Skladenjski prevodni premiki pri prevajanju določb v mednarodnih sporazumih iz angleščine v slovenščino na primeru enostavčnih povedi

Avtorji

  • Nataša Gajšt Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.117-135

Ključne besede:

prevodni premiki, skladnja, pravni jezik, mednarodne pogodbe, angleščina, slovenščina

Povzetek

Prevajanje normativnih pravnih besedil se podreja strogim pravilom, ki se nanašajo predvsem na visoko mero natančnosti teh prevodov z vidika vsebine in jezikovne točnosti, kar izhaja iz dejstva, da so ti prevodi pravno zavezujoči. Pravni jezik, kamor štejemo tudi jezik normativnih pravnih besedil, ima določene ključne značilnosti. Mednje štejemo nominalizacijo in prisotnost kompleksnih samostalniških struktur ter pogosto rabo trpnika. Ker se skladenjski sistemi jezikov se med seboj razlikujejo, lahko pri prevajanju določb v mednarodnih pogodbah pričakujemo razlike med skladenjskimi strukturami povedi in stavkov v izhodiščnem jeziku in skladenjskimi strukturami v njihovih prevodih. Namen tega prispevka je prikazati rezultate kvantitativne in kvalitativne analize skladenjskih prevodnih premikov na skladenjskih ravneh povedi in stavka v slovenskih prevodih določb iz mednarodnih pogodb, napisanih v angleščini kot pravni lingvi franki. Za potrebe raziskave smo izdelali manjši enosmerni vzporedni korpus, ki je vseboval enostavčne povedi kot pogosto vrsto povedi v mednarodnih pogodbah. Glavna ugotovitev glede strukturnih premikov naše raziskave je, da se glede na angleške izhodiščne povedi v slovenščini večinoma ohranja enostavčna povedna struktura. Do premikov v zloženo povedno strukturo v slovenščini pa pride, kadar je kompleksno zložena samostalniška fraza v angleščini prevedena kot podredni stavek v slovenščini. Na ravni stavka so premiki posledica spremembe zaporedja stavčnih členov ali pa posledica spremembe angleške trpne glagolske oblike v slovensko tvorno glagolsko obliko. Vendar tudi na tej ravni premiki niso pogosti. Iz teh ugotovitev sklepamo, da se prevajalci glede skladnje držijo načela visoke natančnosti prevodov normativnih besedil z vidika ohranjanja zaporedja podanih informacij ob upoštevanju zakonitosti pravne slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibliografija

ANESA, Patrizia (2019) Towards a conceptualization of legal English as a lingua franca. International Journal of English Linguistics 9(6), 14–21. DOI: https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p14

BELŠAK, Aleksandra (2005) Besedne zveze. Pravna praksa 24(6), 23.

BHATIA, Vijay K. (1993) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman.

BHATIA, Vijay K. (1994) Cognitive structuring of legislative provisions. J. P. Gibbons (ur.), Language and the Law. London: Longman, 136–155.

CAO, Deborah (2007) Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853599552

CATFORD, John Cunnison (1965) A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.

CRYSTAL, David/Derek DAVY (2013) Investigating English Style. London/New York: Routledge.

DOVAL REIXA, Irene/María Teresa SÁNCHEZ NIETO (2019) Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New Resources and Applications. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/scl.90

EGGINS, Suzanne (2004) Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum International Publishing Group.

FONTAINE, Lise (2012) Analysing English Grammar: A Systemic Functional Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139026635

GRUNTAR JERMOL, Ada (2013) Značilnosti normativnih in informativnih pravnih besedil. A. Žele (ur.), Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 165–171. https://doi.org/https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/32-GruntarJermol.pdf (23. 1. 2023).

HAGE, Jaap (2017) Basic concepts of law. J. Hage/A. Waltermann/B. Akkermans (ur.), Introduction to Law. London/New York: Springer, 33–52. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57252-9_3

HASKO, Victoria (2013) Qualitative corpus analysis. C. A. Chapelle (ur.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 4758–4764. DOI: https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0974

HRIBAR, Nataša (2014) O nominalizaciji. Pravna praksa 33(2), 31.

JACKSON, Bernard (1995) Making Sense in Law. Linguistic, Psychological and Semiotic Perspectives. Liverpool: Deborah Charles Publications.

KALIN GOLOB, Monika (2002) Slovenščina v pravni praksi (73. del): „Kdo se boji trpnika?“. Pravna praksa 21(4), 35.

KALIN GOLOB, Monika (2003) Slovenščina v pravni praksi (120. del): Izdaja izrekanja. Pravna praksa 22(17), 39.

KOCBEK, Alenka (2011) Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb. Koper: Fakulteta za management.

McENERY, Tony T./Andrew HARDIE (2012) Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395

MIKHAILOV, Mikhail/Robert COOPER (2016) Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: A Guide for Research. Oxon: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315624570

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE (2011) Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (1969). https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/Dunajska-konvencija-o-pravu-mednarodnih-pogodb.pdf (15. 8. 2022).

MORLEY, G. David (2000) Syntax in Functional Grammar: An Introduction to Lexicogrammar in Systemic Linguistics. London: Continuum.

MURAVEV, Yury (2020) Teaching legal English translation by the case method in Russian-English language pair. Humanities & Social Sciences Reviews 8(4), 961–971. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8493 (28. 5. 2023). DOI: https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8493

NOVAK, Marko (2002a) Formalnost pravnega jezika. Pravna praksa 21(36), 35.

NOVAK, Marko (2002b) Pravniško pisanje na Slovenskem (II. del). Pravna praksa 21(5), 34–35.

NOVAK, Marko (2005) Uvod v pravno pisanje. Ljubljana: GV Izobraževanje.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2020) Slovenščina v prevodih pravnih aktov Evropske unije od začetka do danes. J. Vogel (ur.), Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 145–152. https://doi.org/doi:10.4312/Obdobja.39.145-152 (27. 1. 2023). DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.39.145-152

SORIANO BARABINO, Guadalupe (2020) Cultural, textual and linguistic aspects of legal translation: A model of text analysis for training legal translators. International Journal of Legal Discourse 5(2), 285–300. DOI: https://doi.org/10.1515/ijld-2020-2037

ŠARČEVIĆ, Susan (1997) New Approach to Legal Translation. Haag: Kluwer Law International BV.

ŠARČEVIĆ, Susan (2012) Challenges to the legal translator. P. M. Tiersma/L. M. Solan (ur.), The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford University Press, 187–199. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0014

TOPORIŠIČ, Jože (1982) Nova slovenska skladnja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

TOPORIŠIČ, Jože (1991) Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

VAUPOT, Sonia (2013) Équivalence et normes en traduction juridique. (Zwischen) Sprache und Recht 53(2), 103–113. DOI: https://doi.org/10.4312/linguistica.53.2.103-113

VINAY, Jean-Paul/Jean DARBELNET (1995) Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. J. Sager/M.-J. Hamel (prev. in ur.). Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.11

VISKOVIĆ, Nikola (1989) Jezik prava. Zagreb: Naprijed.

WILLIAMS, Christopher (2007) Tradition and Change in Legal English: Verbal Constructions in Prescriptive Texts. Bern: Peter Lang AG.

*****

Viri iz korpusa

K_1: Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, UL RS, št. 24, 22. 3. 2010. https://www.uradni-list.si/ (24. 7. 2021).

K_2: Sporazum o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur (BSGZP), UL RS, št. 38, 14. 6. 2019. https://www.uradni-list.si/ (15. 7. 2021).

K_3: Protokol o privilegijih in imunitetah Mednarodne oblasti za morsko dno (MPPIMO), UL RS, št. 22, 4. 3. 2008. https://www.uradni-list.si/ (13. 7. 2021).

K_4: Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ), UL RS, št. 17, 26. 2. 2013. https://www.uradni-list.si/ (28. 7. 2021).

Prenosi

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gajšt, N. (2023). Skladenjski prevodni premiki pri prevajanju določb v mednarodnih sporazumih iz angleščine v slovenščino na primeru enostavčnih povedi. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 117-135. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.117-135