(1)
NARAT, M. In Vitro Stimulation of Lymphocytes by Mycoplasma Synoviae Derived Mitogen. aas 1997, 70 (1), 117–125.