Review of research work of Physical anthropology in Slovenia

Authors

  • Marija Štefančič

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.51.2.15245

Keywords:

physical anthropology, Slovenia, research

Abstract

/

References

Bögel-Dodič, M. 1996: Menarha pri Slovenkah. Antropol. zv. 4: 41–49.

Brodar, V. 1960: Observations on skin thickness and subcutaneous tissue in man. Zetschrift fur Morphol.und Anthropol. 50 (3): 386–395.

Brodar, V. 1961: Fizični razvoj študentov ljubljanske univerze v času štiriletnega študija. Biol.vestn. 8: 79–91.

Brodar, V. 1965–66: Proučevanje somatičnega razvoja in fizičnih sprememb pri študentih za časa visokošolskega študija. Glasnik ADJ, 2–3: 61–72.

Brodar, V. 1981: Morfologija in telesni razvoj študentov po antropometričnih preiskavah v letih 1954–1964. Biol.vestn. 29: 1–28.

Brodar, V. 1991: Preučevanje sekularnih procesov pri študentih. Biol.vestn. 39 (4): 1–8.

Dolinar, Z. 1957: Prilog poznavanju genealogije. V: Otok Susak: Biološke osobine. JAZU, Zagreb: 459–466.

Dolinar, Z. 1960: Micro-evolution among the Susak islanders. Ingreeding, sterility, blood groups and red hair. Ann. Hum. Genet. 24: 15–21. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1959.tb01711.x

Dolinar, Z. 1965a: Human population in geographical isolation. Biol. vest. 13: 103–113.

Dolinar, Z. 1965b: A study of a geographically isolated population. Ann.Hum.Genet. 28: 251–260. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1964.tb00480.x

Dovečar, F. 1993: Spremembne značilnosti v rasti mladine v 42-letnem obdobju. Doktorska diser- tacija, Ljubljana: 291 pp.

Dovečar, F. & u. ARKo 1975: Akceleracija kod ljubljanske školske omladine prema merjenima iz godina 1939/40 i 1969/70. Glasnik ADJ 12: 147–156.

DovečAR, F. & u.ARKo 1978: Dinamika razvoja nekaterih telesnih parametrov glede na leto 1939/40.

Glasnik ADJ 15: 61–68.

Hincak, Z. & M. Štefančič 2006: Antropološka analiza lobanje. V: GaSPari, A.(ed.) Zalog pri Verdu: Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Opera Instituti archeologici Sloveniae 11, Ljubljana, ZRC SAZU: 155–163.

Ivaniček, F. 1951: Staroslovenska nekropola u Ptuju. Dela SAZU 1, razreda 5: 232 pp.

Juričič, M. 1994: Sekularne spremembe somatske rasti in razvoja šolarjev v Ljubljani. Mag. delo, Zagreb: 104 pp.

KališniK, M., PogačniK, T. & J. Šturm 1964: Vpliv telesne kulture na nekatere morfološke, fiziološke in funkcionalne lastnosti ljubljanskega visokošolca. Zbor.vis. šole za tel. kulturo 1: 41–62.

Leben-Seljak, P. 1991: Antropološka analiza srednjeveških skeletov iz Kranja. Mag.delo, Ljubljana: 143 pp.

Leben-Seljak, P. 1995: Antropološka analiza poznoantičnih skeletov z Ajdne nad Potoki. Jeseniški zbor. 7: 237–250.

Leben-Seljak, P. 1996a: Antropološka analiza poznoantičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice.

Doktorska dis., Ljubljana, 362 pp.

Leben-Seljak, P. 1996b: Paleodemografska analiza nekropole pri farni cerkvi v Kranju. Antropol. zv. 4: 95–107.

Leben-Seljak, P. 2000: Etnogeneza Slovencev: rezultati antropoloških raziskav. V: bRAtož, R. (ed.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo: začetki slovenske etnogeneze. Situla 39, razprave 18: 549–558.

Leben-Seljak, P. 2001: Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z Malega gradu v Kamniku. Arheol. vestn. 52: 379–384. DOI: https://doi.org/10.54302/mausam.v52i2.1705

Leben-Seljak, P. 2003: Antropološka analiza poznoantične nekropole na Vrajku v Gorenjem Mokro- nogu. Arheol. vestn. 54: 397–420.

Leben-Seljak, P. 2006: Antropološka analiza poznoantične skeletne serije z Rifnika. Arheol. vestn. 57: 427–455.

Leben-Seljak, P. & m. šteFAnčič 1999: Adult mortality and biodynamic characteristics in the early middle ages population at Bled, Slovenia. Variability and Evolution 7: 65–77.

Leben-Seljak, P. & M. Štefančič 2001: Dental caries in skeletal samples from northeastern Slovenia. Anthropol. noteb. 8 (1): 84–99.

Leskošek, B., Kovač, M., & J. Strel 2006: A comparison of the physical characteristics and motor abilities of boys and girls attending different school programmes. Acta. Univ. Carol., Kinanthro- pol. 42 (2): 85–101.

Leskošek B., Strel, J. & M. Kovač: 2007: Differences in physical fitness between normal-weight, overwight and obese children and adolescents. Kinesiol. Slov. 13 (1): 21–30.

Leskošek, B., Kovač, M., & J. Strel 2007: Morphological characteristics and motor abilities of boys following different secondary school programmes. Kinesiology, 39, 1: 62–73.

LunačeK, S. 1951: Telesni razvoj šolske mladine v primerjavi s predvojnim. Ministrstvo za ljudsko zdravje, Ljubljana: 30–40.

LunačeK, S. & M. Skerget 1959: Telesni razvoj šolske mladine v Sloveniji. Centralni higienski zavod, Ljubljana.

Pavčič, M. 1983: Vpliv genetskih faktorjev na pojav menarhe pri ljubljanskih srednješolkah. Glasnik ADJ 20: 21–26.

PionteK, J., Tomazo-RavniK, T. & M. Štefančič 1975: Antropološka obdelava grobov kasne bronaste dobe iz Dobove pri Brežicah. V: France Stare: Dobova, Posavski muzej Brežice 2: 19–26,

Pogačnik, T. & T. Tomazo-RavniK 1975: Antropološka obdelava osteološkega gradiva. V: Slabe, M. (ed.): Dravlje-grobišče iz časov preseljevanja ljudstev. Situla 16: 143–146. DOI: https://doi.org/10.1016/0038-1098(75)90811-X

Skerget, M. 1974: Raziskava o nastopu menarhe pri slovenskih deklicah. Glasnik ADJ 11: 87–90.

Stele, P. 2006: Fizična razvitost šestnajstletnih dijakov ŠCRM Kamnik in njihova telesna samopodoba.Dipl. delo, Ljubljana.

Strel, J., Kovač, M., Jurak, G., Bednarik, J.& B. Leskošek 2001: Comparison of physical develop- ment of school children between 1990 and 2000 on the basis of the data obtained from the sports educational cart. Anthropol. Noteb. 7 (1): 11–32.

Ščuka, V. 1976: Opazovanje nastopa menarhe pri deklicah goriških osnovnih šol in gimnazije. Glasnik ADJ 13: 117–127.

Škerlj, B.1930: Beiträge zur Anthropologie der Slowenen. Zeitschr.f. Morphol. u. Anthropol. 28, 3: 213–143.

Škerlj, B. 1930: Menarha pri Slovenkah. Zdravniški vestn. 2 (3): 84–90.

Škerlj, B. 1934: Antropološka preiskava tekmovalcev. SOKO 7–8: 211–217.

Škerlj, B. 1942: Die Menarche von Gymnasiastinnen aus Ljubljana. Zetschr. F. Rassenkunde 13: 17–23.

Škerlj, B. 1950: Fizično-pubertetni razvoj ljubljanskih srednješolcev. Univerza v Ljubljani, 110 pp.

Škerlj, B. 1953: Srednjeveška okostja z Bleda, izkopana leta 1949. Ljubljana, Razprave SAZU 3: 313–335.

Škerlj, B. 1959: Towards s systematic morphology of the human body. Acta Anatomica 39: 220– 243. DOI: https://doi.org/10.1159/000141555

Škerlj, B. 1963: Somatometrična ocenitev telesnega sestava. Ljubljana, Razprave SAZU 7: 321–360.

Škerlj, B. & Z. dolinar 1950: Staroslovanska okostja z Bleda. Ljubljana, Dela SAZU 1, razreda 2: 67–103.

ŠKerlj, B. & e. e. bRožeK 1953: Subcutaneous fat and age changes in body build and body form in women. AJPA 11, 4: 577–600. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330110406

Štefančič, M. 1985a: Antropološka analiza lobanje z Ljubljanskega barja. Por. o razisk. paleolita, neolita in eneolita v Slov. 12: 75–79.

Štefančič, M. 1985b: Starohrvaška nekropola Nin-Ždrijac – možnosti paleodemografske analize populacij v zgodovinskih obdobjih. Arheol. vest. 36: 359–368.

Štefančič, M. 1987: Anthropological Analysis of the old Croat Necropolis Nin-Ždrijac in Reference to the Slav Settlement in the Balkans. Sbornik nar. muz. v Praze, Rada B, 43 (2–4): 131–139. šteFAnčič, m. 1988a: Primerjalna statistična analiza staroslovanskih populacij v luči naselitve Slovanov na Balkan. Biol. vestn. 36, 4: 59–76.

Štefančič, M. 1988b: Ranosrednjevekovni skeleti nekropole Sv.Erazmo kod Ohrida. Etnoantropološki problemi-monografije 5: 163pp.

Štefančič, M. 1988c: Debelina podkožnega mastnega tkiva pri otrocih in mladini iz Ljubljane. Glasnik ADJ 25: 65–75.

Štefančič, M. 1992: Skeletni ostanki koliščarjev z Ljubljanskega barja. Por. o razisk. paleolita, neolita in eneolita v Slov. 20: 127–129.

Štefančič, M. 1995: Antropološka obdelava zgodnjesrednjeveških okostij iz grobišča Nin-Ždrijac (Severna Dalmacija). Arheol.vest. 46: 291–325.

Štefančič, M. 2000: Some aspects of secular growth changes in Slovene University students. Acta biol. slov. 43, 3: 103–107.

Štefančič, M. & T. Tomazo-Ravnik 1992: Vpliv športne aktivnosti na nekatere morfološke karakteristike ljubljanskih študentov in sekularne razvojne tendence pri športnikih. Biol.vestn. 40 (1): 27–34.

Štefančič, M. & T. Tomazo-Ravnik 1998: Fifty-two years of secular trend in Ljubljana school children.V.: bodZar,B.E., and SuSanne, C. (Ed). Secular Growth Changes in Europe. Budapest: 281–295.

Štefančič, M. & T. Tomazo-Ravnik 1998: A longitudinal observation of growth and body compo- sition in a sample of 10 to 14 year old children from Ljubljana, Slovenia. Acta Med. Auxol. 30 (3): 161–167.

Štefančič, M. & P. Leben-Seljak 1992: Antropološka analiza staroslovanskega grobišča Dlesc pri Bodeščah. Arheol. vest. 43: 191–203.

Štefančič, M.& M. Ferenčak 2000: Studies of menrche in Slovenia. V.: bodZar, E.B., SuSanne,c., ProkoPec, M. (Ed.): Puberty: Variability of Changes and Complexity of Factors, Budapest: 139–146.

Štefančič, M. & K. Dragičević 2001: Preučevanje nastopa menarhe pri Slovenkah. Zdravstveno varstvo 40, Suplement: Mladostnik in zdravje: 59–67.

Štefančič, M. & K. Dragičević 2002: Menarche in secondary schoolgirls from Velenje (Slovenia). Humanbiol. Budapest. 27: 77–82.

Štefančič, M., Arko,u., Brodar, v., Dovečar, F., Juričič, M., Macarol-Hiti, M., Leben-Seljak, P.& T. Tomazo-Ravnik 1996: Ocena telesne rasti in razvoja otrok in mladine v Ljubljani. Zdravstveno varstvo 35, Suplement 1: 169 pp.

Toldt,c. 1912: Die Schädelformen in dem Osterreichischen Wohngebieten der Altslawen eins und jetzt. MAGW 42: 247–280.

Tomazo-Ravnik, T. 1988: Secular trend in growth of schoolchildren in Jugoslavia. Coll.Antropol. 12: 121–133.

Tomazo-Ravnik, T. 1996: Spreminjanje somatotipa v času adolescence. Antropol.zvezki 4: 87–93.

Tomazo-Ravnik, T. 1998: Studies of body composition in Slovenia. Coll.antropol. 22, 2: 403–409.

Tomazo-Ravnik, T.& D. Zerbo 1996/97: Secular growth changes of Ljubljana schoolchildren in the period from 1958 to 1994 (longitudinal series). Anthropol. kozl. 38, 1–2: 61–68.

Tomazo-Ravnik, T.& M. Štefančič 2005: Intensity of secular trend in six years old children from Slovenia. V: totH,G., A. (ed.). Auxology: to the memory of professor Otto G. Eiben, Szombathely: Savaria university press: 35–38.

Tomazo-Ravnik, T. & V. Jakopič 2006: Changes in total body water and body fat in young women in the course of menstrual cycle. Int.j.antropol. 21: 55–60. DOI: https://doi.org/10.1007/s11599-006-9007-0

Vidmar, K. 2004: Telesna razvitost dijakinj gimnazije Lava v Celju in morebitne razlike med njihovo dejansko in želeno telesno podobo. Mag. delo, Ljubljana.

Weisbach, A. 1903: Die Slowenen. MAGW 33: 234–251.

Zerbo-Šporin, D. 2002: Izpeljava antropometrijske metode razporeditve podkožnega maščevja in sestava telesa pri dekletih v zgodnji adultni dobi. Doktorska dis., Ljubljana, 154 pp.

Zerbo, D., Fležar, M. & M. Štefančič 1998: BMI and Heath-Carter somatotypes of female students in Ljubljana. Coll. antropol. 22 (2): 451–463.

Zerbo, D., Fležar, M. & M. Štefančič 2002: Ventilatory and anthropometric variables in healthy female students from University of Ljubljana. Acta biol. slov. 45 (1): 31–38.

Zerbo, D., Fležar, M. & M. Štefančič 2004: Body Fatness and Fat Distribution in Female University Students. Biennial Books of EAA 3: 121–130.

Zupanič, N. 1920: Etnogeneza Jugoslovena. Zagreb, Rad JAZU 222: 137–193.

Published

01.12.2008

How to Cite

Štefančič, M. (2008). Review of research work of Physical anthropology in Slovenia. Acta Biologica Slovenica, 51(2), 21-33. https://doi.org/10.14720/abs.51.2.15245

Similar Articles

1-10 of 123

You may also start an advanced similarity search for this article.