Phraseme und Sprichwörter in offiziellen Dokumenten des slowenischen Bildungssystems (Frazemi in pregovori v uradnih dokumentih slovenskega šolskega sistema)

Avtorji

  • Brigita Kacjan Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Saša Jazbec Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.4.83-101

Ključne besede:

Phrasem, Lehrplan, Wissenskatalog, Slowenisch, Deutsch als Fremdsprache (frazem, učni načrt, katalog znanja, slovenščina, nemščina kot tuji jezik)

Povzetek

Der Beitrag behandelt ein interessantes und bedeutendes, aber bisher vernachlässigtes Thema, das Vorhandensein von Phrasemen und Sprichwörtern in den slowenischen Lehrplänen und/oder Wissenskatalogen. Dabei handelt es sich um offizielle nationale Dokumente, die auf der Makroebene den Rahmen des Sprachenunterrichts abstecken und in die auch Phraseme und Sprichwörter gehören, geht es dabei doch um natürliche, polylexikale, frequente, stabile sprachliche Einheiten, für die die Idiomatizität charakteristisch ist. Sie stellen einen bedeutenden Teil der Alltagssprache dar und man würde erwarten, dass sie dementsprechend auch in den Lehrplänen/Wissenskatalogen für die Sprachfächer in der gesamten Vertikale des slowenischen Schulsystems vertreten sein werden. Im empirischen Teil, in dem Ausschnitte aus insgesamt 11 Lehrplänen/Wissenskatalogen angeführt werden, zeigt sich, dass Phraseme und Sprichwörter nur in einem sehr bescheidenen Ausmaße, unsystematisch und sporadisch vorkommen, dass die diesbezügliche Terminologie nicht einheitlich ist und dass die didaktischen Richtlinien häufig nur angedeutet sind. Diese Darstellung wird im Fazit abgerundet, wo auch Möglichkeiten zur Behebung dieses Missstands aufgezeigt werden.

 

Prispevek obravnava zanimivo in pomembno, a doslej prezrto temo, to je zastopanost frazemov skupaj s pregovori v učnih načrtih in/ali katalogih znanja. Ti dokumenti so uradni nacionalni dokumenti, ki določajo okvire pouka na makroravni. Vanje sodijo tudi frazemi vključno s pregovori, saj gre za naravne več besedne, frekventne, stabilne jezikovne enote, za katere je značilna idiomatičnost. Kot take so pomemben del vsakdanjega jezka in pričakovali bi, da so torej posledično ustrezno zastopani, obravnavani v učnih načrtih in/ali katalogih znanja za jezikovne predmete na različnih stopnjah celotne vertikale izobraževanja. V empiričnem delu, kjer so nanizani izseki iz skupno 11 učnih načrtov ali katalogov znanja, se je pokazalo, da so frazemi in pregovori zelo skromno zastopani, da se pojavljajo nesistematično, sporadično, da je terminološki aparat neenoten, didaktični postopki pa pogosto zgolj nakazani. Tak prikaz stanja je zaokrožen v zaključku, kjer so nakazane še možnosti za izboljšanje ugotovljenega stanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2012

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Kacjan, B., & Jazbec, S. (2012). Phraseme und Sprichwörter in offiziellen Dokumenten des slowenischen Bildungssystems (Frazemi in pregovori v uradnih dokumentih slovenskega šolskega sistema). Vestnik Za Tuje Jezike, 4(1-2), 83-101. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.83-101