Transfer pri rabi prislovov za izražanje jakosti

Avtorji

  • Leonarda Lovrović Univerza v Zadru
  • Anita Pavić Pintarić Univerza v Zadru

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.103-118

Ključne besede:

transfer, prislovi za izražanje jakosti, hrvaški študenti, angleščina kot tuji jezik

Povzetek

Prispevek proučuje transfer pri rabi angleških prislovov za izražanje jakosti na primeru hrvaških študentov angleščine. Transfer je predmet številnih raziskav, saj je pomemben dejavnik učenja drugega jezika, ki vpliva na različna področja jezikovne rabe. Pričujoči prispevek se osredotoča na učinke leksikalnega transferja pri rabi prislovov za izražanje jakosti na primeru študentov prvih letnikov dodiplomskega študija angleščine na Univerzi v Zadru. S presečno študijo smo poskušali ugotoviti, ali obstaja povezava med rabo prislovov za izražanje jakosti v drugem in maternem jeziku oziroma ali znanje o rabi prislovov za izražanje jakosti v maternem, hrvaškem jeziku vpliva na znanje o rabi teh prislovov v drugem jeziku, angleščini. Dojemanje jakosti je človekova osnovna kognitivna sposobnost, ki pomembno vpliva na sporazumevanje. Govorci svoja čustva in odnos do dane teme izražajo prav s pomočjo prislovov za izražanje jakosti. Slednji se pojavljajo tudi v različnih kolokacijah – kot določila pridevnikov, prislovov in glagolov. V raziskavi smo se osredotočili na prislove za izražanje jakosti v pridevniških zvezah. V študiji smo rabo tovrstnih prislovov preučevali na razmeroma veliki skupini učencev tujega jezika. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnikov, nalog z zapolnjevanjem vrzeli in nalog s prevajanjem. Pri tem sta nas zanimala zlasti pomen in povezovalnost prislovov za izražanje jakosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lovrović, L., & Pavić Pintarić, A. (2019). Transfer pri rabi prislovov za izražanje jakosti. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 103-118. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.103-118

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)