O izražanju epistemične modalnosti z glagolskimi oblikami v francoščini in italijanščini ter enakovrednih strukturah v srbščini

Avtorji

  • Ružica Seder Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.61-77

Ključne besede:

enostavni prihodnjik, zloženi prihodnjik, epistemična modalnost, francoščina, italijanščina, srbščina

Povzetek

V prispevku najprej predstavljamo epistemično rabo (enostavnih in zloženih) prihodnjikov v francoščini in italijanščini, da bi ugotovili stopnjo prekrivnosti njihove rabe v obeh jezikih. Nato skušamo opredeliti srbske ustreznice tovrstnih struktur. Iz teoretičnih razprav o enostavnem in zloženem prihodnjiku je razvidno, da glagolske zveze v prihodnjiku v obeh jezikih pogosto nadomešča zveza z glagolom morati (it. dovere), zato je v okviru naše razprave nujna tudi analiza te strukture.

Na podlagi kontrastivne analize smo proučili primere iz korpusa, sestavljenega iz francoskih romanov in njihovih italijanskih prevodov, italijanskih romanov in njihovih francoskih prevodov ter iz srbskih prevodov vseh obravnavanih besedil.

Analiza korpusnih zgledov je prinesla naslednje ugotovitve:

Francoski epistemični prihodnjik se pojavlja v drugačnih kontekstih kot italijanski: enostavni prihodnjik v sodobni francoščini ni rabljen (nadomestila ga je struktura z epistemičnim glagolom devoir ‚morati‘), pa tudi sicer je epistemični prihodnjik v francoščini precej manj pogost kot v italijanščini.

V italijanščini sta obe obliki epistemičnega prihodnjika še vedno dokaj razširjeni.

V srbščini prihodnjiki ne morejo izražati epistemične modalnosti, zato se je kot najpogostejši označevalec tovrstne modalnosti uveljavila glagolska struktura mora da, ki ji sledi spregani polnopomenski glagol (v slovničnem času, ki domnevo ustrezno umešča v časovni okvir). Ta struktura je združljiva z vsemi stopnjami epistemične modalne lestvice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibliographie

BARBET, Cécile (2012) Pouvoir bien. Travaux de linguistique 65(2), 65–842.

DENDALE, Patrick (2001) Le futur conjectural versus devoir épistémique : différences de valeur et restrictions d’emploi. Le Français Moderne 69(1), 1–20.

FAIRON, Cédrick/Anne-Catherine SIMON (2018) Le Petit bon usage de la langue française : grammaire (D’après l’oeuvre de Mauruce Grevisse). Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

JANIĆ, Aleksandra/Dušan STAMENKOVIĆ (2016) Modalni glagoli must, should, can/morati, trebati, moći u engleskom i srpskom jeziku: opšte karakteristike i izazovi pri prevođenju. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 59(2), 129–149.

KLÍMOVÁ, Eva (2006) Note sulla modalità del verbo “dovere”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis 27, 51–60.

MEYER, Jean-Paul (2012) Tintin et le futur antérieur : de la conjecture à l’anaphore. 3e Congrès Mondial de Linguistique Française, 1877–1891.

MODERC, Saša (2006) Gramatika italijanskog jezika (Morfologija sa elementima sintakse). Belgrade : Luna crescens doo.

PAPIĆ, Marko (1992) Gramatika francuskog jezika: Strukturalna morfosintaksa. Belgrade : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

PIPER Predrag/Ivana ANTONIĆ/Vladislava RUŽIĆ/Sreto TANASIĆ/Ljubomir POPOVIĆ/Branko TOŠOVIĆ (2005) Sintaksa savremenog srpskog jezika (Prilozi gramatici srpskog jezika), Prosta rečenica. Belgrade/Novi Sad : Institut za srpski jezik SANU/Beogradska knjiga/Matica srpska.

PIPER, Predrag/Ivan KLAJN (2017) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad : Matica srpska.

RENZI, Lorenzo/Giampaolo SALVI/Anna CARDINALETTI (2001) Grande grammatica italiana di consultazione. Bologne : Mulino.

RIEGEL, Martin/Jean-Christophe PELLAT/René RIOUL (2011) Grammaire méthodique du français (4e éd.). Paris : Presses universitaires de France.

ROCCI, Andrea (2000) L’interprétation épistémique du futur en italien et en français : une analyse procédurale. Cahiers de Linguistique Française 22, 241–274.

SERIANNI, Luca (en collaboration avec Alberto Castelvecchi) (2005) Grammatica Italiana (italiano comune e lingua letteraria). Torino : Utet.

STAGE, Lilian (2002) Les modalités épistémique et déontique dans les énoncés au futur (simple et composé). Revue Romane 37(1), 44–66.

STANOJEVIĆ, Veran/Tijana AŠIĆ (2008) Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet.

TERIĆ, Gordana (2005) Sintaksa italijanskog jezika. Belgrade : Filološki fakultet.

*****

Corpus

BARICCO, Alessandro (1996) Seta. Milan : Feltrinelli Editore.

BARICCO, Alessandro (2012) Soie. F. Brun (trad.). Paris : Éditions Albin Michel.

BARIKO, Alesandro (2004) Svila. A. Srbinović (trad.). Belgrade : Paidea.

CAMUS, Albert (1956) La chute. Paris : Editions Gallimard.

CAMUS, Albert (1998) La caduta. S. Morando (trad.). https://annas-archive.org/ (15 juin 2023).

CAMUS, Albert (1947) La peste. Paris : Editions Gallimard. https://annas-archive.org/ (15 juin 2023).

CAMUS, Albert (1997) La peste. B. dal Fabbro (trad.). https://annas-archive.org/ (15 juin 2023).

KAMI, Alber (2007) Romani. M. Vuković/Z. Hadži-Vidojković/A. Moralić/Ž. Živojinović (trad.). Belgrade : Paidea.

ECHENOZ, Jean (1999) Je m’en vais. Paris : Les éditions de minuit.

ECHENOZ, Jean (200) Me ne vado. S. Paganoni (trad.). Turin : Einaudi editore.

EŠNOZ, Žan (2003) Odlazim. J. Jelić (trad.). Belgrade : Paidea.

FERRANTE, Elena (2011) L’amica geniale. Rome : Edizioni e/o.

FERRANTE, Elena (2012) L’amica geniale 2 (Storia del nuovo cognomen). Rome : Edizioni e/o.

FERRANTE, Elena (2012) L’amica geniale 3 (Storia di chi fuge e di chi resta). Rome : Edizioni e/o.

FERRANTE, Elena (2014) L’amica geniale 4 (Storia della bambina perduta). Rome : Edizioni e/o.

FERRANTE, Elena (2019) La vita bugiarda degli adulti. Rome : Edizioni e/o.

FERRANTE, Elena (2014) L’amie prodigieuse. E. Damien (trad.). Paris : Gallimard.

FERRANTE, Elena (2016) L’amie prodigieuse II (Le nouveau nom). E. Damien (trad.). Paris : Gallimard.

FERRANTE, Elena (2016) L’amie prodigieuse III (Celle qui fuit et celle qui reste). E. Damien (trad.). Paris : Gallimard.

FERRANTE, Elena (2018) L’amie prodigieuse III (L’enfant perdue). E. Damien (trad.). Paris : Gallimard.

FERRANTE, Elena (2020) La vie mensongère des adultes. E. Damien (trad.). Paris : Gallimard.

FERANTE, Elena (2021) Moja genijalna prijateljica. J. Brborić (trad.). Belgrade : BOOKA.

FERANTE, Elena (2018) Priča o novim prezimenu. J. Brborić (trad.). Belgrade : BOOKA.

FERANTE, Elena (2022) Priča o onima koji odlaze i koji ostaju. J. Brborić (trad.). Belgrade : BOOKA.

FERANTE, Elena (2022) Priča o izgubljenoj devojčici. J. Brborić (trad.). Belgrade : BOOKA.

FERANTE, Elena (2020) Lažljivi život odraslih. J. Brborić (trad.). Belgrade : BOOKA.

PENNAC, Daniel (1989) La petite marchande de prose. Paris : Gallimard.

PENNAC, Daniel (2014) La prosivendola. Y. Malaouah (trad.). Milan : Fertinelli.

PENAK, Danijel (2001) Mala prodavačica proze. M. Logo Milutinović (trad.). Belgrade : Plato.

PENNAC, Daniel (1987) La fée carabine. Paris : Gallimard.

PENNAC, Daniel (2005) La fata carabina. Y. Malaouah (trad.). Milan : Fertinelli.

PENAK, Danijel (1999) Vilinski karabin. O. Milićević (trad.). Belgrade : Nolit.

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Seder, R. (2023). O izražanju epistemične modalnosti z glagolskimi oblikami v francoščini in italijanščini ter enakovrednih strukturah v srbščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 61-77. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.61-77