aleš Berger, Marjeta Drobnič, Maja Šabec.

BORGES, Jorge Luis (2002) Poezija. Ljubljana: Cankarjeva založba, prev. Aleš Berger.

CERVANTES, Miguel de (1973) Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva založba, prev. Niko Košir.

FUENTES, Carlos (1994) Cervantes o la crítica de la lectura. Alcalá de Henares: Centro de estudios cervantinos.

FUENTES, Carlos (2011) La gran novela latinoamericana. Madrid: Alfaguara.

JAUSS, Hans Robert (1995) Recepcijska teorija – retrospektiva njene ne(pre)poznane predzgodovine. Pogačnik, Aleš (ur.), Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina, 157-175.

KALENIĆ RAMŠAK, Branka (2011) Recepcija književnosti v španskem jeziku: še vedno španska vas?. Kranjc, Simona (ur.), Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja (Simpozij, 30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 233-239. 30. julij 2021. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Kalenic_Ramsak.pdf

KALENIĆ RAMŠAK, Branka (2008) El Quijote de dos caras: Cervantes versus Avellaneda. Linguistica 48, 191-204.

POZNANOVIČ JEZERŠEK, Mojca et al. (2008) Učni načrt, Slovenščina, Gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 15. julij 2021. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf

ROTTERDAMSKI, Erazem (2010) Hvalnica norosti. Ljubljana: Studia humanitatis.

UNAMUNO, Miguel (1966) Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: Editorial Plenitud.

VARGAS LLOSA, Mario (2004) Una novela para el siglo XXI. Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha. Madrid: Alfaguara, XIII–XXVIII.

VIRK, Tomo (1992) Borges in slovenska proza. Primerjalna književnost XV (2), 1-20.

VIRK, Tomo (1994) Bela dama v labirintu. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija (2017) Teorija pripovedi. Maribor: Litera.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kalenić Ramšak, B. (2021). Borges v Cervantesovem ogledalu. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 317-331. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.317-331