Izvajanje programa »Pouk hrvaščine v tujini« v Republiki Srbiji

Izkušnje učiteljev

Avtorji

  • Antonia Ordulj Univerza v Zagrebu, Fakulteta za hrvaške študije, Hrvaška
  • Rona Bušljeta Kardum Univerza v Zagrebu, Fakulteta za hrvaške študije, Hrvaška
  • Margareta Uršal Hrvaški narodni svet v Republiki Srbiji, Subotica, Srbija
  • Lea Andreis Univerza v Zagrebu, Fakulteta za hrvaške študije, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.329-346

Ključne besede:

medkulturna kompetenca, splošne in specifične kompetence učiteljev, učbeniki, hrvaščina kot dediščinski jezik, hrvaški jezik v Republiki Srbiji

Povzetek

V Republiki Srbiji so prvi celovit program v hrvaškem jeziku začeli izvajati leta 2002. Tako je hrvaška skupnost dobila status narodne manjšine, a pouk je potekal v zelo zahtevnih okoliščinah, k čemur so prispevale številne ovire pri zaposlovanju učiteljev, težave z učbeniki, upad števila Hrvatov in pojmovanje tipološko sorodnega srbskega jezika kot maternega jezika Hrvatov. Namen raziskave je predstaviti izkušnje učiteljev, ki delujejo v okviru programa »Hrvaški pouk v tujini« v Republiki Srbiji. V raziskavo so bili vključeni le učitelji iz Republike Hrvaške, ki jih je izbralo Ministrstvo za znanost in izobraževanje. Raziskava je temeljila na anonimni anketi, s katero smo preverjali 1) strokovno usposobljenost učiteljev za delo s pomočjo analize njihovih specifičnih in splošnih kompetenc ter primernost razpoložljivih učbenikov v hrvaškem jeziku, 2) usposobljenost učiteljev za podajanje vsebin, povezanih s kulturno in zgodovinsko dediščino Hrvaške in 3) usposobljenost učiteljev za poučevanje hrvaščine kot dediščinskega jezika. Rezultati kažejo, da 1) učitelji potrebujejo dodatne medkulturne kompetence, ki jih niso pridobili v času formalnega izobraževanja, 2) obstoječi učbeniki niso povsem primerni za poučevanje jezika in književnosti, 3) učitelji pred odhodom na delo v tujini potrebujejo dodatno usposabljanje in prakso poučevanja hrvaškega jezika, zlasti na področju usvajanja hrvaščine kot dediščinskega jezika, kar je predvsem posledica pomanjkanja formalnih izobraževalnih programov za učitelje hrvaščine kot tujega oziroma dediščinskega jezika. Poleg tega učitelji kot poseben izziv navajajo težave, povezane s predznanjem in motivacijo učencev ter razlikovanjem med hrvaškim in srbskim jezikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BURAI, Renata/Rona BUŠLJETA KARDUM/Ksenija KLASNIĆ (2023) Pedagoške kompetencije i potrebe učitelja hrvatske nastave u inozemstvu: kvantitativna analiza. Društvena istraživanja 23(1), 153–170. DOI: https://doi.org/10.5559/di.32.1.08

BUŠLJETA KARDUM, Rona/Renata BURAI/Ivana SKENDER (2022) Hrvatska nastava u inozemstvu: stanje i perspektive. Acta Iadertina 19(1), 87–105. DOI: https://doi.org/10.15291/ai.3879

BUŠLJETA KARDUM, Rona/Mateja ŽUPANČIĆ/Mara PLAZA LEUTAR (2021) Hrvatski nacionalni identitet u kontekstu odgojno-obrazovnog djelovanja u inozemstvu. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju 162(1–2), 75–99.

JURIĆ, Tado (2018) Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku? Zagreb: Školska knjiga.

KOMUŠANAC, Monika/Stjepan ŠTERC (2022) Demografski izazovi postgastarbajterske Hrvatske. M. Komušanac/W. Krašić/T. Jurić (eds.), Zbornik radova s I. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Gastarbajterska iseljenička poema - od stvarnosti do romantizma. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu/Hrvatsko katoličko sveučilište, 255–268.

NEJAMŠIĆ, Ivo (2014) Iseljavanje iz Hrvatske od 1900. do 2001.: demografske posljedice stoljetnog procesa. Migracijske i etničke teme 30(3), 405–435. DOI: https://doi.org/10.11567/met.30.3.6

PAVLIČEVIĆ FRANIĆ, Dunja (2012) Inojezično usvajanje hrvatskog kao nasljednoga jezika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. A. Bežen/M. Bošnjak (eds.), Hrvatska nastava u inozemstvu, priručnik za učitelje i učiteljice. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta/Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 181–185.

PAVLIČEVIĆ FRANIĆ, Dunja/Tamara GAZDIĆ ALERIĆ/Katrina ALADROVIĆ SLOVAČEK (2011) Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Napredak 153(2), 163–185.

The Curriculum for Croatian Teaching Abroad (Official Gazette 194/2003). 16 March 2023. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2003_12_194_3073.html.

The National Plan for the Development of Relations between the Republic of Croatia and Croats Outside the Republic of Croatia until 2027. 16 March 2023. https://hrvatiizvanrh.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Nacionalni%20plan%20razvoja%20odnosa%20RH%20s%20HIRH%20do%202027.%20godine_19.7.2022.pdf.

The Ordinance on the conditions and procedure for selecting teachers for work in Croatian teaching abroad (Official Gazette 87/08, 41/09, 55/15, 41/22). 13 March 2023. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Medunarodna/NastavaInozemstvo//Pravilnik%20o%20UiP%20izbora%20u%C4%8Ditelja%20za%20rad%20u%20hrvatskoj%20nastavi%20u%20inozemstvu.pdf.

The Law on Relations of the Republic of Croatia with Croats Outside the Republic of Croatia (Official Gazette 124/11, 16/12). 13 March 2023. https://www.zakon.hr/z/507/Zakon-o-odnosima-Republike-Hrvatske-s-Hrvatima-izvan-Republike-Hrvatske.

The Croatian National Council (CNC) in the Republic of Serbia (2021) Strategy for the Official Use of the Croatian Language and Script in the Republic of Serbia for the Period 2021-2026. Republic of Serbia: Subotica. 16 March 2023. https://hnv.org.rs/uploads/documents/STRATEGIJA%20SLU%C5%BDBENE%20UPORABE%20HRVATSKOG%20JEZIKA%20I%20PISMA%20U%20REPUBLICI%20SRBIJI%202021-07-02-22-11-41-31.pdf.

The Croatian National Council (CNC) in the Republic of Serbia (2016) Strategy for the Official Use of the Croatian Language and Script in the Republic of Serbia for the Period 2017-2021. Republic of Serbia: Subotica. 16 March 2023. https://hnv.org.rs/uploads/documents/STRATEGIJA%20OBRAZOVANJA%20NA%20HRVATSKOM%20JEZIKU%20U%20REPUBLICI%20SRBIJI%20final-09-09-19-17-47-09.pdf.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ordulj, A., Bušljeta Kardum, R., Uršal, M., & Andreis, L. (2023). Izvajanje programa »Pouk hrvaščine v tujini« v Republiki Srbiji: Izkušnje učiteljev. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 329-346. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.329-346