Raba metode učnih kartic kot strategija za učenje besedišča v nemščini

Avtorji

  • Admira Ćosić

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.223-240

Ključne besede:

učne kartice, učne strategije, akcijska raziskava, določni člen v nemščini, nemščina kot izbirni predmet v osnovni šoli

Povzetek

Namen pričujočega prispevka je predstaviti empirična spoznanja o učni strategiji učenja določnega člena v nemščini prek rabe učnih kartic. Učenje in določanje spola samostalnikov v nemškem jeziku je za tujega govorca nemščine zapleteno, pri čemer povzroča slovnični spol tudi slovenskim učencem veliko težav. Osnovnošolski učenci, ki obiskujejo pouk nemščine kot neobvezni izbirni predmet, imajo težave z določanjem in pomnjenjem ustreznega slovničnega spola nemških samostalnikov. Pogosto ugibajo spol samostalnika, si člene težje zapomnijo in se zaradi neusvojenih struktur ravnajo po posluhu. Samostalnike si skupaj s členom težje zapomnijo, saj ga ob učenju ne usvojijo kot del celote, ampak kot ločeno besedo. Slednja spoznanja so vodila k akcijski raziskavi in vnosu drugačne metode učenja, prek katere smo preizkušali, ali učenje s pomočjo slikovnih in besednih učnih kartic doprinese k večji pravilnosti rabe členov in določanja slovničnega spola. Akcijske raziskave se je udeležilo 40 učencev, 4., 5. in 6. razreda, ki obiskujejo nemščino kot neobvezni izbirni predmet na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro. Zanimalo nas je, kako lahko z uporabo metode učnih kartic dosežemo večjo pravilnost določanja določnega člena v nemškem jeziku in kako konsistentno uvajanje rabe določene metode vpliva na učne rezultate pri učencih. Končni rezultati dokazujejo, da skoraj vsi sodelujoči učenci menijo, da jim metoda dela s karticami pomaga pri boljšemu pomnjenju določnega člena v nemškem jeziku. Nihče od učencev ni mnenja, da se s pomočjo kartic ni naučil več določnih členov v imenovalniku oz. da mu kartice niso bile v pomoč pri določanju slovničnega spola. Poleg didaktičnih ciljev je pri učencih tovrstna metoda dela s karticami spodbudila tudi kreativnost, izvirnost in praktičnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALTRICHTER, Herbert/Peter POSCH/Bridget SOMEKH (1996) Teachers Investigate Their Work: An Introduction to the Methods of Action Research. London: Routledge.

BASSEY, M. (1998) Action research for improving educational practise. R. Halsall (ur.), Teacher Reasearch and School Improvement: Opening Doors from the Inside. Buckingham: Open University Press, 93–108.

BUZAN, Tony (1988) Master Your Memory. London: BBC.

CARR, Wilfred/Stephen KEMMIS (1986) Becoming critical: knowing through action research. Geelong: Deakin University.

CLYNE, Michael (1991) Community Languages: The Australian Experience. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511597084

ĆOSIĆ, Admira (2019) Aspekte der sprachlichen Interferenz zwischen Deutsch und Slowenisch. Linguistische Treffen in Wrocław 15, 261–271.

ELLIOTT, John (1991) Action Research for Educational Change. Buckingham: Open University Press.

JUHÁSZ, János (1970) Probleme der Interferenz. Budimpešta: Akadémiai kiado.

KACJAN, Brigita (2010) Sprachen übergreifender Transfer im DaF-Unterricht als Lernchance und Lehrverpflichtung - Bestandsaufnahme in Slowenien. Germano-Slavica: A Canadian Journal of Literary, Linguistic and Cultural Perspectives, 71–103.

KAČ, Liljana (2015) Transference iz angleščine v nemških sestavkih slovenskih učencev. Doktorska disertacija. Maribor: Univerza v Mariboru.

KLEPPIN, Karin (1998) Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin: Langenscheidt.

KREK, Janez/Janez VOGRINC (2008) Učitelj – raziskovalec vzgojno izobraževalne prakse. J. Krek (ur.), Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 23–57.

KREVS BIRK, Uršula (2014) Deutsche und slowenische sprachliche Beziehungen und interkulturelle Linguistik: Beispiel Internationalismen. Skupni evropski jezikovni okvir – navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues – regards croisés 54, 353–364.

KREVS BIRK, Uršula (2016) Einführung in die germanistische Linguistik: Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit kulturellem Ansatz. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

LAH, Meta/Andreja RETELJ (2018) Action research: how to introduce it into the curricula of future language teachers? XLinguae 11(1XL), 164–174. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2018.11.01XL.14

LEWIN, Kurt (1946) Action research and minority problems. Social Issues 2(4), 34–46. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x

LIPAVIC OŠTIR, Alja (1998) O usvajanju dveh jezikovnih zgradb nemškega jezika. Uporabno jezikoslovje 5, 112–121.

MAYER, Richard E./Merlin C. WITTROCK (2006) Problem solving. P. A. Alexander/P. H. Winne (ur.), Handbook of educational psychology. Routledge, 287–303.

MUSTER-ČENČUR, Ana Marija (1997) Napake slovenskih učencev pri učenju nemškega jezika. Analiza, sistematizacija in predlog aplikacije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

MUSTER-ČENČUR, Ana Marija (1998) Napake slovenskih učencev pri določanju spola nemških samostalnikov. Uporabno jezikoslovje 5, 122–141.

MUSTER, Ana Marija (2000) Napake slovenskih učencev pri učenju nemščine. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

MUSTER, Ana Marija (2003) Interferenz mit der Muttersprache als eine der Fehlerquellen beim Deutschlernen. Germanistika v stičnem prostoru Evrope II: mednarodni simpozij, Maribor/Ljubljana, 18.–20. aprila 2002: zbornik prispevkov. Maribor: Pedagoška fakulteta, 247–256.

MUSTER, Ana Marija (2005) Typische Schwierigkeiten slowenischer DeutschlernerInnen. Informationen zur Deutschdidaktik: Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule 29, 67–73.

NEUNER, Gerhard/Britta HUFEISEN/Anta KURSIŠA/Nicole MARX/Ute KOITHAN/Sabine ERLENWEIN (2009) Deutsch als zweite Fremdsprache: Fernstudieneinheit 26. Berlin: Langenscheidt.

ODLIN, Terence (1989) Language Transfer. Crosslinguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524537

O’MALLEY, J. Michael/Anna CHAMOT (1990) Language Learning Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.

OXFORD, Rebecca L. (1990) Language Learning Strategies: what every teacher should know. New York: Newbury House.

PETRIČ, Teodor (1999) Zum Artikelgebrauch in gesteuerten Aufsätzen slowenischer Deutschlerner in der Grundschule. Vestnik 33(1–2), 293–322.

RETELJ, Andreja (2021) Potenziale der Aktionsforschung für die Professionalisierung des Fremdsprachenlehrerberufes. German as a Foreign Language 3, 17–36.

RIEHL, Claudia Maria (2004) Sprachkontaktforschung: Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr.

RIEHL, Claudia Maria (2014) Mehrsprachigkeit: Eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

RUBIN, Joan (1987) Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history and typology. A. Wenden (ur.), Learner Strategies in Language Learning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 15–30.

SCHMITT, Norbert (1997) Vocabulary learning strategies. N. Schmitt (ur.), Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press, 199–227.

ŠIFRAR-KALAN, Marjana (2008) Raziskovanje učnih strategij za usvajanje besedišča. J. Skela (ur.), Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: Pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 51–73.

VOGRINC, Janez (2008) Tehnike zbiranja podatkov v akcijskem raziskovanju. J. Krek (ur.), Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 58–80.

WEINREICH, Uriel (1976) Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. München: Beck.

WEINSTEIN, Claire/Richard MAYER (1986) The Teaching of Learning Strategies. M. Wittrock (ur.), Handbook of Research on Teaching. Macmillan, 315–327.

WODE, Henning (1993) Psycholinguistik: eine Einführung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen: Theorien, Methoden, Ergebnisse. Ismaning: Hueber.

Prenosi

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ćosić, A. (2023). Raba metode učnih kartic kot strategija za učenje besedišča v nemščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 223-240. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.223-240