SPATIAL ANALYSIS OF THE ABANDONMENT OF AGRICULTURAL LAND IN SLOVENIA

Authors

  • Matjaž Glavan University of Ljubljana, Botechnical Faculty, Agronomy Department, Slovenia
  • Aljaž Malek University of Ljubljana, Botechnical Faculty, Agronomy Department, Slovenia
  • Marina Pintar University of Ljubljana, Botechnical Faculty, Agronomy Department, Slovenia
  • Helena Grčman University of Ljubljana, Botechnical Faculty, Agronomy Department, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.14720/aas.2017.109.2.10

Keywords:

agricultural land, spatial analysis, abandonment, land use

Abstract

In this study we performed a spatial analysis to determine the influence of selected environmental factors (forests share, elevation a.s.l., slope, aspect, flooding) and the management status of an area on the spatial distribution of the abandoned agricultural land (land use class 1410), and agricultural land with forest trees (land use class 1800) in Slovenia. All these natural factors influence the management decisions of landowners. We found out that land use class 1410 is distributed over the entire country, along the south-west to the north-east axis. The majority of the land use class 1800 can be found in the south-western part of the country. On municipality level, the link between the forest and studied land uses was weak. The percentage of land use classes 1410 and 1800 grows with increasing altitude a.s.l. and slope. Land use class 1400 is more frequent in flooded areas. The percentage of the abandoned agricultural land is greater in areas with special management status (e.g. Natura 2000 areas). A strict, professional and fast implementation of the Agricultural Land Act is needed to improve the situation and prevent further agricultural land losses.

References

ARSO. 2011. Geoportal ARSO. Ljubljana. Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija Republike Slovenije za okolje. http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page (23. nov. 2011)

ARSO. 2016. [KM10] Sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo. Kazalci okolja Slovenije. Agencija Republike Slovenije za okolje. http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=460 (30. dec. 2016)

Bordjan D., Bordjan A. 2014. Effects of overgrowing at Cerknica Polje (southern Slovenia) on breeding farmland birds/ Vpliv zaraščanja Cerkniškega polja (južna Slovenija) na gnezdilke kmetijske krajine. Acrocephalus, 35: 153-163. doi:10.1515/acro-2014-0009

Cojzer M. 2011. Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire: 195 str.

Corbelle Rico E., Crecente Maseda R., Sante Riveira I. 2012. Multi-scale assesment and spatial modelling of agricultural land abandonment in a European peripheral region: Galicia (Spain), 1956 – 2004. Land Use Policy, 29: 493-501. doi:10.1016/j.landusepol.2011.08.008

Černe R., Jerina K., Jonozovič M., Kavčič I., Stergar M., Krofel M., Marenče M. 2010. Škode od volkov v Sloveniji - analiza v okviru projekta Life+ SloWolf Akcija A4. Ljubljana, Zavod za Gozdove; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana: 12 str.

Cunder T. 1998. Zaraščanje kmetijskih zemljišč v slovenskem alpskem svetu. Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu. V: 1. Melikovi geografski dnevi, Kranjska Gora, 5-7 nov. 1998. Ljubljana, Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo: 165-175

Diaz G.I., Nahuelhual L., Echeverria C., Marin S. 2011. Drivers of land abandonment in Southern Chile and implications for landscape planning. Landscape and Urban Planning, 99: 201-217. doi:10.1016/j.landurbplan.2010.11.005

EC. 1980. Effects on environment of the abandonment of agricultural land. Brussels, Commission of European Communities: 193 str. http://aei.pitt.edu/36390/1/A2517.pdf (31. avg. 2012)

Eler K., Čop J., Vidrih M. 2008. Trajnostna raba pašnikov Primorskega krasa v prihodnosti. V: Novi izzivi v poljedelstvu, Rogaška Slatina, 4-5 december 2008: 358-364

EU. 2013. Assessing the risk of farmland abandonment in the EU – Final report. Luxembourg, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability: 132 str. http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/farmland-abandonment/fulltext_en.pdf (12. apr. 2013)

FAO. 2006. The role of agriculture and rural development in revitalizing abandoned/depopulated areas. Latvia, Riga, Comission on Agriculture, 34th Session of the European Comission: 24 str.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf (1. jun. 2013)

FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment. Rim, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): 378 str. http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ (9. jun. 2013)

FAOSTAT. 2013. Food and Agricuture Organization of the United Nations. http://faostat3.fao.org/home/E (2. jul. 2013)

Garcia Ruiz J.M., Lana Renault N. 2011. Hydrological and erosive consequences of farmland abandonment in Europe, with special reference to the Mediterranean region - A review. Agriculture, Ecosystems and Environment, 140: 317-338. doi:10.1016/j.agee.2011.01.003

Gellrich M., Zimmermann N.E. 2007. Investigating the regional – scale pattern of agricultural land abandonment in the Swiss mountains: A spatial statistical modelling approach. Landscape and Urban Planning, 79: 65-76. doi:10.1016/j.landurbplan.2006.03.004

Glavan M., Kozinc Z., Pintar M. 2015. Kmetijstvo in upravljanje s poplavnimi območji ob reki Dravi – projekt LiveDrava. Zbornik referatov - Mišičev vodarski dan 2014. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor: 8-15. http://www.mvd20.com/zbornik.php?page=letnik (9. dec. 2015)

GURS. 2011. Zbirke prostorskih podatkov. 2011. Ljubljana, Geodetska uprava RS. http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/ (23. nov. 2011)

Gutman L. 2011. Rekultivacija zaraščajočih kmetijskih zemljišč s pašo domačih živali na območju krajinskega parka Goričko. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za agronomijo: 40 str.

Hladnik D. 2005. Spatial structure of disturbed landscapes in Slovenia. Ecological Engineering, 24: 17-27. doi:10.1016/j.ecoleng.2004.12.004

Hočevar M., Kušar G., Cunder T. 2004. Monitoring in analiza zaraščanja kraške krajine v GIS okolju. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 75: 21-52 http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_IntKljuc_20110101.pdf (5. jan. 2012)

Ilc R. 2008. Zaraščanje kmetijskih zemljišč na območju Ribniško - Kočevske doline. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za zootehniko: 52 str.

Jankovič J. 2003. Nekdaj goli Kras spet gozdnat. Sodobno kmetijstvo, 36, 6: 12-18

Jarni K. 2011. Vpliv antropogenih virov hrane na prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos). Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za biologijo: 65 str.

Keenleyside C., Tucker G. M. 2010. Farmland Abandonment in the EU: an Assessment of Trends and Prospects. Report prepared for WWF. London, Institute for European Environmental Policy: 93 str. http://www.ieep.eu/assets/733/Farmland_abandonment_in_the_EU_-_assessment_of_trends_and_prospects_-_FINAL_15-11-2010_.pdf (18. jan. 2011)

Ketiš, K., Eler, K., Udovč, A., Batič, F. (2014). Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters. Acta agriculturae Slovenica, 103 (2), 233 – 244. doi:10.14720/aas.2014.103.2.8

Khanal N.R., Watanabe T. 2006. Abandonment of agricultural land and its consequences – a case study in the Sikles area, Gandaki basin, Nepal Himalaya. Mountain Research and Development, 26, 1: 32-40. doi:10.1659/0276-4741(2006)026[0032:AOALAI]2.0.CO;2

Knap M. 2008. Rekultiviranje zaraščenih površin s kozami na območju Notranjskega regijskega parka. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za zootehniko: 42 str.

Kralj T., Koren D. 2011. Analiza stanja kmetijstva. V: Izhodišča za Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012‐2022. Kus Veenvliet J. (Ur.). Bled, Javni zavod Triglavski narodni park: 25 str. http://www.tnp.si/images/uploads/analiza_kmetijstva.pdf (18. nov. 2015)

Krebs C.J. 2001. Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance (5th Edition). San Francisco, Benjamin Cummings: 608 str.

Kus Veenvliet J. 2012. Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. Nova vas, Zavod Symbiosis: 235 str.

MacDonald D., Carbtree J.T., Wiesinger G., Dax T., Stamou N., Fleury P., Lazpita Guiterrez J., Gibon A. 2000. Agricultural abandonment in mountain areas in Europe: Environmental consequences and policy response. Journal of Environmental Management, 59: 47-69. doi:10.1006/jema.1999.0335

Miličić V., Perpar A., Kramarič F., Udovč A. 2011. Analiza stanja kmetijstva na območju krajinskega parka Ljubljansko barje - končno poročilo - revidirano in dopolnjeno besedilo. Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora, ekonomiko ter razvoj podeželja: 90 str.

MKGP. 2011. MKGP portal. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. http://rkg.gov.si/GERK/ (23. nov. 2011)

MKGP. 2012. Interpretacijski ključ – podroben opis metodologije zajema dejanske rabe kmetijskih gozdnih zemljišč. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

MOP. 2002. Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor: 31 str. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/strategija_rjavi_medved_2002.pdf (15. dec. 2011)

MOP. 2007. Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor: 23 str. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/akcijski_nacrt_medved_predlog_apr07.pdf (15. dec. 2011)

Plut D. 2011. Prehranska varnost planeta in Slovenije. Ljubljana, Svet za varstvo okolja Republike Slovenije: 4 str. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/53seja_Plut.pdf (5. maj 2013)

Pogačnik M., Kompan D., Vidrih T., Kotar M., Matičič B. 1995. Rekultiviranje opuščenih hribovitih kraških zemljišč z drobnico. Sodobno kmetijstvo, 28, 5: 225-229

Pogačnik M, Batič F. 2006. Sistemi sobivanja domačih in divjih živali – zaključno poročilo – CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta: 13 str.

Pogačnik A., Foški M., Drobne S., Konjar M., Soss K., Lipar P., Brilly M., Vidmar A., Žura M., Juvanc A., Maher T., Marsetič R., Detellbach S., Strnad I., Šemrov D., Fatur M. 2011. Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije - zaključno poročilo - CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana: 249 str.

Poyatos R., Latron J., Llorens P. 2003. Land use and land cover change after agricultural abandonment - the case of a mediterranean mountain area (Catalan pre-pyrenees). Mountain Research and Development, 23, 4: 362-368. doi:10.1659/0276-4741(2003)023[0362:LUALCC]2.0.CO;2

Renwick A., Jansson T., Verburg H.P., Revordero Giha C., Britz W., Gocht A., McCracken D. 2013. Policy reform and agricultural land abandonment in the EU. Land Use Policy, 30: 446-457. doi:10.1016/j.landusepol.2012.04.005

RS. 2004a. Uredba o posebnih varstvenih območjih. Ur. l. RS, št.49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14

RS. 2004b. Zakon o ohranjanju narave. Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14

RS. 2004c. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16

RS. 2008. Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč. Ur. l. RS, št. 47/08

RS. 2011. Zakon o kmetijskih zemljiščih. Ur.l. RS, št. 71/11 in 58/12

RS. 2015. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Ur.l. RS, št. 12/15 in 84/16

RS. 2017. Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Ur.l. RS, št. 3/17

SURS-GIS. 2011. Baza geostatistični podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. http://www.stat.si/gis/ (23. nov.2011)

SURS-STAT. 2012. Statistični letopis 2012. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/publikacije/statisti%C4%8Dni-letopis?leto=2012 (2. jul. 2013)

Ulaga F., Kobold M., Frantar P. 2008. Analiza časovnih sprememb vodnih količin slovenskih rek. Zbornik referatov - Mišičev vodarski dan 2008. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor: 9-17 http://www.mvd20.com/zbornik.php?page=letnik (17. nov. 2015)

Vidrih T. 2005. Drevesno-pašna raba. Naše travinje, 1, 1: 6-8.

Vidrih T. 2010. Ciljna paša na posekah kraškega pašnika. Naše travinje, 6, 1: 4-6

Vidrih T., Pogačnik M., Kotar M., Kompan D., Juntes P., Matičič B. 1996. Cilji in naloge razvojno raziskovalnega centra za rekultiviranje opuščenih kraških in hribovitih površin Vremščica. V: Možnosti razvoja reje drobnice v Sloveniji, Postojna, Hotel Jama, 27-29 november 1996. Slovenj Gradec, Kmetijska založba: 73-78

Vodlan M. 2006. Poraba energije pri čiščenju zaraščenih kmetijskih zemljišč na dveh lokacijah v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za agronomijo: 43 str.

Vrščaj B. 2008. Strukturne spremembe kmetijskih zemljišč. Njihova urbanizacija in kakovost v obdobju 2002 – 2007. Hmeljarski bilten, 15: 73-84 Wilfing H. 1993. Ekologija. Celovec: Mohorjeva založba: 120 str.

www.fao.org/world/regional/reu/eca/eca_en/eca34_3.pdf (18. jul. 2013)

Zaragozi B., Rabasa A., Rodriguez Sala J.J., Navarro J.T., Belda A., Ramon A. 2012. Modelling farmland abandonment: A study combining GIS and data mining techniques. Agriculture, Ecosystems and Environment, 155: 124-132. doi:10.1016/j.agee.2012.03.019

ZGS. 2011. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2011. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije: 133 str. http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/letna_porocila/index.html (15. apr. 2015)

Žvikart M. 2013. Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 - Operativni program upravljanja z območij Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - SI Natura 2000 Management - akcija A1, A2 - Sektor kmetijstvo. Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave: 38.

Žgavec, D., Eler, K., Udovč, A.,Batič; F. (2013). Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park). Acta agriculturae Slovenica, letnik 101(1), 77-86

Published

26. 09. 2017

Issue

Section

Agronomy section

How to Cite

Glavan, M., Malek, A., Pintar, M., & Grčman, H. (2017). SPATIAL ANALYSIS OF THE ABANDONMENT OF AGRICULTURAL LAND IN SLOVENIA. Acta Agriculturae Slovenica, 109(2), 261–279. https://doi.org/10.14720/aas.2017.109.2.10

Similar Articles

1-10 of 681

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>