O aktualnostnočlenitvenih in diskurzivnih vidikih v španščini kot tujem jeziku

Analiza rabe osebka v govoru slovenskih študentov španščine

Avtorji

  • Vita Veselko Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.99-115

Ključne besede:

členitev po aktualnosti, informacijska struktura povedi, osebek, poučevanje španščine kot tujega jezika, diskurzna zmožnost

Povzetek

Kot ena izmed pragmatičnih zmožnosti diskurzna zmožnost med drugim odraža sposobnost učenca tujega jezika, da rabo jezikovnega sistema v skladu z načelom perečnosti ustrezno prilagodi lastnemu namenu, sogovorčevim potrebam in sporočanjski situaciji. Ustrezna raba sredstev je v španščini še toliko bolj ključna, saj jezik razpolaga s širokim naborom različnih mehanizmov, ki so posebej usmerjeni k izražanju členitve po aktualnosti ali informacijske strukture povedi. Kljub temu da visoka diskurzna zmožnost učencu omogoča, da se čim bolj približa naravni rabi jezika, so v gradivih za poučevanje in učenje španščine kot tujega jezika tovrstni vidiki obravnavani zelo redko.

Da bi prispevali k ozaveščanju o pomembnosti ustrezne rabe teh sredstev in podrobnejši pragmatični obravnavi v španščini kot tujem jeziku, v članku na podlagi korpusa, ki nastaja v okviru projekta PRACOMUL, analiziramo aktualnostnočlenitvene in diskurzivne vidike rabe predglagolskega osebka v govorjeni španščini slovenskih študentov. V ta namen v prispevku najprej na kratko predstavimo temeljne aktualnostnočlenitvene vrednosti in diskurzivne vzorce osebka v španščini ter natančneje opredelimo mesto, ki jim ga namenjajo smernice in gradiva za poučevanje španščine kot tujega jezika. Osrednji del prispevka je pregled načinov rabe izpuščenega in izraženega osebka v predglagolskem položaju v govorjenem diskurzu slovenskih študentov španščine, ki so v enem letu sodelovali pri gradnji korpusa. Ob aktualnostnočlenitvenih vzorcih in diskurzivnih vrednostih rabe osebka proučimo tudi širše pragmatične vloge. Menimo namreč, da lahko z dobrim poznavanjem trenutnega stanja prepoznamo trenutne pomanjkljivosti pri poučevanju teh vsebin in spretnosti ter naredimo prvi korak proti bolj sistematični in pragmatično-diskurzivno usmerjeni obravnavi teh mehanizmov v didaktičnih gradivih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AIJÓN OLIVA, Miguel Ángel/María José SERRANO (2010) El hablante en su discurso: expresión y omisión del sujeto de creo. ORALIA 3, 7–38. https://ojs.ual.es/ojs/index.php/ORALIA/article/view/8100 (3. maj 2023).

ALONSO BELMONTE, Isabel (2010) El análisis del discurso en acción: El papel de las nociones de tema y rema en la enseñanza de lenguas extranjeras. marcoELE 10, 9–21. https://marcoele.com/descargas/expolingua_2002.alonso.pdf (3. junij 2022).

ÁLVAREZ, Isra (2022) David Moreno: “Hay personas con magia, solo hay que verla”. 20minutos (Sevilla), 7. 11. 2022, 12. https://cdn.20m.es/edicionimpresa/sevilla/22/11/SEVI_07_11_22.pdf (22. november 2022).

BELINCHÓN, Gregorio (2022) La Transición reflejada en un guion rompedor de Eloy de la Iglesia. El País (Nacional), 17. 3. 2022, 30. https://lectura.kioskoymas.com/el-pais-nacional/20220317 (17. marec 2022).

BROWN, Gillian/George YULE (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

DANEŠ, František (1974) Functional Sentence Perspective and text organization. F. Daneš (ur.), Papers on Functional Sentence Perspective. Praga: Academia, 106–128.

FERNÁNDEZ LORENCES, Taresa (2010) Gramática de la tematización en español. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.

FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (1999) El pronombre personal. Formas y distribuciones. Pronombres átonos y tónicos. I. Bosque/V. Demonte (koord.), Gramática descriptiva de la lengua española. Volumen 1: Sintaxis básica de las clases de palabras. Madrid: Espasa, 1209–1273.

Govorjeni korpus španščine kot tujega jezika Pracomul [na spletu]. Projekt Erasmus+ PRACOMUL. www.pracomul.si.

HIDALGO DOWNING, Raquel (2019) Las funciones pragmáticas y la posición del sujeto en español. V. Belloro (ur.), La interfaz Sintaxis-Pragmática. Berlin, Boston: De Gruyter, 67–90. https://doi.org/10.1515/9783110605679-004 (26. maj 2021).

INSTITUTO CERVANTES (2006) Plan Curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia para el español [na spletu]. Alcalá de Henares: Instituto Cervantes, Biblioteca Nueva. https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/plan_curricular/default.htm (10. maj 2023).

JASANADA, Alicia (2023) Leticia Dolera, activismo creativo: “No se trata solo de consentir, también de desear”. La Vanguardia, 23. 4. 2023. https://www.lavanguardia.com/magazine/protagonistas/20230423/8901449/leticia-dolera-activismo-creativo-trata-consentir-desear.html (20. maj 2023).

JIMÉNEZ-FERNÁNDEZ, Ángel L. (2021) Enseñanza de la estructura informativa en ELE: estrategias para estudiantes anglófonos. Madrid: Arco/Libros-La Muralla.

JIMÉNEZ-FERNÁNDEZ, Ángel L./Lucía GÓMEZ MARZO (2019) El sujeto nulo español para aprendientes anglófonos: tratamiento en manuales de ELE y reflexiones didácticas. MarcoELE: Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera 28, 1–25. https://marcoele.com/sujeto-nulo-para-anglofonos/ (3. maj 2023).

LEONETTI, Manuel (2009) Gramática y pragmática. Frecuencia - L. 35, 3–9. https://urbinavolant.com/pragmaubu/wp-content/uploads/2021/04/Leonetti-Gramatica-y-Pragmatica-.pdf (18. avgust 2022).

LEONETTI, Manuel (2017) Basic constituent orders. A. Dufter/E. Stark (ur.), Manual of Romance Morphosyntax and Syntax. Berlin/Boston: De Gruyter, 887–932. https://doi.org/10.1515/9783110377088-024 (5. junij 2021).

LEONETTI, Manuel/María Victoria ESCANDELL-VIDAL (2021) La estructura informativa. Preguntas frecuentes. M. Leonetti/M. V. Escandell-Vidal (ur.), La estructura informativa. Madrid: Visor Libros, 15–181.

LUJÁN, Marta (1999) Expresión y omisión del pronombre personal. I. Bosque/V. Demonte (koord.), Gramática descriptiva de la lengua española. Volumen 1: Sintaxis básica de las clases de palabras. Madrid: Espasa, 1274–1315.

M., E. (2023) ¿Quiénes son los presentadores de Eurovisión 2023? El Mundo, 13. 5. 2023. https://www.elmundo.es/como/2023/05/13/645e5987fdddffab6f8b4585.html (20. maj 2023).

MARTÍN PERIS, Ernesto (2006) La estructura tema-rema y el orden de los constituyentes de la oración en la interlengua de estudiantes de español como lengua extranjera (ELE): estrategias de enseñanza en los niveles de perfeccionamiento. M. Casado Velarde/R. González Ruiz/M. V. Romero Gualda (ur.), Análisis del discurso: Lengua, cultura, valores: Actas del I Congreso Internacional. Vol. 1. Madrid: Arco/Libros, 1079–1098.

OŽBOT, Martina (2023) Med redom in neredom: besedni red v italijanščini in slovenščini. M. Smolej/M. Schlamberger Brezar (ur.), Prispevki k preučevanju slovenske skladnje. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 365–378. https://doi.org/10.4312/9789612970987 (3. maj 2023).

PONS RODRÍGUEZ, Lola (2004) Las expresiones tematizadoras en los manuales de ELE. M. A. Castillo Carballo/O. Cruz Moya/J. M. García Platero/J. P. Mora Gutiérrez (koord.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad. Actas del XV Congreso Internacional de ÁSELE. Sevilla: Universidad de Sevilla, 683–692. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1424996 (3. junij 2022).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA/Asociación de Academias de la Lengua Española (2005) Diccionario panhispánico de dudas (DPD) [na spletu]. https://www.rae.es/dpd/.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA/Asociación de Academias de la Lengua Española (2009) Nueva gramática de la lengua española. Morfología y Sintaxis. Madrid: Espasa.

REYES, Graciela (1985) Orden de palabras y valor informativo en español. J. Fernández-Sevilla/H. López Morales/J. A. de Molina/A. Quilis/G. Salvador (ur.), Philologica hispaniensia in honorem Manuel Alvar. Volumen II: Lingüística. Madrid: Gredos, 567–588.

SILVA-CORVALÁN, Carmen (2001) Sociolingüística y pragmática del español. Georgetown: Georgetown University Press.

SILVA-CORVALÁN, Carmen (2003) Otra mirada a la expresión del sujeto como variable sintáctica. F. Moreno Fernández/J. A. Samper Padilla/M. Vaquero de Ramírez/M. L. Gutiérrez Araus/C. Hernández Alonso/F. Gimeno Menéndez (koord.), Lengua, variación y contexto: estudios dedicados a Humberto López Morales. Vol. 2. Madrid: Arco/Libros, 849–860. http://smjegupr.net/wp-content/uploads/2012/08/Otra-mirada-a-la-expresion-del-sujeto-como-variable-sint%C3%A1ctica.pdf (3. maj 2023).

SVET EVROPE (2001) Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011.

VILLALBA, Xavier (2019) El orden de palabras en contraste. Madrid: Arco/Libros.

Prenosi

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Veselko, V. (2023). O aktualnostnočlenitvenih in diskurzivnih vidikih v španščini kot tujem jeziku: Analiza rabe osebka v govoru slovenskih študentov španščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 99-115. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.99-115