Analiza napak pri pisnem sporočanju študentov italijanščine

Avtorji

  • Daša Stanič Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.9.255-285

Ključne besede:

napake, analiza napak, italijanščina, pisno sporočanje

Povzetek

V prispevku so najprej predstavljena nekatera teoretična izhodišča: zgodovinski pregled obravnavanja napake v učenju/poučevanju tujega jezika, vrste napak, kriteriji na osnovi katerih določamo napake ter vzroki za njihov nastanek. V nadaljevanju sta predstavljena korpus pisnih izdelkov študentov italijanščine ter podrobna analiza najpogostejših napak s primeri. Avtorica meni, da so za doseganje visoke ravni jezikovne kompetence nujni učenčevo zavedanje lastnih napak in razmislek o napakah na eni strani ter učiteljevo poznavanje tipičnih napak govorcev slovenščine (v našem primeru študentov italijanščine) pri učenju italijanskega jezika kot tujega jezika. Vzroke, ki vplivajo na napake in jih je bilo mogoče določiti, smo lahko razdelili v tri skupine: interference maternega jezika, interference drugih tujih jezikov, ki jih študirajo ali govorijo študenti ter značilnosti samega jezika, ki se ga učijo. Pri posameznih napakah so vzroki, v kolikor jih je bilo mogoče določiti ali nanje sklepati, tudi podrobneje pojasnjeni. Kljub relativno visokemu številu analiziranih izdelkov se je korpus izkazal za neprimernega in premajhnega za analizo nekaterih napak, predvsem tistih, ki izhajajo iz rabe glagolskih oblik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28. 12. 2017

Številka

Rubrika

Didaktika tujih jezikov

Kako citirati

Stanič, D. (2017). Analiza napak pri pisnem sporočanju študentov italijanščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 9(1), 255-285. https://doi.org/10.4312/vestnik.9.255-285