Razširjena terminološka metafora v francoščini in njena vloga v poljudnoznanstvenih besedilih

Primer vojnih metafor

Avtorji

  • Jan Holeš Univerza v Ostravi, Filozofska fakulteta, Češka
  • Zuzana Honová Univerza v Ostravi, Filozofska fakulteta, Češka

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.7-19

Ključne besede:

metafora, razširjena metafora, pomenoslovje, poljudna znanost, terminologija, termin, francoski jezik

Povzetek

Metafora tradicionalno velja za enega od tropov, ki temelji na prenosu pomena na podlagi podobnosti; kot taka je že dolgo predmet raziskav literarnega sloga. A metafora je tudi eden od virov večpomenskosti in podlaga za nastanek številnih novih terminov. Proces oblikovanja novih terminov temelji na poimenovanju koncepta na podlagi podobnosti s konceptom, katerega ime že obstaja v vsakdanjem jeziku ali terminologiji nekega strokovnega področja. Prispevek se osredotoča na razširjeno metaforo – metaforo, nastalo iz niza metafor, ki sodijo v isto pomensko polje – v poljudnoznanstvenih besedilih. V korpusu besedil, dostopnih na spletni strani francoske poljudnoznanstvene revije Pour la science, ki objavlja novice s področja znanosti in tehnologije, smo proučili metafore, ki izhajajo iz vojaške terminologije. Večina vojaških izrazov, ki smo jih našli v poljudnoznanstvenih besedilih, temelji na splošnem vojaškem besedišču; gre za poimenovanja vojaških činov, formacij, taktik, položajev, vrst orožja in nalog, običajno v obliki enobesednih terminov in kratkih terminoloških sintagem. Med njimi prevladujejo samostalniški termini, manj pa je glagolskih, pridevniških in deležniških terminov. V poljudnoznanstvenih besedilih termini izgubijo svoj strogi terminološki pomen, metafore pa imajo pojasnjevalno (oziroma didaktično) vlogo, saj omogočajo razlago abstraktnih pojmov in oblikovanje za bralce privlačnejših besedil. Ciljna področja, ki najpogosteje privzamejo pomenske prvine s področja vojaške terminologije, so med drugim biologija, medicina, virologija, bakteriologija, mikrobiologija, etologija in nevroznanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BACRY, Patrick (1992) Les figures de style et autres procédés stylistiques. Paris : Belin.

BALLY, Charles (1951) Traité de stylistique française. Volume 1 (3e éd.). Genève/Paris : Librairie George et Cie/Librairie C. Klincksieck.

BATTEUX, Charles (trad.) (1874) Poétique d’Aristote. Traduction française. Paris : Jules Delalain et fils.

BAYLON, Christian/Xavier MIGNOT (2000) Initiation à la sémantique du langage. Paris : Armand Colin.

DELAVIGNE, Valérie (2003) Quand le terme entre en vulgarisation. Terminologie et Intelligence artificielle, 80–91. https://hal.science/hal-00920636.

DILKS, Charlotte (2009) Les métaphores de guerre dans la prose journalistique du français. Thèse de doctorat. Stockholm : Stockholms universitet.

DUBOIS, Jean et al. (1973) Dictionnaire de linguistique. Paris : Librairie Larousse.

GAUDIN, François/Louis GUESPIN (2000) Initiation à la lexicologie française. De la néologie aux dictionnaires. Bruxelles : Duculot.

GAUTHIER, Gilles (1994) La métaphore guerrière dans la communication politique. Recherche en communication 1, 131–146. https://doi.org/10.14428/rec.v1i1.45383.

GREA, Philippe (2001) La théorie de l’intégration conceptuelle appliquée à la métaphore et la métaphore filée. Thèse de doctorat. Nanterre : Université de Nanterre – Paris X. https://theses.hal.science/tel-00813135.

GREA, Philippe (2002) Intégration conceptuelle et métaphore filée. Langue française 134, 109–123. https://doi.org/10.3406/lfr.2002.6456.

HONOVA, Zuzana (2020) Le terme dans sa variabilité dans la perspective contextuelle en français contemporain. Ostrava : Ostravská univerzita.

LAKOFF, George/Mark JOHNSON (1986) Les Métaphores dans la vie quotidienne. M. de Fornel (trad.). Paris : Les éditions de minuit.

LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie (1983) Typologie des discours scientifiques : deux approches. Études de Linguistique appliquée 51, 8–20.

LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie (1994) Réflexions sur la métaphore dans les discours scientifiques de vulgarisation. Langue française 101, 72–79. https://doi.org/10.3406/lfr.1994.5844.

MEYERS, Charlène (2014) L’influence de la conceptualisation métaphorique sur les choix traductionnels. ASp 66, 83–101. https://doi.org/10.4000/asp.4583.

POSTOLKOVA, Běla (1984) Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny. Prague : Academia.

POUR LA SCIENCE. 11 mai 2023. https://www.pourlascience.fr.

RESCHE, Catherine (2002) La métaphore en langue spécialisée, entre médiation et contradiction : étude d’une mutation métaphorique en anglais économique. ASp 35, 103–119. https://doi.org/10.4000/asp.1624.

RESCHE, Catherine (2016) Termes métaphoriques et métaphores constitutives de la théorie dans le domaine de l’économie : de la nécessité d’une veille métaphorique. Langue française 189, 103–117. https://doi.org/10.3917/lf.189.0103.

ROLLO, Alessandra (2015) Les métaphores conceptuelles dans la science médicale : outil cognitif et communicatif. Publifarum 23. https://riviste.unige.it/index.php/publifarum/article/view/1826/2251.

ROSSI, Micaela (2016) Pour une typologie des avatars métaphoriques dans les terminologies spécialisées. Langue française 189, 87–102. https://doi.org/10.3917/lf.189.0087.

ULLMANN, Stephen (1952) Précis de sémantique française. Paris : Presses universitaires de France.

VANDAELE, Sylvie (2002) Métaphores conceptuelles en traduction biomédicale et cohérence. TTR – Traduction, terminologie, rédaction 15(1), 223–239. https://doi.org/10.7202/006807ar.

ZOLA, Émile (1885) Germinal. Paris : G. Charpentier et Cie.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Holeš, J., & Honová, Z. (2023). Razširjena terminološka metafora v francoščini in njena vloga v poljudnoznanstvenih besedilih: Primer vojnih metafor. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 7-19. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.7-19