Primerjava veznikov QUE in DA na podlagi korelativnih struktur v francoščini in srbščini

Avtorji

  • Ljubica Vlahović Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta, Srbija
  • Snežana Gudurić Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.27-44

Ključne besede:

korelativne strukture, que, da, francoščina, srbščina

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate primerjalne analize francoskega veznika que in srbskega veznika da, katere prve izsledke smo objavili v prispevkih »QUE vs DA. Prilog proučavanju nepromenljivih kategorija reči u francuskom i srpskom jeziku« (Nasleđe 44) in »QUE vs DA ou Question sémantique vs question terminologique« (Jezici i kulture u vremenu i prostoru 9/1). V pričujočem prispevku avtorici proučujeta rabo in vrednost omenjenih veznikov v francoskih in srbskih korelativnih strukturah. Ker je koncept soodvisnosti ključen za izražanje primerjanja in posledičnosti, smo – najprej na podlagi analize besedil v francoščini, nato pa še v srbščini – poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: 1. Ali izražanje soodvisnosti v obeh jezikih poteka na enak način? 2. Ali je srbska ustreznica francoskega veznika que vedno veznik da? 3. Če que in da nista povsem prekrivna, kakšne so razlike med njima?

Raziskavo smo zasnovali na analizi korpusa francoskih literarnih besedil in korpusa njihovih srbskih prevodov. Naše delo je temeljilo na primerjalni analizi, kognitivni teoriji in pomenoslovnem pristopu. Rezultati raziskave kažejo, da imata veznika que in da podobne lastnosti le v korelativnih strukturah za izražanje posledičnosti, v primerjalnih korelativnih strukturah pa ima francoski que druge srbske ustreznice. Analiza je pokazala strukturne in pomenske podobnosti, pa tudi razlike med francosko in srbsko korelativno strukturo, ki v francoskem jezikoslovju v sklopu odvisnikov ni enotno definirana (opredeljena je bodisi v sklopu posledičnih odvisnikov bodisi kot posebna vrsta odvisnikov), v srbskem jezikoslovju pa je poznana kot vrsta prislovnih, tj. posledičnih odvisnikov. V skladu s tipologijama korelativnih struktur za izražanje posledičnosti Charlotte Hybertie in Miloša Kovačevića opažamo popolno ujemanje osnovnih kategorij francoskih odvisnikov za izražanje intenzivnosti in načina po Ch. Hybertie ter srbskih posledičnih odvisnikov, ki sodijo v prvo in četrto kategorijo po M. Kovačeviću.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibliographie

BRUNOT, Ferdinand (1922) La pensée et la langue : Méthode, principes et plan d’une théorie nouvelle du langage appliquée au français. Paris : Masson et Cie.

CHARAUDEAU, Patrick (1999) Grammaire du sens et de l’expression. Paris : Hachette.

DAUZAT, Albert et al. (1971) Nouveau dictionnaire étymologique et historique (4e éd). Paris : Larousse.

GARAGNON, Anne-Marie/Frédéric CALAS (2002) La phrase complexe : de l’analyse logique à l’analyse structurale. Paris : Hachette.

GREVISSE, Maurice/André GOOSSE (2016) Le bon usage : grammaire française (16e éd). Bruxelles : De Boeck.

GUDURIĆ, Snežana/Ljubica VLAHOVIĆ (2019) Que vs da. Prilog proučavanju nepromenljivih kategorija reči u francuskom i srpskom jeziku. Nasleđe, broj 44, godina XVI, FILUM : Kragujevac, 65-77.

GUDURIĆ, Snežana/Ljubica VLAHOVIĆ (2020) QUE vs DA ou question sémantique vs question terminologique. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 9/1, Novi Sad : Filozofski fakultet, 85-95.

HYBERTIE, Charlotte (1996) La conséquence en français. Paris : Editions Ophrys.

JAHIĆ, Dževad/Senahid HALILOVIĆ / PALIĆ, Ismail (2000) Gramatika bosanskoga jezika. Zenica : Dom štampe.

KOVAČEVIĆ, Miloš (1998) Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku. Beograd : Raška škola; Srbinje : Srpsko prosvjetno društvo Prosvjeta.

LE GOFFIC, Pierre (1993) Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette.

MAINGUENEAU, Dominique (2016) Syntaxe du français (2e éd.). Paris : Hachette.

MILNER, Jean-Claude (1973) Arguments linguistiques. Paris : Mame.

PAPIĆ, Marko (1999) Gramatika francuskog jezika: Strukturalna morfosintaksa. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

PIPER, Petar/Ivan KLAJN (2017) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad : Matica Srpska.

RIEGEL, Martin/Jean-Christophe PELLAT / RIOUL, René (2011) Grammaire méthodique du français (4e éd). Paris : Presses universitaires de France.

RIVARA, René (1990) Le système de la comparaison. Sur la construction du sens dans les langues naturelles. Paris : Les éditions de Minuit.

STANOJČIĆ, Živojin/Ljubomir POPOVIĆ (2004) Gramatika srpskog jezika: udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

STEVANOVIĆ, Mihajlo (1986) Savremeni srpskohrvatski jezik: (gramatički sistemi i kjiževnojezička norma). 2, Sintaksa (četvrto izdanje). Beograd : Naučna knjiga.

VLAHOVIĆ, Ljubica (2013) Korelativi, markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku, LVI/2, Novi Sad : Matica Srpska, 155-168.

VLAHOVIĆ, Ljubica (2007) La corrélation dans les comparatives du français et du serbe, doktorska teza, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

*****

Corpus

KAMI, Alber (2017) Stranac. Beograd : Kontrast izdavaštvo. Prevod : Zlatko Crnković.

KAMI, Alber (2018) Kuga. Beograd : Kontrast izdavaštvo. Prevod : Ivo Hergešić.

KAMI, Alber (2019) Pad. Beograd : Kontrast izdavaštvo. Prevod : Vuk Bijelić.

KAMI, Alber (2007) Izgnanstvo i kraljevstvo. Beograd : Paideia. Prevod : Ana Moralić.

CAMUS, Albert (2010) L’étranger. Édition numérique realisée par J.-M. Tremblay. 15.11.2020. https://www.anthropomada.com/bibliotheque/CAMUS-Letranger.pdf

CAMUS, Albert (2010) L’exil et le royaume : nouvelles. Édition numérique realisée par J.-M.Tremblay. 24. 4. 2020. http://classiques.uqac.ca/inter/info_restrictions_utilisation_oeuvres.html DOI: https://doi.org/10.1522/030174834

CAMUS, Albert (1947) La peste. Paris : Editions Gallimard.

CAMUS, Albert (2008) La chute. Paris : Editions Gallimard, Collection Folioplus classiques.

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vlahović, L., & Gudurić, S. (2022). Primerjava veznikov QUE in DA na podlagi korelativnih struktur v francoščini in srbščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 27-44. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.27-44