Sodelovalno učenje pri pouku prevajanja na primeru antologije paragvajskih pravljic

Avtorji

  • Marija Uršula Geršak Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Maja Šabec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.553-570

Ključne besede:

sodelovalno učenje, prevajanje, didaktika prevajanja, španščina

Povzetek

Prispevek predstavlja uspešen poskus uvedbe sodelovalnega učenja pri pouku prevajanja iz španščine v slovenščino na magistrskem programu Hispanistika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na konkretnem primeru ponazarja prenos glavnih teoretičnih izhodišč omenjene metode na specifično skupino – 21 študentov pri predmetu Prevajanje – in nalogo oziroma cilj učenja – prevod antologije paragvajskih pravljic in njegov izid v knjižni obliki.

Avtorici sledita sodobnim teorijam in metodologijam sodelovalnega učenja, ki poleg kognitivnih procesov upošteva čustva in motivacijo, gradi socialne kompetence, spodbuja aktivno udeležbo učečih se, njihovo interakcijo in ustvarjanje novih znanj. Pri predstavitvi obravnavanega primera se osredotočita na pet bistvenih značilnosti te metode (pozitivna soodvisnost, individualna in skupinska odgovornost, spodbujanje neposredne interakcije, socialne veščine in skupinska evalvacija) in z opisom dela, analizo procesa in ugotovitvami, ki temeljijo na praktičnem delu, dokažeta, da jim izvedeni projekt v celoti sledi in jih hkrati povezuje z drugimi, bolj tradicionalnimi učnimi metodami. Pri tem poudarita in nazorno ilustrirata dinamiko krepitve sodelovalnega vzdušja med prevajanjem, sprva v dvojicah in manjših skupinah ter nato v skupini vseh udeleženih. Ugotavljata, da so k dosegi cilja največ prispevali pozitivna soodvisnost, povezanost in enakovreden odnos med učečimi se, sodelovalno skupino in učiteljem. Opozorita na posebno vlogo učitelja, ki naj ustvari razmere za sodelovanje, nato opazuje in posreduje le, kadar je to nujno, sicer pa spodbuja avtonomijo posameznikov in skupin(e). Izkušnjo sodelovalnega učenja ocenjujeta kot primer dobre prakse, ki pozitivno vpliva ne le neposredno na učenje konkretnih vsebin in spretnosti, temveč na življenje učečih se na vseh družbenih ravneh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ABERŠEK, Boris/Andrej FLOGIE/Magdalena ŠVERC (ur.) (2015) Sodobno kognitivno izobraževanje in transdisciplinarni modeli učenja. Pedagoška strategija. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko. http://arhiv.inovativna-sola.si/images/Monografija/Monografija_SI.pdf.

ARAMENDI JAUREGUI, Pedro/Karmele BUJAN VIDALES/Segundo GARÍN CASERES/Amando VEGA FUENTE (2014) Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la universidad. Profesorado 18/1, 413–429.

AŽMAN, Tatjana/Mateja BREJC/Andrej KOREN (2014) Učenje učenja. Primeri metod za učitelje in šole. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-61-9.pdf.

CASANOVA, Farid (2010) El aprendizaje colaborativo y los valores bioéticos en educación: opción entre globalización o mundialización. Colombiana de Bioética 5/2, 53–60. https://www.redalyc.org/pdf/1892/189218186005.pdf.

FERREIRO GRAVIÉ, Ramón/Margarita ESPINO CALDERÓN ([2000] 2001) El abc del aprendizaje colectivo. Trabajo en equipo para enseñar y aprender. México: Editorial Trillas.

FERREIRO GRAVIÉ, Ramón (2003) Estartegias didácticas del apendizaje cooperativo. El constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender. Editorial Trillas.

JACOBS, George (2004) Cooperative learning: theory, principles and techniques. (Paper presented at the First International Online Conference on Second and Foreign Language Teaching and Research.) https://eric.ed.gov/?id=ED573881.

JOHNSON, David W./Roger T. JOHNSON/Edythe J. HOLUBEC (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula. (Prev. Gloria Vitale). Buenos Aires: Editorial Paidós. https://www.ucm.es/data/cont/docs/1626-2019-03-15-JOHNSON%20El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf.

JOHNSON, David W./Roger T. JOHNSON (2017) Cooperative learning (Ponencia plenaria), I Congreso internacional Innovación Educación, 22 y 23 de septiembre 2017, Zaragoza. https://2017.congresoinnovacion.educa.aragon.es/documents/48/David_Johnson.pdf.

JOHNSON, David W./Roger T. JOHNSON (2018) Cooperative Learning: The Foundation for Active Learning. IntechOpen: https://www.researchgate.net/publication/330952938_Cooperative_Learning_The_Foundation_for_Active_Learning.

ROT VRHOVEC, Alenka (2015) Sodelovalne učne oblike pri jezikovnem delu pouka slovenščine v osnovni šoli. CEPS Journal 5/3, 156–181. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/133/65.

SLAVIN, Robert (2013) Sodelovalno učenje: kaj naredi skupinsko delo uspešno? H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (ur.), O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse. (Prev. Sonja Sentočnik et al.). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 147–162.

Strokovna podlaga za sodelovalno učenje (angl. Cooperative learning) (2020), Maribor: Univerza v Mariboru. https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Osnutek%20strokovne%20podlage_Sodelovalno%20ucenje_NELE.pdf.

TRATNIK, Alenka (2014) Prek sodelovalnega učenja do znanja in pozitivne učne klime. Didakta 24/176, 20–24. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-KY6EPJMD/16666e42-f8a2-4f30-8039-ef9b41a8a736/PDF.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Geršak, M. U. ., & Šabec, M. (2021). Sodelovalno učenje pri pouku prevajanja na primeru antologije paragvajskih pravljic. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 553-570. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.553-570