Stališča študentk in študentov do rabe avtentičnih gradiv in opravil pri pouku tujih jezikov stroke

Avtorji

  • Andreja Drašler Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Saša Podgoršek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.325-341

Ključne besede:

avtentična gradiva, avtentična opravila, na avtentičnost osredinjeni pristop, na opravilih temelječe učenje, tuji jeziki stroke

Povzetek

Pri poučevanju tujih jezikov stroke (TJS) na visokošolski ravni imajo pomembno mesto avtentična besedila in opravila, ki predstavljajo najpogosteje obravnavana tipa avtentičnosti. Avtentična besedila študentom omogočajo stik z jezikom in opravili, ki jih bodo potrebovali med študijem in/ali na poklicni poti. Na avtentičnost osredinjeni pristop (Mishan 2005) združuje avtentična gradiva in na opravilih temelječe učenje, ki mora odražati prvotni sporazumevalni namen gradiva. Pri tem gre za prepletanje različnih jezikovnih zmožnosti z določenim namenom, kot je npr. razumevanje člankov v tujem jeziku. Analiza literature je pokazala, da so raziskovalci proučili tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti in pasti rabe avtentičnih gradiv in opravil pri pouku TJS, ki jih je pri implementaciji koncepta smiselno upoštevati. V prispevku je predstavljen na avtentičnost osredinjeni pristop pri poučevanju angleščine in nemščine kot jezika stroke na dveh nefiloloških oddelkih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namen prispevka je ponazoriti in analizirati koncept avtentičnosti na primeru avtentičnega opravila »študij literature«, ki predstavlja avtentično opravilo, značilno tako za kontekst študija kot tudi poklicnega udejstvovanja. Opravilo zajema branje strokovnih in znanstvenih člankov ter pisanje povzetka v tujem jeziku in slovenščini. Prispevek raziskuje stališča študentov do obravnavanega koncepta za učenje TJS. Rezultati so pokazali, da so študenti geografije ter etnologije in kulturne antropologije močno naklonjeni rabi avtentičnih gradiv in opravil pri pouku angleščine in nemščine kot TJS. Velika večina meni, da je raba avtentičnih gradiv in opravil koristna zanje. Kot najbolj koristno ocenjujejo branje znanstvenih člankov v tujem jeziku in pisanje povzetka v tujem jeziku. Večina je navedla tudi pozitiven vpliv rabe avtentičnih opravil na njihovo motivacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BASTURKMEN, Helen (2010) Developing courses in English for specific purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230290518

BLAGOJEVIĆ, Slavka (2013) Original texts as authentic ESP teaching material – The case of philosophy. ESP Today 1(1), 113–126. 30. 8. 2021. https://www.esptodayjournal.org/pdf/vol_1_1/7.%20SAVKA%20BLAGOJEVIC-%20full%20text.pdf.

BOCANEGRA-VALLE, Ana (2010) Evaluating and designing materials for the ESP classroom. M.F. Ruiz-Garrido, J. C. Palmer-Silveira, I. Fortanet-Gómez (ur.), English for Professional and Academic Purposes. New York: Rodopi, 141–165.

BORUCINSKY, Mirjana/Jasmina JELČIĆ ČOLAKOVAC (2020) Promoting Authenticity in the ESP Classroom: The Impact of ICT and Use of Authentic Materials on Reading Comprehension. T.Vasiljeva Petkova, V. Stafanov Chukov (ur.), 5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Conference Proceedings, Beograd: Center for Open Access in Science, 31–44. 30. 8. 2021. https://www.centerprode.com/conferences/5IeCSHSS/coas.e-conf.05.03031b.pdf. DOI: https://doi.org/10.32591/coas.e-conf.05.03031b

BREEN, Michael P. (1985) Authenticity in the language classroom. Applied Linguistics 6, 60 –70. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/6.1.60

CARTER, David (1983) Some Propositions about ESP. The ESP Journal 2, 131–137. DOI: https://doi.org/10.1016/0272-2380(93)90003-P

DOUGHTY, Catherine J./Michael H. LONG (2003) Optimal Psycholinguistic Environments for Distance Foreign Language Learning. Language Learning & Technology 7(3), 50–80. 1. 10. 2021. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/25214/1/07_03_doughty.pdf.

DUDLEY-EVANS, Tony/Maggie-Jo ST JOHN (1998) Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge: CUP.

GILMORE, Alex (2007) Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching 40 (2), 97–118. DOI: https://doi.org/10.1017/S0261444807004144

GUARIENTO, William/John MORLEY (2001) Text and task authenticity in the EFL classroom. ELT Journal 55 (4), 347–353. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/55.4.347

HARMER, Jeremy (1983) The Practice of English Language Teaching. London: Longman.

JORDAN, Robert R. (1997) English for Academic Purposes. A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511733062

JURKOVIĆ, Violeta/Darja MERTELJ (2015) Pedagogical uses of authentic video in ESP classrooms for developing language skills and enriching vocabulary. Scripta Manent: revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, vol. 9 (2), 15–33.7. 6. 2022. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2015_9_2/Jurkovic%20and%20Mertelj.pdf.

KELLY, Charles/Lawrence KELLY/Mark OFFNER/Bruce VORLAND (2002) Effective Ways to Use Authentic Materials with ESL/EFL Students. The Internet TESL Journal VIII No. 8(11). 30. 8. 2021. http://iteslj.org/Techniques/Kelly-Authentic.html.

LEE, Winnie Yuk-chun (1995) Authenticity revisited: text authenticity and learner authenticity. ELT Journal 49 (4), 323–328. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/49.4.323

LENASSI, Nives (2020) Abbreviations in a Business Italian course: prototypical models, authentic texts, and pedagogical tasks. J. Potočnik Topler idr. (ur.). English and Italian in the frame of genre-based research and foreign language learning. 1st ed. Maribor: University Press, Faculty of Arts. 5–-32. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-376-0.1

LESIAK-BIELAWSKA, Elżbieta D. (2018) Teaching and Researching English for Specific Purposes. Krakow: Ksiegarnia Akademicka.

MACDONALD, Malcolm N./Richard BADGER/Maria DASLI (2006) Authenticity, Culture and Language Learning. Language and Intercultural Communication 6(3&4), 250–261. DOI: https://doi.org/10.2167/laic252.0

MISHAN, Freda (2005) Designing Authenticity into Language Learning Materials. Bristol: Intellect Books.

NUNAN, David (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

PÉREZ CAÑADO, Maria Luisa/Ana ALMARGO ESTEBAN (2005) Authenticity in the teaching of ESP: An evaluation proposal. Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers 1(1), 35–43. 30. 8. 2021. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2005_1/Perez_Almagro.html.

PODGORŠEK, Saša (2015) Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I = Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen I. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

PODGORŠEK, Saša (2021) Nemščina za etnologe in kulturne antropologe 2. Neobjavljeno študijsko gradivo.

POTOČNIK TOPLER, Jasna (2014) Using authentic materials for students of tourism in Slovenia: English language acquisition for students of the Faculty of Tourism of the University of Maribor. Explorations in English Language and Linguistics, vol. 2.2, 104–115. 7. 6. 2022. http://www.exell.ff.untz.ba/wp-content/uploads/2016/02/ExELL.1.104-Potocnik-Topler.pdf. DOI: https://doi.org/10.1515/exell-2016-0005

SHOMOOSSI, Nematullah/Saeed KETABI (2007) A Critical Look at the Concept of Authenticity. Electronic Journal of Foreign Language Teaching 4 (1), 149–155. 30. 8. 2021. https://e-flt.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/v4n12007/shomoossi.pdf.

SKEHAN, Peter (1996) A Framework for the Implementation of Task-based Instruction. Applied Linguistics 17(1), 38–62. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/17.1.38

SKORCZYNSKA SZNAJDER, Hanna (2001) Engineering textbooks: Introducing reading skills for academic purposes in the English syllabus of the first year technical telecommunications engineering. S. Posteguillo, I. Fortanet, J.C. Palmer (ur.), Methodology and new technologies in languages for specific purposes. Castellón: Universitat Jaume I, 389–398.

TORREGROSA BENAVENT, Gabriela/Sonsoles SÁNCHEZ-REYES PEÑAMARÍA (2011) Use of authentic materials in the ESP classroom. Encuentro 20, 91–93. 30. 8. 2021. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530013.pdf.

VAN DEN BRANDEN, Kris/Koen VAN GORP/Machteld VERHELST (2007) Tasks in Action: Task-based Language Education from a Classroom-Based Perspective. Newcastle: Cambridge Scholars.

VAN LIER, Leo (1996) Interaction in the classroom: Awareness, autonomy and authenticity in the classroom. London: Longman.

WATSON TODD, Richard (2003) EAP or TEAP? Journal of English for Academic Purposes 2, 147–156. DOI: https://doi.org/10.1016/S1475-1585(03)00014-6

WIDDOWSON, Henry George (1979) Explorations in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

ZOHOORIAN, Zahra (2015) Motivation Level: A Study on the Effect of an Authentic Context. Procedia - Social and Behavioral Sciences 192, 15–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.003

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Drašler, A., & Podgoršek, S. (2022). Stališča študentk in študentov do rabe avtentičnih gradiv in opravil pri pouku tujih jezikov stroke. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 325-341. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.325-341