Deficit irrigation principles applied to olive orchard in Slovene Istria

Authors

  • Maja PODGORNIK Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za oljkarstvo, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija
  • Dunja BANDELJ Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, 6000 Koper, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/aas.2015.105.2.17

Keywords:

olives, olea europaea, irrigation, growth, crop yield, drought stress, evapotranspiration

Abstract

The olive tree has anatomical-morphological and physiological adaptations which enable it to cope well with dry conditions and water deficits. However, if water shortage occurs during the development phases (shoot growth, flower bud development, bloom, fruit set, cell division and enlargement and oil accumulation), which are the most susceptible to stress, it can also have a negative effect on the growth and productivity of olive trees. The Slovenian Istria is facing with increased risk of drought. Due to increased occurrence and intensity of agricultural droughts controlled deficit irrigation will become an inevitable element of agricultural practice in Slovene Istria.

References

Ahmed B.C., Rouina B.B., Boukhris M. 2007. Effects of water deficit on olive trees cv. Chemlali under field conditions in arid region in Tunisia. Scientia Horticulturae, 113: 267-277, doi: 10.1016/j.scienta.2007.03.020

Aïachi-Mezghani M., Masmoudi-Charfi C., Gouiaa M., Labidi F. 2012. Vegetative and reproductive behaviour of some olive tree cultivars (Olea europaea L.) under deficit irrigation regimes in semi-arid conditions of central Tunisia. Scientia Horticulturae, 146: 143-152, doi: 10.1016/j.scienta.2012.07.030

Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO, Rome, Irrigation and Drainage Paper, 56

Bandelj D. 2012. Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja. Zaključno poročilo o rezultatih ciljnega raziskovalnega projekta. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. Koper: 17 str.

Bongi G., Palliotti A. 1994. Olive. V: Handbook of environmental physiology of fruit crops. Temperate Crops. Schaffer B., Andersen P.C. (eds). CRC Press Inc., USA: 165-178

Breznik B., Vöröš S., Bučar Miklavčič M. 2007. Oljčno olje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana: 10 str.

Cesar P. 2011. Primerjava različnih metod izračuna evapotranspiracije. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 133 str.

Cimato A., Baldini A., Moretti R. 1999. L' olio di oliva: cultivar, ambiente e tecniche agronomiche. Parte 2a. ARSIA, Firenze, Regione Toscana: 88 str.

Connor D.J., Fereres E. 2005. The physiology of adaptation and yield expression in olive. Horticultural Reviews, 31: 155-229

Çetin B., Yazgan S., Tipi T. 2004. Economics of drip irrigation of olives in Turkey. Agricultural Water Management, 66: 145–151, doi: 10.1016/j.agwat.2003.10.004

Fernández J.E., Dias-Espejo A., Infante J.M., Duran P., Palomo M.J., Chamorro V., Giron I.F., Villagarcia L. 2006. Water relations and gas exchange in olive trees under regulated deficit irrigation and partial rootzone drying. Plant Soil, 284: 273–291, doi: 10.1007/s11104-006-0045-9

Fernández J.E., Moreno F. 1999. Water use by the olive tree. Journal of Crop Production 2:101-162, doi: 10.1300/J144v02n02_05

Fernandes-Silva A.A., Ferreira T.C., Correia C.M., Malheiro A.C., Villalobos F.J. 2010. Influence of different irrigation regimes on crop yield and water use efficiency of olive. Plant soil, 333: 35-47, doi: 10.1007/s11104-010-0294-5

Giorio P., Sorrentino G., d’Andria R. 1999. Stomatal behaviour, leaf water status and photosynthetic response in field-grown olive trees under water deficit. Environmental and Experimental Botany, 42: 95–104, doi: 10.1016/S0098-8472(99)00023-4

Glavan M., Tratnik M., Cvejić R., Pintar M. 2012. Geoprostorska analiza potencialne ogroženosti kmetijstva v primeru suše. V: Zbornik referatov 23. Mišičev vodarski dan 2012, Maribor, 5. december 2012. Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj: 21- 28

Gómez-Rico A., Desamparados Salvador M., Moriana A., Pérez D., Olmedilla N., Ribas F., Fregapane G. 2007. Influence of different irrigation strategies in a traditional Cornicabra cv. olive orchard on virgin olive oil composition and quality. Food Chemistry, 100: 568-578 10.1016/j.foodchem.2005.09.075

Grattan S.R., Berenguer M.J., Connell J.H., Polito V.S., Vossen P.M. 2006. Olive oil production as influenced by different quantities of applied water. Agricultural Water Management, 85: 133-140, doi: 10.1016/j.agwat.2006.04.001

Habjan M. 2008. Analiza vodne bilance v Vipavski dolini. Diplomsko naloga. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: 45 str.

Iniesta F., Testi L., Orgaz F., Villalobos F.J. 2009. The effects of regulated and continuous deficit irrigation on the water use, growth and yield of olive trees. European Journal of Agronomy, 30: 258–265, doi: 10.1016/j.eja.2008.12.004

Lavee S., Rallo L., Rapoport H.F., Troncoso A. 1999. The floral biology of the olive II. The effect of inflorescence load and distribution per shoot on fruit set and load. Scientia Horticulturae, 66: 267- 277

Martín-Vertedor A.I., Rodríguez J.M.P., Losada H.P. Castiel E.F. 2011. Interactive responses to water deficits and crop load in olive (Olea europaea L., cv. Morisca). I. Growth and water relations. Agricultural Water Management, 98: 941-949, doi: 10.1016/j.agwat.2011.01.002

Melgar J.C., Mohamed Y., Navarro C., Parra M.A., Benlloch M., Fernandez-Escobar R. 2008. Long term growth and yield responses of olive trees to different irrigation regimes. Agricultural Water Management, 95: 968-972, doi: 10.1016/j.agwat.2008.03.001

Mikoš M., Kranjc A., Matičič B., Muller J., Rakovec J., Roš M., Brilly M. 2002. Hidrološko izrazje = Terminology in hydrology. Acta hydrotehnica, 20/32: 3-324

Moriana A., Corella M., Girónb I.F., Conejerod W., Moralese D., Torrecillas A., Moreno F. 2013. Regulated deficit irrigation based on threshold values of trunk diameter fluctuation indicators in table olive trees. Scientia horticulturae, 164: 102- 111, doi: 10.1016/j.scienta.2013.09.029

Moriana A., Orgaz F., Pastor M., Fereres E. 2003. Yield responses of a mature olive orchard to water deficits. Journal of the American Society for Horticultural Science, 128: 425-431

Orgaz F., Fereres E. 2004. Riego. V: El Cultivo del Olivo. Barranco D., Fernández-Escobar R., Rallo L. (eds.). Mundi-Prensa, Madrid, 285-306

Patumi M., D'Andria R., Fontanazza G., Morelli G., Giori P., Sorrentino G. 1999. Yield and oil quality of intensively trained trees of three cultivars of olive under different irrigation regimes. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 74: 729- 737

Patumi M., D’Andria R., Marsilio V., Fontanazza G., Morelli G., Lanza B. 2002. Olive and olive oil quality after intensive monocone olive growing (Olea europaea L., cv. Kalamata) in different irrigation regimes. Food Chemistry, 77: 27-34, doi: 10.1016/S0308-8146(01)00317-X

Pierantozzi P., Torres M., Lavee S., Maestri D. 2013. Vegetative and reproductive responses, oil yield and composition from olive trees (Olea europaea) under contrasting water availability during the dry winter‐spring period in central Argentina. Annals of Applied Biology, 164: 116- 127, doi: 10.1111/aab.12086

Pintar M. 2003. Osnove namakanja: s poudarkom na vrtninah in sadnih vrstah v severovzhodni Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 49 str.

Pintar M., Tratnik M., Cvejić R., Bizjak A., Meljo J., Kregar M., Zakrajšek J., Kolman G., Bremec U., Drev D., Mohorko T., Kodre N., Steinman F., Kozelj K., Prešeren T., Kozelj D., Urbanc J., Mezga K. 2010. Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi: Ciljni raziskovalni program: končno poročilo. Biotehniška fakulteta. Ljubljana: 159 str.

Podgornik M., Pintar M., Arbeiter A., Bandelj D. 2012b. Vpliv sušnega stresa na rast in rodnost oljke (Olea europaea L.) sorte 'Istrska belica' v Slovenski Istri. V: Zbornik referatov 3. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo. Hudina M. (eds.). Krško, 21.-23. november 2012. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije: 271-275

Podgornik M., Pintar M., Korpar P., Vuk I, Arbeiter A., Klančar U., Bandelj D. 2012a. Vpliv deficitnega namakanja na pridelek oljk (Olea europea L.) sorte 'Istrska belica'. V: Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu: zbornik znanstvenih prispevkov z mednarodnega posveta. Bandelj D., Podgornik M., Arbeiter A. (eds.). Koper, 16. – 17. februar 2012. Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: 87-93

Register kmetijskih gospodarstev 2014. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. http://rkg.gov.si/ (16. sep. 2014)

Statistični letopis Republike Slovenije 2013. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, 52: 61 str. http://www.stat.si/StatWeb/doc/letopis/2013/16_13/ 16-06-13.html (15.mar. 2015)

Sušnik A. 2003. Dinamika primanjkljaja vode za kmetijske rastline včeraj, danes in jutri. V:14. Mišičev vodarski dan 2003, zbornik referatov, Maribor, 5. december. 2003. Vodnogospodarski biro Maribor, Vodnogospodarsko podjetje Drava: 84–92.

Štampar F. 2006. Namakanje v sadjarstvu. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 23 str.

Taiz L., Zeiger E. 2010. Plant physiology. Massachusetts, Publishers Sunderland: 777 str.

Tognetti R., d’Andria A., Lavini G., Morelli B. 2006. The effect of deficit irrigation on crop yield and vegetative development of Olea europaea L. (cvs. Frantoio and Leccino). European Journal of Agronomy, 25: 356–364, doi: 10.1016/j.eja.2006.07.003

Wahbi S., Wakrim R., Aganchich B., Tahi H., Serraj R. 2005. Effects of partial rootzone drying (PRD) on adult olive tree (Olea europaea L.) in field conditions under arid climate: I. Physiological and agronomic responses. Agriculture, Ecosystems & Environment, 106: 289–301, doi: 10.1016/j.agee.2004.10.015

Xiloyannis C., Dichio B., Nuzzo V., Celano G. 1999. Defence strategies of olive against water stress. Acta Horticulturae, 474: 423–426, doi: 10.17660/actahortic.1999.474.86

Published

26. 11. 2015

Issue

Section

Agronomy section

How to Cite

PODGORNIK, M., & BANDELJ, D. (2015). Deficit irrigation principles applied to olive orchard in Slovene Istria. Acta Agriculturae Slovenica, 105(2), 337–344. https://doi.org/10.14720/aas.2015.105.2.17

Similar Articles

1-10 of 647

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)