Il bianco e il nero nella fraseologia italiana e spagnola (Semantične vrednosti bele in črne barve v italijanski in španski frazeologiji)

Avtorji

  • Daša Stanič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.4.43-59

Ključne besede:

fraseologia, colori, nero, bianco, italiano, spagnolo, (frazeologija, barve, črna, bela, italijanščina, španščina)

Povzetek

Il presente articolo affronta il tema dei valori semantici del „bianco“ e del „nero“ nella fraseologia italiana e spagnola. Questi due colori sono fra tutti i colori quelli che formano sia in italiano sia in spagnolo il maggior numero di unità fraseologiche. Consultando vari dizionari di lingua italiana e spagnola, alcuni dizionari bilingui e fraseologici e, infine, corpora scelti delle due lingue sono state trovate 232 unità fraseologiche con il „bianco“ e il „nero“. Nella maggioranza dei casi si tratta di collocazioni del tipo aggettivo più nome. In questo contributo le unità fraseologiche trovate vengono classificate a seconda dei loro valori semantici. È stato scoperto che mentre i valori semantici del „bianco“ possono essere in tutte e due le lingue sia positivi (in maggioranza) sia negativi, i valori del „nero“ sono quasi tutti negativi. Sono stati evidenziati anche esempi di varianti di unità fraseologiche con i due colori ed esempi di unità fraseologiche che hanno come elemento ambedue i colori. Nella maggioranza di questi casi il „bianco“ e il „nero“ rappresentano il contrario. Sono state trovate poche unità fraseologiche con il „bianco“ e il „nero“ legate direttamente alla realtà italiana e a quella spagnola. Quelle trovate si riferiscono alla mafia, al calcio, al fascismo e al mondo taurino.

 

Prispevek obravnava semantične vrednosti "bele" in "črne" v italijanski in španski frazeologiji. Bela in črna sta tisti barvi, ki se najpogosteje pojavljata v frazeoloških enotah obeh jezikov. Pri podrobnem pregledu več slovarjev italijanskega in španskega jezika, nekaterih dvojezičnih in frazeoloških slovarjev ter izbranih korpusov obravnavanih jezikov smo dobili 232 frazeoloških enot, ki vsebujejo "belo" in "črno". Med temi so najpogostejše kolokacije tipa pridevnik in samostalnik. V pričujočem članku so dobljene frazeološke enote razvrščene glede na semantične vrednosti "bele" in "črne". Ugotovili smo, da so semantične vrednosti "bele" v frazeoloških enotah tako pozitivne (v večini) kot negativne, semantične vrednosti "črne" pa so skoraj v vseh primerih negativne. Posebej so predstavljene tudi različice frazeoloških enot z obema barvama ter tiste frazeološke enote, v katerih se pojavljata obe barvi skupaj. V večini omenjenih primerov predstavljata "bela" in "črna" nasprotje. Izkazalo se je, da frazeoloških enot z "belo" in "črno", ki odražajo specifičnosti italijanske in španske kulture, ni veliko. Nanašajo se na mafijo, na obdobje fašizma, na nogomet in na bikoborbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2012

Številka

Rubrika

Jezikoslovje

Kako citirati

Il bianco e il nero nella fraseologia italiana e spagnola (Semantične vrednosti bele in črne barve v italijanski in španski frazeologiji). (2012). Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 43-59. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.43-59