Effect of different grain spawn materials on Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. mushroom cultivation under unregulated and regulated fruiting conditions

Authors

 • Iryna BANDURA Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
 • Serhii MAKOHON Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
 • Oleksandr TSYZ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Iryna IVANOVA Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
 • Olena KHAREBA National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Volodymyr KHAREBA National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Maryna SERDYUK Tavria State Agrotechnological University, Melitopo, Ukraine
 • Nina BISKO M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine; Kyiv, Ukraine
 • Alina KULYK Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine
 • Omoanghe S. ISIKHUEMHEN North Carolina A&T State University, USA
 • Serhii CHAUSOV Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14720/aas.2022.118.1.1862

Keywords:

biological efficiency, grain materials characteristics, microclimate in fruiting house, substrate colonization

Abstract

Quality spawn, which is also dependent on grain composition, is a critical factor that must be optimized to achieve successful and profitable mushroom farming. The characteristics of grain spawn composition (Factor A) and two microclimatic fruiting conditions (Factor B) were studied in the cultivation of Pleurotus ostreatus. Eight different grain material combinations (GMC1-8) made from wheat, barley, oat, and millet were used to prepare spawn and tested for mushroom cultivation under unregulated and regulated fruiting conditions. The physicochemical characteristics of the different grain spawn, substrate, time to attain the first flush, and BE (biological efficiency) in the different GMCs under the two fruiting conditions were determined. The differences in nutrient compositions of the GMCs tested did not result in a significant difference in the nutrient composition of the cultivation substrate. GMCs containing barley and oat gave BE values that were not significantly different under the two microclimatic conditions tested. GMCs containing 100 % wheat and millet resulted in the poorest BE recorded. However, equal combination of wheat, barley, and oat (GMC8) gave the best results among GMCs tested. Furthermore, it is more cost-efficient to use the GMC8 combinations since wheat is cheaper than all other grains tested.

Author Biography

 • Omoanghe S. ISIKHUEMHEN, North Carolina A&T State University, USA
  Natural Resources & Environmental Design/Professor

References

Alekseyenko, E. N., Polishko, T. M., & Vinnikov, A. I. (2010). Osobennosti vyrashchivaniya mitseliya gribov Plearotus ostreatus [Features of the mycelium cultivation of Pleurotus ostreatus mushroom]. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 1(1), 9-15. https://doi.org/10.15421/021002

Bandura, I., Myronycheva, E., & Kurcheva, L. (2017). Otbor ustojchivy`kh k vy`sokim temperaturam kul`tivirovaniya shtammov Pleurotus pulmonarius (fFr.) Quél. [Selection of culture-resistant strains of Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.]. Stiinta Agricola, 2, 56-59.

Bellettini, M. B., Fiorda, F. A., Maieves, H. A., Teixeira, G. L., Ávila, S., Hornung, P. S., Agenor, M. J., & Ribani, R. H. (2019). Factors affecting mushroom Pleurotus spp. Saudi Journal of Biological Sciences, 26(4), 633-646. http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.12.005

Bhatti, M. I., Jiskani, M. M., Wagan, K. H., Pathan, M. A., & Magsi, M. R. (2007). Growth, development and yield of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex. Fr.) Kumm. as affected by different spawn rates. Pakistan Journal of Botany, 39(7), 2685-2692.

Bisko, N. A., & Dudka, I. A. (1987). Biologiya i kultivirovaniye syedobnykh gribov roda veshenka [Biology and cultivation of edible oyster mushrooms]. Kyiv: Vydavnytstvo “Naukova dumka”.

Bisko, N. A., Lomberh, M. L., Mytropolska, N. Yu., & Mykhailova, O. B. (2016). Kolektsiia kultur shapynkovykh hrybiv (IBK) [Collection of mushrooms (IBK)]. Kyiv: Alterpres.

Bukhalo, A. S., Babytskaia, V. H., Bysko, N. A., & Vasser, S. P. (Eds.). (2011). Biologicheskiye svoystva lekarstvennykh makromitsetov v kulture [Biological properties of medicinal macromycetes in culture]. Kyiv: Alterpres.

Chang, S. T., & Hayes, W. A. (Eds.). (2013). The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic press.

Dubovik, D. V. (2007). Vliyanie klimaticheskikh uslovij goda na kachestvo zerna ozimoj psheniczy`. Dostizheniya nauki i tekhniki APK [Influence of climatic conditions of the year on the quality of winter wheat grain. Achievements of science and technology of the agro-industrial complex], 6, 51-52. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=10429100

Dudka, Y. A., Vasser, S. P., & Bukhalo, A. S. (1978). Promyshlennoye kultivirovaniye syedobnykh gribov [Industrial cultivation of edible mushrooms]. Kyiv: Vydavnytstvo “Naukova dumka”.

Duggar, B. M. (1905). The principles of mushroom growing and mushroom spawn making (No. 85). US Government Printing Office. https://doi.org/10.5962/bhl.title.35026

Evdokimova, O. A. Aksenovskaya, V. E.,. Usacheva, R.V., Polskikh, S.V. (2002). RU patent No. 2189728 C2. Sposob vyrashchivaniya zernovogo mitseliya pishchevykh gribov [The method of growing grain mycelium of food mushrooms]. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=37893870

Friedman, M. (2016). Mushroom polysaccharides: chemistry and antiobesity, antidiabetes, anticancer, and antibiotic properties in cells, rodents, and humans. Foods, 5(4), 80. https://doi.org/10.3390/foods5040080

Green, J. (1977). U.S. Patent No. 4,063,383. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Gregori, A., Švagelj, M., Pahor, B., Berovič, M., & Pohleven, F. (2008). The use of spent brewery grains for Pleurotus ostreatus cultivation and enzyme production. New Biotechnology, 25(2-3), 157–161. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2008.08.003

Gy`rka, A., Kuly`k, I., & Chaban, V. (2015). Vrozhajnist` ta yakist` zerna vivsa golozernogo ta plivchastogo v pivnichnomu Stepu Ukrayiny`. Byuleten` Insty`tutu sil`s`kogo gospodarstva stepovoyi zony` NAAN Ukrayiny`[Yield and grain quality of naked and membranous oats in the northern steppe of Ukraine. Bulletin of the Institute of Agriculture of the Steppe Zone of NAAS of Ukraine], 8, 144-146

Hoa, H. T., & Wang, C.-L. (2015). The Effects of Temperature and Nutritional Conditions on Mycelium Growth of Two Oyster Mushrooms (Pleurotus ostreatus and P. cystidiosus). Mycobiology, 43(1), 14–23. https://doi.org/10.5941/myco.2015.43.1.14

Holub, H. A., Abrosimova, H. L., Haidenko, O. M., Kepko, O. I., & Tomashchuk, A. I. (2010). Tekhnolohichnyi protses vyrobnytstva substratu dlia vyroshchuvannia hlyvy metodom fermentatsii v pasteryzatsiinii kameri [Technological process of substrate production for growing oyster mushrooms by fermentation in pasteurization chamber]. Kyiv, Naukovyi svit.

Horshchar, V. I., & Horshchar, O. A. (2011). Vrozhainist i yakist nasinnia yachmeniu yaroho zalezhno vid rivnia khimichnoho zakhystu posiviv [Yield and quality of spring barley seeds depending on the level of chemical protection of crops]. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva, 40, 165-168.

Ivanova, T. V., & Kovalyshyna, H. M. (2018). Biotekhnolohii otrymannia mitseliiu hlyvy zvychainoi na zerni pshenytsi riznykh sortiv [Biotechnology of mycelium of Oyster mushroom on wheat grains of different varieties]. Myronivskyi visnyk, 6, 61-76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/myrbull_2018_6_7

Jhune, C. S., Kim, G. P., & Shin, C. W. (2000). Effect of rice bran added at spawn-making on the cultivation of oyster mushroom, Pleurotus spp. The Korean Journal of Mycology, 28(1), 1-5.

Jiskani, M. M., Bhatti, M. I., Wagan, K. H., Pathan, M. A., & Bhatti, A. G. (2007). Determination of sorghum grains for spawn growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex. Fr) Kummer. Pakistan Journal of Botany, 39(7), 2681-2684.

Kaminskyi, V. F., & Hliieva, O. V. (2015). Produktyvnist ta yakist zerna prosa za riznykh rivniv udobrennia [Productivity and quality of millet grain at different levels of fertilizer]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho Naukovoho Tsentru Instytut Zemlerobstva NAAN, 1, 63-71.

Kananen, D. L., & McDaniel, J. A. (2000). U.S. Patent No. 6,041,544. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Khonga, E. B., Khare, K. B., & Jongman, M. (2013). Effect of different grain spawns and substrate sterilization methods on yield of oyster mushroom in Botswana. International Journal of Bioassays 2(10), 1308–1311. http://ithuteng.ub.bw/handle/10311/1408.

Krupodorova, T. A., & Barshteyn, V. Y. (2015). Alternative substrates for higher mushrooms mycelia cultivation. Journal of BioScience & Biotechnology, 4(3), 339-347.

Mahmoud, Y. A.-G. (2006). Biodegradation of water hyacinth by growing Pleurotus ostreatus and P. sajor-caju and trial for using in production of mushroom spawn. Acta Alimentaria, 35(1), 63–72. https://doi.org/10.1556/aalim.35.2006.1.8

Mamiro, D. P., & Royse, D. J. (2008). The influence of spawn type and strain on yield, size and mushroom solids content of Agaricus bisporus produced on non-composted and spent mushroom compost. Bioresource Technology, 99(8), 3205–3212. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.05.073

Melent’eva, T. A., Rudakova, I. P., Antonova, N. P., & Samylina, I. A. (2005). Razrabotka proektov obshchih farmakopejnyh statej “Opredelenie obshchej zoly”, “Opredelenie sul’fatnoj zoly”,”Opredelenie zoly, ne rastvorimoj v kislote Hloristovodorodnoj” [Development of draft general pharmacopeia articles “Determination of total ash”, “Determination of sulfate ash”, “Determination of ash insolute in hydrogenic acid”.]. Farmaciya, 4, 3-4.

Myronycheva, O., Bandura, I., Bisko, N., Gryganskyi, A. P., & Karlsson, O. (2017). Assessment of the growth and fruiting of 19 oyster mushroom strains for indoor cultivation on lignocellulosic wastes. BioResources, 12(3), 4606-4626.OECD (2015). Environment Directorate. Consensus Document On Compositional Considerations For New Varieties Of Oyster Mushroom (Pleurotus Ostreatus): Key Food And Feed Nutrients, Antinutrients And Toxicants. Organisation for Economic Cooperation and Development, 2013. Retrieved from

Petrenko, O. P. (2019). Finansovo-ekonomichnyi analiz rynku zerna yak peredumova prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Financial and economic analysis of the grain market as a prerequisite for food security in Ukraine]. Modern Economics, 13, 207-212. https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-32

Petrova, L. A. (2010). Pokazateli kachestva posevnogo materiala dlya kultivirovaniya gribov i metody ikh kontrolya [Quality indicators of seeds for mushroom cultivation and methods for their control]. Khraneniye i pererabotka selkhozsyria, 9, 33-34.

Pilipyuk, V.L. (2010) Tekhnologiya khraneniya zerna i semyan Vuzovskij uchebnik, Retrieved from http://www.iprbookshop.ru/751.html

Rosado, F. R., Kemmelmeier, C., & Gomes Da Costa, S. M. (2002). Alternative method of inoculum and spawn production for the cultivation of the edible Brazilian mushroom Pleurotus ostreatoroseus Sing. Journal of Basic Microbiology: An International Journal on Biochemistry, Physiology, Genetics, Morphology, and Ecology of Microorganisms, 42(1), 37-44. https://doi.org/10.1002/1521-4028(200203)42:1<37::AID-JOBM37>3.0.CO;2-S

Royse, D. J., & Chalupa, W. (2009). Effects of spawn, supplement and phase II compost additions and time of re-casing second break compost on mushroom (Agaricus bisporus) yield and biological efficiency. Bioresource Technology, 100(21), 5277–5282. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.02.074

Sainos, E., Díaz-Godínez, G., Loera, O., Montiel-González, A., & Sánchez, C. (2006). Growth of Pleurotus ostreatus on wheat straw and wheat-grain-based media: biochemical aspects and preparation of mushroom inoculum. Applied Microbiology and Biotechnology, 72(4), 812–815. https://doi.org/10.1007/s00253-006-0363-0

Sánchez, C. (2010). Cultivation of Pleurotus ostreatus and other edible mushrooms. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(5), 1321-1337. https://doi.org/10.1007/s00253-009-2343-7

Sinden, J. W. (1932). U.S. Patent No. 1,869,517. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Shapovalenko, O.I., Yevtushenko, O.O., Petrenko, A.O., (2017). Kontrol yakosti khimichnoho skladu zernovykh kultur [Quality control of the chemical composition of cereals]. Food quality and safety: III International scientific-practical conference (pp. 91-92) Kyiv: National University of Food technologies.

Smetanina, L. G. (2013). Usovershenstvovaniye tekhnologicheskikh protsessov vyrashchivaniya veshenki obyknovennoy (Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.) [Improvement of technological processes for the cultivation of oyster mushroom]. Extended abstract of candidate’s thesis. Retrieved from http://vniioh.ru/wp-content/uploads/2013/03/ar_2013_Smetanina.pdf

Sofi, B., Ahmad, M., & Khan, M. (2014). Effect of different grains and alternate substrates on oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) production. African Journal of Microbiology Research, 8(14), 1474-1479. https://doi.org/10.5897/AJMR2014.6697

Soko, D. F., Dally, T., Kotchi, V., N’guessan, F. F., Boye, M. A. D., Ayolie, K., & Ake, S. (2019). Influence of spawn age (seed) on the carpophore production and nutritional quality of the edible mushroom Pleurotus eous in allokoua (côte d’ivoire). Asian Journal of Science and Technology, 10(01), 9239-9244.

Stanley, H. O., & Awi-Waadu, G. D. (2010). Effect of substrates of spawn production on mycelial growth of oyster mushroom species. Agriculture and biology journal of North America, 1(5), 817-820. https://doi.org/10.5251/abjna.2010.1.5.817.820

Subramanian, K., Shanmugasundaram, K., & Muthu, N. (2014). Spawn production and cultivation strategies for Pleurotus eous (Pink Oyster Mushroom). World Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(10), 915-924.

Truhonovec, V.V., Kolodij, T.A., Bis’ko, N.A., Poedinok, N.L., (2013). Vegetativnyj rost i plodonoshenie gribov roda Pleurotus na rastitel’nyh substratah,[Vegetative growth and fruiting of fungi of the genus Pleurotus on plant substrates]. Izvestiya Gomel’skogo Gosudarstvennogo Universiteta im. F. Skoriny, 80, 159-165.

Ushkarenko, V.O., Nikishenko, V.L., Goloborodko, S.P., Kokovikhin, S.V.,(2013). Programno-i`nformaczi`jnij kompleks „Agrostat New” [Program and information complex „Agrostat New”]. Kherson. Ajlant.

Vdovenko, S. A. (2015). Polucheniye tovarnoy produktsii veshenki obyknovennoy v zashchishchennom grunte [Obtaining marketable products of oyster mushrooms in protected ground], Ovoschi Rossii 2, 75-77. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2013-2-75-77

Willis, W. L., Wall, D. C., Isikhuemhen, O. S., Ibrahim, S., Minor, R. C., Jackson, J., Hurley, S.L.,& Anike, F. (2012). Effect of different mushrooms fed to Eimeria-challenged broilers on rearing performance. International Journal of Poultry Science, 11(7), 433. https://doi.org/10.3923/ijps.2012.433.437

Zaikina, N. A.. Kovalenko, A. E.. Galynkin, V. A.. Diakov, Yu. T. & Tishenkov, A. D. (2007). Osnovy biotekhnologii vysshikh gribov [Fundamentals of biotechnology of higher fungi]. Prospekt Nauky.

Zenova, G. M., Stepanov, A. L., Likhacheva, A. A., & Manucharova, N. A. (2002). Praktikum po biologii pochv. Moscow, Moscow university press.

Zhang, R. Y., Hu, D. D., Ma, X. T., Li, S. G., Gu, J. G., & Hu, Q. X. (2014). Adopting stick spawn reduced the spawn running time and improved mushroom yield and biological efficiency of Pleurotus eryngii. Scientia Horticulturae, 175, 156–159. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.028

Downloads

Published

4. 04. 2022

Issue

Section

Original Scientific Article

How to Cite

BANDURA, I., MAKOHON, S., TSYZ, O., IVANOVA, I., KHAREBA, O., KHAREBA, V., SERDYUK, M., BISKO, N., KULYK, A., ISIKHUEMHEN, O. S., & CHAUSOV, S. (2022). Effect of different grain spawn materials on Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. mushroom cultivation under unregulated and regulated fruiting conditions. Acta Agriculturae Slovenica, 118(1), 1–13. https://doi.org/10.14720/aas.2022.118.1.1862

Similar Articles

1-10 of 493

You may also start an advanced similarity search for this article.