Analiza napak v besedilih učencev nemščine na začetni stopnji

Avtorji

  • Ajda Gabrič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.173-190

Ključne besede:

napake, analiza napak, vzroki za napake, interferenca, stopnja A1 SEJO

Povzetek

Prispevek analizira tipične napake v pisnih izdelkih (domačih in izpitnih nalogah) odraslih, katerih prvi jezik je slovenščina in ki obiskujejo tečaj nemščine na začetni stopnji. V teoretičnem delu so orisani pojem napake v okviru poučevanja tujih jezikov, klasifikacija napak po jezikovnih ravninah od pravopisa do pragmatike in tipični vzroki za napake pri učenju tujega jezika, pri čemer je izpostavljen pojem interference. Temu sledita klasifikacija in opis napak iz zbranega korpusa 40 besedil. Rezultati analize pokažejo, da učenci največ napak pri pisanju delajo na ravni pravopisa in oblikoslovja. Pri pravopisu izstopata pisanje samostalnikov z veliko začetnico in pravilno črkovanje besed, pri oblikoslovju pa spol in sklon samostalnikov ter spreganje glagolov. Relativno pogoste so tudi napake v zvezi z rabo neustreznih predlogov in neuporabo določnih in nedoločnih členov. V napačni rabi leksike se kažeta vpliva slovenščine kot prvega in angleščine kot tujega jezika, ki ju učenci že poznajo. Glavni vzroki za napake so znotrajjezikovna in medjezikovna interferenca ter nepoznavanje pravil v tujem jeziku. V zadnjem delu prispevka je opisanih nekaj vaj, ki naj bi učencem pomagale pri izogibanju tipičnim napakam; poudarek je na ozaveščanju in iskanju lastnih napak.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gabrič, A. (2019). Analiza napak v besedilih učencev nemščine na začetni stopnji. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 173-190. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.173-190