Trpnik v nemščini in slovenščini

Izzivi poučevanja z vidika raznojezičnosti

Avtorji

  • Mojca Leskovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.12.207-221

Ključne besede:

slovenščina kot prvi jezik, nemščina kot tretji jezik, raznojezičnost, trpnik

Povzetek

Slovenski učenci in učenke za razliko od njihovih vrstnikov, katerih prvi jeziki trpnika ne poznajo, z razumevanjem in tvorbo tega glagolskega načina v nemščini načelno nimajo težav; težave pa jim povzroča njegova raba. Tako nemščina kot slovenščina poznata dva glagolska načina, tvornega in trpnega, ter pri slednjem razlikujeta med dvema oblikama: nemščina med trpnikom dogajanja ali trpnikom s pomožnim glagolom werden in trpnikom stanja ali trpnikom s pomožnim glagolom sein, slovenščina med trpnikom z deležnikom na -n/-t in trpnikom s se. Toda rabo trpnika v slovenščini zaznamuje dolgoletna tradicija odklanjanja, ki jo vsaj delno nadaljuje tudi zadnja Toporišičeva slovenska znanstvena slovnica s pripombo, da ga niti v strokovnih, poljudnih in znanstvenih besedilih ni dobro preveč uporabljati.

Glede na sodobno didaktično-metodično načelo raznojezičnosti je treba upoštevati predznanje učencev in učenk ter aktivirati njihove predhodno pridobljene spretnosti in strategije. Zato smo v sodobnih učbenikih za slovenski jezik v osnovnih in srednjih šolah preverili, kaj učenci in učenke v njih izvedo o rabi trpnika v slovenščini, nato pa analizirali obravnavo trpnika v učbenikih za nemščino kot tuji jezik, ki se uporabljajo v slovenskih srednjih šolah, kjer se glede na učni načrt za nemščino kot drugi tuji jezik nemški trpnik obravnava. Glede na ugotovitve obeh analiz smo oblikovali predlog za didaktizacijo nemškega trpnika, ki bi s ciljem primerne rabe presegla usmerjenost k obliki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

BEŠTER, Marja idr. (1999) Na pragu besedila 1: učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus.

CAJHEN, Nana idr. (2011) Slovenščina za vsak dan 9: učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole. 2., posodobljena izdaja. Ljubljana: Rokus Klett.

ČREŠNIK, Vlasta idr. (2015) Slovenščina 9: i-učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 13. 2. 2019 s spleta: <http://eucbeniki.sio.si/slo9/index.html>

ČUDEN, Milena/KOŠAK, Tatjana/VOGEL, Jerica (2009) Slovenščina 9: učbenik za slovenski jezik v devetem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga.

DRUSANY, Nevenka idr. (2008) Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9: učbenik za slovenščino v devetem razredu osnovne šole. 1. izdaja, 2. natis. Ljubljana: Rokus Klett.

DUSEMUND-BRACKHAHN, Carmen idr. (2017) Panorama: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch B1. Berlin: Cornelsen.

FUNK, Hermann idr. (2015) studio 21: das Deutschbuch A2: Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen.

GOMBOC, Mateja (2003) Besede 3: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS.

GOMBOC, Mateja (2005) Besede 1: učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS.

GOMBOC, Mateja (2006a) Besede 2: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS.

GOMBOC, Mateja (2006b) Besede 4: učbenik za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja. Ljubljana: DZS.

GOMBOC, Mateja (2006c) Besede 5: učbenik za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja. Ljubljana: DZS.

GOMBOC, Mateja (2012) Besede 1: učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. 2. izdaja. Ljubljana: DZS.

KOCJAN - BARLE, Marta/Milena SMISL (2013) Znanka ali uganka 9: slovenščina za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

KRENN, Wilfried/Herbert PUCHTA (2009) Ideen: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch 2. Ismaning: Hueber Verlag.

KRIŽAJ ORTAR, Martina idr. (2000) Na pragu besedila 2: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus.

KRIŽAJ ORTAR, Martina idr. (2001) Na pragu besedila 3: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus.

KRIŽAJ ORTAR, Martina idr. (2002) Na pragu besedila 4: učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Rokus.

KRIŽAJ ORTAR, Martina idr. (2009) Na pragu besedila 2: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Tretja, posodobljena izdaja. Ljubljana: Rokus Klett.

KRIŽAJ ORTAR, Martina idr. (2010) Na pragu besedila 3: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Druga izdaja. Ljubljana: Rokus Klett.

PODVRŠNIK, Klementina idr. (2015) Slovenščina 1: i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 13. 2. 2019 s spleta: <http://eucbeniki.sio.si/slo1/>

SANDER, Ilse idr. (2014) ALLES stimmt! 3: učbenik za nemščino v 3. letniku gimnazij ter 3. in 4. letniku srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett.

VOGEL, Jerca/KASTELIC, Silva/OZIMEK, Jana (2007) Slovenščina 1: z besedo do besede: učbenik za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VOGEL, Jerca/KASTELIC, Silva/HODAK, Marjana (2008) Slovenščina 2: z besedo do besede: učbenik za slovenščino – jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VOGEL, Jerca/KASTELIC, Silva/HODAK, Marjana (2009) Slovenščina 3: z besedo do besede: učbenik za slovenščino – jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VOGEL, Jerca/KASTELIC, Silva/HODAK, Marjana (2010) Slovenščina 4: z besedo do besede: učbenik za slovenščino – jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ZAJC BERZELAK, Karla/Irena VELIKONJA (2007) Govorica jezika 1: slovenščina za 1. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan.

ZAJC BERZELAK, Karla/ARBITER, Alenka/HRIBAR, Nataša (2008) Govorica jezika 2 in 3: slovenščina za 2. in 3. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan.

ZAJC BERZELAK, Karla/Kozma AHAČIČ (2010) Govorica jezika 4: slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Modrijan.

*****

Literatura

AHAČIČ, Kozma (2017a) Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

AHAČIČ, Kozma (2017b) Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

BARKOWSKI, Hans/Sara VICENTE (2014) Das Verb. V: H. Barkowski idr., Deutsch lehren lernen 3: Deutsch als fremde Sprache. München: Goethe-Institut, Klett-Langenscheidt, 75–92.

COUNCIL OF EUROPE (2001) The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Pridobljeno 23. 3. 2019 s spleta: <https://rm.coe.int/1680459f97>

GLIHA OLENIK, Nadja idr. (2017) Nemščina: predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2019. Ljubljana: Državni izpitni center. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spleta: <https://www.ric.si/mma/M-NEM-2019/2017083009155511/>

GRUNTAR JERMOL, Ada (2011) Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz – Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

HELBIG, Gerhard/Joachim BUSCHA (2005) Deutsche Grammatik – ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt.

HOLC, Nada idr. (2008) Učni načrt. Nemščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 12. 4. 2018 s spleta: <http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_nemscina_gimn.pdf>

KALIN GOLOB, Monika (2001) Jezikovne reže. Ljubljana: GV Revije.

KONDRIČ HORVAT, Vesna idr. (2001) Učni načrt: izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Nemščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 12. 4. 2018 s spleta: <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Nemscina_izbirni.pdf>

KOROŠEC, Tomo (1972) Pet minut za boljši jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

KOVAČIČ, Irena (1991) Trpnik v pouku angleščine. Vestnik, 1/2, 33–51.

LESKOVEC, Mojca (2016) Jezikoslovni pogled na trpnik v zgodovini slovenskega jezika. Jezik in slovstvo, 1, str. 3–13.

NEUNER, Gerhard idr. (2009) Deutsch als zweite Fremdsprache: Fernstudieneinheit 26. Berlin [etc.]: Langenscheidt.

PEVEC SEMEC, Katica idr. (2013) Učni načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu: neobvezni izbirni predmet. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 12. 4. 2018 s spleta: <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf>

PEVEC SEMEC, Katica/Saša JAZBEC (2018) Večjezičnost – nov vidik učiteljevega profesionalnega razvoja. Revija za elementarno izobraževanje, 11/1, 39–54. Pridobljeno 22. 2. 2019 s spleta: <http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2018/1/REI_11_1_CLANEK3.pdf>

PLEŠNIK, Jožica (2011) Kann man passiv das deutsche Passiv erlernen? Schaurein, 23/1, 24–28.

POZNANOVIČ JEZERŠEK, Mojca idr. (2011) Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Elektronski vir. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.

TALLERMAN, Maggie (1998) Understanding syntax. London [etc.]: Arnold.

TOPORIŠIČ, Jože (2000) Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

URBANČIČ, Boris (1987) O jezikovni kulturi. Tretja, predelana in razširjena izdaja. Ljub­ljana: Delavska enotnost.

Prenosi

Objavljeno

28. 12. 2020

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leskovec, M. (2020). Trpnik v nemščini in slovenščini: Izzivi poučevanja z vidika raznojezičnosti. Vestnik Za Tuje Jezike, 12(1), 207-221. https://doi.org/10.4312/vestnik.12.207-221