Metajezikovni diskurz in dinamika rabe metafor vode v begunskem diskurzu nemške jezikovne različice Wikipedije

Avtorji

  • Janja Polajnar Lenarčič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.14.45-69

Ključne besede:

metafore vode, Wikipedija, diskurzivna dinamika, begunski diskurz, metajezikovni diskurz, nemščina

Povzetek

Prispevek obravnava dinamiko rabe metafor vode v begunskem diskurzu, kot se kaže v nemški različici Wikipedije. Prosta enciklopedija omogoča analizirati dinamiko rabe metafor na edinstven način, in sicer s primerjavo redakcij nekega članka v povezavi s komentarji na diskusijskih straneh. Teoretični okvir za analizo metafor vode v analiziranem fragmentu begunskega diskurza predstavlja diskurzno lingvistična analiza, ki se izhajajoč iz Foucaultove tradicije pojmovanja diskurza osredotoča na transtekstualne jezikovne vzorce, in sicer tako na njihovo sistematičnost in kontekstualno rabo kot tudi na njihovo dinamiko. Rezultati študije kažejo, da metafore vode tudi v analiziranem fragmentu begunskega diskurza nemške Wikipedije igrajo pomembno vlogo pri perspektivizaciji beguncev in tvorijo raznoliko metaforično polje. Upad njihove rabe med izgradnjo članka na izpostavljenih delih opisnega besedila gre povezati s konsenzom o občutljivi rabi verbalnih metafor vode v begunskem diskurzu, ki se vzpostavi na diskusijskih straneh. Njihova pogosta zastopanost v citatih kaže na nekritično reprodukcijo metafor iz medijev. Vizualne metafore vode niso tematizirane v metajezikovni razpravi in ne fluktuirajo, kar kaže na ozko dojemanje problematičnosti vodnih metafor v opazovanem fragmentu. Rezultati raziskave z več vidikov pomembno dopolnjujejo dosedanje raziskave metafor v medijskem begunskem diskurzu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Literatura

ANTLOGA, Špela (2020) Vloga metafor in metaforičnih izrazov v medijskem diskurzu. Analiza konceptualizacije boja. J. Vogel (ur.), Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 27–34. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.39.27-34

BÖKE, Karin (1997) Die ‘Invasion’ aus den ‘Armenhäusern Europas’. Metaphern im Einwanderungsdiskurs. M. Jung/M. Wengeler/K. Böke (ur.): Die Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über ‘Ausländer’ in Medien, Politik und Alltag. Opladen: Westdeutscher Verlag, 164–193.

BRATOŽ, Silva (2010) Metafore našega časa. Koper: Fakulteta za management.

BÜHLER, Karl (1982) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart: UTB.

FAIRCLOUGH, Norman (2003) Analysing discourse.London. New York: Routledge DOI: https://doi.org/10.4324/9780203697078

FIJAŽ, Zoran/Darja FIŠER (2020) Corpus-assisted analysis of water flow metaphors in Slovene online news migration discourse of 2015. D. Fišer/Ph. Smith (ur.), The dark side of digital platforms: linguistic investigations of socially unacceptable online discourse practices. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 56–84.

FORCEVILLE, Charles (2008) Metaphor in pictures and multimodal representations. R. Gibbs/W. Jr. Raymond (ur.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 462–482. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511816802.028

GREDEL, Eva (2018a) Metaphorische Muster zur Europäischen Integration in verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia – Die Online-Enzyklopädie als Ressource zum Sprach- und Kulturvergleich. E. Gredel et al. (ur.), 97–121.

GREDEL, Eva (2018b) Digitale Diskurse und Wikipedia: Wie das Social Web Interaktion im digitalen Zeitalter verwandelt. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

GREDEL, Eva/Heidrun KÄMPER/Ruth M. MELL/Janja POLAJNAR (ur.) (2018) Diskurs - kontrastiv : Diskurslinguistik als Methode zur Erfassung transnationaler und sprachübergreifender Diskursrealitäten. (Sprache - Politik - Gesellschaft 23). Bremen: Hempen.

GRUBER, Teresa (2018) Migration, Metaphern und Medien: Metaphorische Konzeptualisierungen der,Flüchtlingskrise (2014/2015) in der spanischen, italienischen und deutschen Presseberichterstattung. L. Kohlrausch/M. Schoeß/M. Zejnelovic (ur.), Krise: mediale, sprachliche und literarische Horizonte eines viel zitierten Begriffs. Languagetalks, Würzburg: Königshausen & Neumann, 59–85.

KRŽIŠNIK, Erika/Marija SMOLIĆ (1999) Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. V:

E. KRŽIŠNIK/M. LOKAR (ur.), Zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska

fakulteta, 61-80.

LAKOFF, George/Mark JOHNSON (1980) Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

LIEBERT, Wolf-Andreas (1996) Die transdiskursive Vorstellungswelt zum Aids-Virus. Heterogenität und Einheiten von Textsorten im Übergang von Fachlichkeit und Nichtfachlichkeit. H. Kalverkämper (ur.), Fachliche Textsorten. Komponenten – Relationen – Strategien. Tübingen: Gunter Narr, 789–811.

MICHELIZZA, Mija (2015) Spletna besedila in jezik na spletu: primer blogov in wikipedije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504108

NIEHR, Thomas (2020) Migrationsdiskurs. Th. Niehr/J. Killian/J. Schiewe (ur.), Handbuch Sprachkritik. Stuttgart: J. B. Metzler, 225–232. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-04852-3_29

POLAJNAR, Janja (2021) Verbal and multimodal metaphorical patterns in Wikipedia migration discourse. Xlinguae 14, 2, 181–206. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.02.14

POLAJNAR, Janja/Eva GREDEL (2018) Diskursive Dynamiken zur Bologna-Reform. Eine kontrastive Analyse metaphorischer Muster im Deutschen und im Slowenischen. E. Gredel et al. (ur.), 122–149.

RICHARDS, Igor Armstrong (1936) The Philosophy of Rhetoric. New York: Oxford University Press.

SCHWARZ-FRIESEL, Monika (2015) Metaphern und ihr persuasives Inferenzpotenzial. C. Spieß/K.-M. Köpcke (ur.): Metapher und Metonymie. Theoretische, methodische und empirische Zugänge. Berlin/Boston: de Gruyter, 143–160. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110369120.143

SPIEß, Constanze (2017) Vom Flüchtlingsstrom bis hin zum Flüchtlingstsunami? Metaphern als Meinungsbildner. Erwachsenenbildung.at: Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs 31, 1–5.

SPITZMÜLLER, Jürgen/Ingo WARNKE (2011) Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110229967

STEEN, Gerard J. et al. (2010) A Method for Linguistic Metaphor Identification. From MIP to MIPVU Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/celcr.14

STORRER, Angelika (2008) Hypertextlinguistik. N. Janich (ur.), Textlinguistik. 15 Einführungen. Tübingen: Narr, 211–227.

STORRER, Angelika (2012) Neue Text- und Schreibformen im Internet: Das Beispiel Wikipedia. J. Köster/H. Feilke (ur.), Textkompetenzen für die Sekundarstufe II. Freiburg: Fillibach, 277–304.

WEINRICH, Harald (1976) Sprache in Texten. Stuttgart: Klett.

WICHMANN, Martin (2018): Metaphern im Zuwanderungsdiskurs. Linguistische Analysen zur Metaphorik in der politischen Kommunikation. Frankfurt am Main. DOI: https://doi.org/10.3726/b14715

*****

Viri

Wikipedia (2022a). Flüchtlingskrise in Europa 2015/2016. 19. 7. 2022. . https://de.wikipedia.org/wiki/Flüchtlingskrise_in_Europa_2015/2016.

Wikipedia (2022b). Diskusijske strani. 14. 7. 2022. https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_2015/2016.

Wikipedia (2017). Flüchtlingskrise in Europa 2015/2016. 3. 1. 2017. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_2015/2016&oldid=161210805

Wikipedia (2015a). Flüchtlingskrise in Europa 2015/2016. 6. 9. 2015. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_2015/2016&oldid=145759659.

Wikipedia (2015b). Flüchtlingskrise in Europa 2015/2016. 30. 11. 2015. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_2015/2016&oldid=

Prenosi

Objavljeno

23. 12. 2022

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Polajnar Lenarčič, J. (2022). Metajezikovni diskurz in dinamika rabe metafor vode v begunskem diskurzu nemške jezikovne različice Wikipedije. Vestnik Za Tuje Jezike, 14(1), 45-69. https://doi.org/10.4312/vestnik.14.45-69