Tveganja in priložnosti načrtovanja pouka nemščine s pomočjo jezikovnega modela ChatGPT

Avtorji

  • Andreja Retelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.15.259-275

Ključne besede:

sprotna učna priprava, ChatGPT, umetna inteligenca, bodoči učitelji, nemščina kot tuji jezik

Povzetek

V članku prikazujemo analizo učnih priprav, ki jih je ustvaril veliki jezikovni model ChatGPT, in se sprašujemo, kakšen vir informacij lahko tovrstne priprave predstavljajo (bodočim) učiteljem in učiteljicam nemščine.

Ugotavljamo, da so učne priprave, ki jih ponudi ChatGPT, podobne običajnim zgledom načrta za učno enoto, kot jih poznamo v praksi. ChatGPT predlaga tako strukturni kot tudi procesni del didaktične enote. Čeprav je strukturni del glede na prakso nekoliko pomanjkljiv, a se vseeno z izpisom zadovoljimo, pa se več problematičnih točk pojavlja v procesnem delu generiranih priprav. Predlagane dejavnosti za doseganje določenega učnega cilja so pogosto premalo osredinjene na učenca in učenje. Učenec sicer sodeluje v učnem procesu, vendar je njegova vloga omejena pretežno na vadenje in urjenje, ni pa zaznati aktivne participacije pri odločitvah. Glavni posredovalec znanja je učitelj, saj učenja z odkrivanjem ali raziskovanjem ali problemskega pristopa skoraj nismo zasledili. Vsebinsko so učne priprave popolnoma prazne, saj ne vsebujejo nobenih napotkov, katero konkretno vsebino se pri določeni učni uri obravnava. ChatGPT pri izdelavi priprav ne upošteva dovolj natančno razlik glede na stopnje, določene po SEJO. Terminološko ChatGPT poskrbi za pravo zmedo, saj nekatere ustaljene izraze s področja didaktike in tujejezikovne didaktike popolnoma napačno uporablja, nekatere med seboj pomeša ali občasno uporabi termine, ki so v slovenščini neustrezni.

Kljub veliko pomanjkljivostim, ki smo jih prepoznali, pa vseeno lahko to orodje bodočim učiteljem in učiteljicam pomaga pri uresničevanju nekaterih didaktično-metodičnih načel sodobnega pouka tujega jezika, saj v pripravah najdemo tudi dobre primere dejavnosti za spodbujanje interakcije, avtomatizacije in evalvacije. Da bi bodoči učitelji in učiteljice nemščine nevarnosti in določene potenciale ChatGPT-ja znali izluščiti, pa jim je v času študija nujno treba omogočiti, da v luči različnih teorij izdelke ChatGPT-ja kritično vrednotijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BLAŽIČ, Marjan/Milena IVANUŠ GRMEK/Martin KRAMAR/France STRMČNIK (2003) Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče novo mesto, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.

Fakulteta za družbene vede. 23. julij 2023. https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/institut-za-druzbene-vede/obvestila/raziskovalni-dan-fdv-2023-o-umetni-inteligenci-v-druzboslovnem-raziskovanju-2.

FUNK, Hermann (2010) Methodische Konzepte für den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. C. Fandrych/B. Hufeisen/H.-J. Krumm/C. Riemer (ur.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Walter de Gruyter, 939–951.

HOLC, Nada/Stanka EMERŠIČ/Liljana KAČ/Ana Marija MUSTER/Herta OREŠIČ/Nuša Rustja (2008) Učni načrt. Nemščina. Gimnazija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_NEMSCINA_gimn.pdf.

HONG, Cheong Hin Wilson (2023) The impact of ChatGPT on foreign language teaching and learning: Opportunities in education and research. Journal of Educational Technology and Innovation (JETI) 5(1), 37–45. DOI: https://doi.org/10.61414/jeti.v5i3.135

KOHNKE, Lucas/Benjamin Luke MOORHOUSE/Di ZOU (2023) ChatGPT for Learning Teaching and Learning. Relc Journal 54(2), 537–550. https://doi.org/10.1177/00336882231162868. DOI: https://doi.org/10.1177/00336882231162868

LIU, Binghan (2023) Chinese University Students’ Attitudes and Perceptions in Learning English Using ChatGPT. International Journal of Education and Humanities (IJEH) 3(2), 132–140. DOI: https://doi.org/10.58557/(ijeh).v3i2.145

MAYRING, Philipp (2008) Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse. P. Mayring/M. Gläser-Zikuda (ur.), Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse. Weinheim: Beltz, 7–19.

MEYER, Hilbert (2004) Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen-Scriptor.

MIAO, Fengchun/Wayne HOLMES/Ronghuai HUANG/Hui ZHANG (2021) Ai and education. Guidance for policy-makers. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709.

ROLL, Ido/Ruth WYLIE (2016) Evolution and Revolution in Artificial Intelligence in Education. International Journal of Artificial Intelligence in Education 26, 582–599. DOI: https://doi.org/10.1007/s40593-016-0110-3

RUDOLPH, Jürgen/Samson TAN/Shannon TAN (2023) ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? Journal of Applied Learning & Teaching 6(1), 342–363. DOI: https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.9

SVET EVROPE (2001/2011) Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf.

TOMIĆ, Ana (2000) Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

TRUST, Torrey/Jeromie WHALEN/Chrystalla MOUZA (2023) Editorial: ChatGPT: Challenges, opportunities, and implications for teacher education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 23(1), 1–23.

VINTAR, Špela (2023) Jezik in umetna inteligenca: kam nas vodijo veliki jezikovni modeli. J. Vogel (ur.), 59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi), 3.–14. 7. 2023. Ljubljana: Založba Filozofske fakultete, 21–28.

YU, Hao (2023) Reflection on whether Chat GPT should be banned by academia from the perspective of education and teaching. Frontiers in Psychology 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1181712. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1181712

Prenosi

Objavljeno

12. 12. 2023

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Retelj, A. (2023). Tveganja in priložnosti načrtovanja pouka nemščine s pomočjo jezikovnega modela ChatGPT. Vestnik Za Tuje Jezike, 15(1), 259-275. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.259-275

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)