University botanic gardens Ljubljana – 200 years

Authors

  • Jože Bavcon

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.53.1.15370

Keywords:

botanic garden, colleges, Illyrian Provinces, F. Hladnik, J. Biatzovsky,, A. Fleischmann, A. Paulin, J. Lazar, V. Strgar, Running title, University botanic gardens

Abstract

The present work deals with the history of the Ljubljana Botanic Garden. It brings to light some newly discovered archive documents. It provides a closer examination and comparison of Paulin’s and Voss’s assessments of the Garden for the period after F. Hladnik (1834) till the arrival of A. Paulin (1886), which are further compared with the so far undisclosed archive documents on the relevant Garden period. These comparisons reveal that the Botanic Garden has never failed to maintain continuity of work such as expected in a botanic garden. The inal part covers the Botanic Garden in the recent times.

References

Aljančič M., Svetina P. and Granda S., 2001. Žiga Zois. In, Enciklopedija Slovenije, 15 (Wi-Ž), Mladinska knjiga. Ljubljana, pp. 215–217.

Anrejka R. 1934. Kje so bili Zoisovi vrtovi? Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 15, 107–115. Anonimni avtor, 1942. Kaj vse vidiš na botaničnem vrtu. Slovenec 1. 7. 1942. 148, 2 pp.

Baras F. 1984. Maršal Marmont Memoari. Logos. Split.

Bavcon J. 1996. Kratka zgodovina ljubljanskega Botaničnega vrta. Proteus, 59 (4), 179–181. Bavcon J. 1998. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Krokar. Ljubljana.

Bavcon J. 2000. Vrt domovinske lore – Botanični vrt v Ljubljani. Kmečki glas. Ljubljana. Bleiweis J. 1989. Gruberjev prekop. V: Enciklopedija Slovenije, 3 (Eg-Hab), Mladinska knjiga. Ljubljana, pp. 400–401.

Bleiweis, 1844. Franz Hladnik. Kmetijske in rokodelske novice 11, 42–43.

Ciperle J. 2001. Podoba velikega učilišča ljubljanskega, Licej v Ljubljani 1800–1848, Ljubljana. Ciperle J. 2009. 90 let Univerze v Ljubljani, med tradicijo in izzivi časa, rektorat Univerze. Ljubljana. Cvirn J. 2001. Ustanovitev Ilirskih provinc. V: J. Cvirn and al. (uredn.) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800–1860. Nova revija, Ljubljana.

Dobrilovič M. and Kravanja M., 2003. Rastlinsko gradivo prvega botaničnega parka na Slovenskem– Brda pri Kranju Zb. Bioteh. Fak. Univ. Ljublj. Kmet. 81 (2), 277–286.

Dular A., Nodier C. 2010. V: Dular A. (ed.), Podpečnik, J.ože (ed.), Šumrada, J. (ur.). Sous les aigles Napoléoniennes, bicentenaire des provinces Illyriennes, [catalogue de l’exposition, Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l’Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010], 200 let ustanovitve Ilirskih provinc, [razstavni katalog, Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. okto- ber 2009–28. februar 2010, Musée national de l’Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010–20. maj

. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, pp. 238–245.

Freyer H. 1829. Eine kurze Nachricht über Enstehen, Grösse und Inhalt des botanischen Gartens zu Laibach. Flora 12 (1), 173–175.

Freyer H. 1840. Annalen des Gartens zu Lustall fur das Jahr 1840, Erbergov arhiv v Državnem arhivu Slovenije.

Granda S. 2001. Generalni guverner se zabava. In, J. Cvirn and al. (uredn.) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800–1860. Nova revija, Ljubljana.

Hayek A., Paulin A., 1907. Flora der Sanntaler Alpen. Separatabdruck aus Abhandlugen der k.k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 4, 2.

Holz E. and Costa H., 1997. Ljubljanski kongres 1821. Ljubljana, 284 pp.

Jernejec Babič P., Simič M., Kolar-Planišič V., Koruza N., Krivec M., Sušnik M., Mihelčič, A., Pergovnik, D., Simonič, T., 2009. Po zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije. Buča, Šmarje-Sap, 199 pp.

Jogan N., Wraber T., 1992. Flora in vegetacija Slovenije. Ob 50. obletnici smrti A. Paulina (1853–1942) in 40 obletnici izida » Seznama praprotnic in cvetnic slovenskega ozemlja« E. Mayer (1952). Zbornik povzetkov referatov na simpoziju slovenskih botanikov v Krškem 24–26. 9. 1992. Društvo biologov Slovenije. Ljubljana.

Juvan M. 1942. Marmontov brest na Ljubljanskem botaničnem vrtu. 27, 12, časopisni članek izrezan vrtni arhiv.

Kajzer J. 1995. S tramovi podprto mesto. 2.dopolnjena izdaja. Mihelač Ljubljana, 385 pp.

Kapus F. 1963. V univerzitetnem botaničnem vrtu v Ljubljani je bil postavljen spomenik. Proteus 26 (1), 14–17. Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana.

Koruza N. 2009. Brdo pri Kranju – Posestvo gradu Brdo. In, Jernejec Babič and al. (uredn.) Po zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije. Buča, Šmarje-Sap, pp. 51–55.

Kopitar 1812. http,//nl.ijs.si/e-zrc/zois/MP40.html

Kreft I. 1990. Fran Jesenko. In, Enciklopedija Slovenije, 4 (Hac-Kare), 298. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Laibacher ZEitung 30. Dezember 1911, pp. 298

Lazar J. 1954. Botanični vrt v Ljubljani; njegov nastanek in razvoj. Kronika 2 (2), 105–109.

Lazar J. 1960. 150 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Universitas Labacensis – Univerza v Ljubljani ad annum Horti botanici Labacensis Solemnem CL. Zbornik ob 150-letnici botaničnega vrta v Ljubljani, 1–5.

Mayer E. 1963. Ob odkritju spomenika botaniku Alfonzu Paulinu. Biološki vestnik 11, 126–127. Mayer E. 1975. Prof. Jože Lazar. Biološki vestnik 2 (23), 143 – 145.

Mayer E. 1988. Usoda in vsebina rokopisa A. Paulina »Über botanische Naturdenkmäler in Krain« /The Fate and Contents of a Paulin s manuscript »Über botanische Naturdenkmäler in Krain«. Biološki vestnik 36 (3), 33 – 42.

Monem N. K. 2007. Botanic Gardens a living History. Black dog publishing. London.

Paulin A. 1912. Der k.k. Botanische Garten in Laibach. Carniola 3, 75–85. Muzejsko društvo za Kranjsko. Ljubljana.

Pergovnik K., Cotič D., 2009. Dol – Park dvorca Dol. V: Jernejec Babič in sod. (ur.) Po zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije. Buča, Šmarje-Sap, pp. 91–94.

Petkovšek V. 1934. Alfonz Paulin. Proteus 1 (1), 14–16. Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana. Petkovšek V. 1960. Začetki botanične vede pri Slovencih. Univerza v Ljubljani ad annum Horti botanici Labacensis Solemnem CL. Zbornik ob 150-letnici botaničnega vrta v Ljubljani, 11–23.

Pintar I. 1939. Mediko-kiruški učni zavod v Ljubljani. Njegov nastanek, razmah in konec. Habilitacijska disertacija. Ljubljana.

Polajnar J. 2009. Ilirske province Francozi in mit narodne osvoboditve. In, Žmuc I (uredn.) Napoleon rezhe Iliria vstan, ob 200-letnici ustanovitev Ilirskih provinc. Ljubljana, 27–62.

Polec J. 1929. Zgodovina slovenske univerze do leta 1929. Ljubljana.

Praprotnik N. 1988. Botanik Karel Zois. Proteus 51, 83–89.

Praprotnik N. 1992a. Simpozij Flora in vegetacija Slovenije. Proteus 55, 112–113.

Praprotnik N. 1992b. 50. obletnica smrti botanika Alfonza Paulina (1853–1942). Razstava. Prirodoslovni muzej Slovenije.

Praprotnik N. 1992c. 50. obletnica smrti botanika Alfonza Paulina (1853–1942). Zloženka. Prirodoslovni muzej Slovenije.

Praprotnik N. 1993 a. Florist in vrtnar Andrej Felischmann (1804 – 1867). Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 12, 63–93.

Praprotnik N. 1993b. Gore botanika Alfonza Paulina. Planinski vestnik 93 (11), 476–480. Praprotnik N. 1994. Botanik Franc Hladnik (1773–1844). Ob 150-letnici smrti. Proteus 57 (3), 94–99.

Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana.

Praprotnik N. 2004. Botanični vrt Karla Zoisa na Brdu. Kronika 52, 167–174.

Praprotnik N. 2010. Inventar Botaničnega vrta v Ljubljani iz leta 1812 = Inventory of the Botanical

Garden in Ljubljana from 1812. V: Bavcon, J. (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana, Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, pp. 72–112. Rechfeld, Ph. J. 1849, Franz de Paula Hladnik. Sein Leben und Wirken, nach vorhandenen Papieren

dargestellt. Mittheilungen des historischen Vereins fur Krain 4(3), 69–86.

Strgar V. 1971, Sempervivum juvanii Strgar spec. nova. Biološki vestnik 19, 83–91, Ljubljana. Strgar V. 1973. Botanični vrt univerze v Ljubljani. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 41. Založba Obzorje, Maribor.

Strgar V. 1976. Vegetativno množenje Blagajevega volčina (Daphne blagayana Freyer) s poletnimi potaknjenci. Biološki vestnik 24 (2), 151–159, Ljubljana.

Strgar V. 1979. Trying to conserve the Rare and Endangered Degenia. Survival or Extinction, Royal Botanic Garden Kew, 211–214.

J. Bavcon: Botanični vrt Univerze v Ljubljani – 200 let 33

Strgar V. 1985. 175-letnica ljubljanskega botaničnega vrta. Proteus 48 (1), 3–8.

Strgar V. 1987a. Po tridesetih letih spet o Botaničnem vrtu. Hortikulturni razgledi 3, 30–40. Ljubljana. Strgar V. 1987b. Rhododendron luteum Sweet- kalitev semena z naravnih rastišč v Sloveniji. Varstvo narave 13, 25–44.

Strgar V. 1987c. Scopolia carniolica Jacq. f. hladnikiana (Biatz. and Fleischm.) E. Mayer dedovanje barve cvetov in razmnoževanje. Biološki vestnik 35 (2), 103–112, Ljubljana.

Strgar V. 1991. Erbergov Dol – pozabljen botanični vrt. Proteus 53, 323–332.

Šumrada J. 1998. Razmejitev med Napoleonovo Francijo in Avstrijskim cesarstvom na Slovenskem etničnem ozemlju po nastanku Ilirskih provinc. Čas. zgod. narodop. 69=34 (2), 247–260. Šumrada J. 1999a. Državnopravni status Ilirskih provinc s kratkim pregledom upravne ureditve. In, RAJŠP, Vincenc (ur.), Bruckmüller, E. (ur.). Vilfanov zbornik, pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation. Ljubljana, Založba ZRC (ZRC SAZU), 375–390.

Šumrada J. 1999b. Načrti francoskih oblasti v Iliriji o ustanovitvi ljubljanske univerze. In, Mihelič D. (ur.). Gestrinov zbornik. Ljubljana, ZRC (ZRC SAZU), 517–534.

Verčkovnik T. 1995. Slovenski botanični učbeniki. Biološki vestnik 40 (3–4), 169–180.

Voss W. 1884. Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754–1883). I Hälfe Laibach.

Voss W. 1885. Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754–1883) Zweite Hälfe, 3–7. Laibach.

Voss W. 2009. Botanika na Kranjskem. Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754–1883) Poskus zgodovine botanike na Kranjskem (1754 do 1883). Znanstveno kritična izdaja, prevedel M. Zorman, spremna beseda T. Wraber. Celjska Mohorjeva družba. Celje.

Wraber T. 1963. Andrej Fleischmann, kranjski lorist. Planinski vestnik 63 (6), 283. DOI: https://doi.org/10.2307/3721302

Wraber, T. 1966, Paulinova »Flora exsiccata carniolica« XIX. in XX. centurija. Razprave 4. razreda SAZU 9 (3), 125–164.

Wraber T. 1971. Predstavljamo naše naravoslovne ustanove, na obisku v ljubljanskem botaničnem vrtu. Proteus, maj 33, 9/10, pp. 399–405.

Wraber T. 1985. Franc Juvan (1875–1960) Proteus. 9–10 (47), 365–366. DOI: https://doi.org/10.1080/00207284.1960.11508021

Wraber, T. 1992, t Vinko Strgar, botanik, vrtnar, urednik Biološkega vestnika. Biološki vestnik 40 (1), 65–69.

Wraber T. 2000, Prvo desetletje (1920–1930) študija biologije na ljubljanski univerzi. Acta biologica slovenica 43,3, 5–20.

Wraber T. 2002, Henrik Freyer kot botanik. In, Predin, Š. (uredn.), Slovenski farmacevti v naravoslovju.

Zbornik referatov s simpozija ob 200-letnici rojstva Henrika Freyerja (1802–1866) v Mariboru, 14.6.2002, 105–140. Mariborske lekarne Maribor.

Wraber T. 2008, Pisna zapuščina botanika Alfonza Paulina v Biblioteki SAZU. V: D. Koman in sod. (ur.), Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 199–236.

Žmuc I. 2009. Napoleon rezhe Iliria vstan. In, Žmuc I (uredn) Napoleon rezhe Iliria vstan, ob 200-letnici ustanovitev Ilirskih provinc. Ljubljana, 13–26.

Published

01.07.2010

How to Cite

Bavcon, J. (2010). University botanic gardens Ljubljana – 200 years. Acta Biologica Slovenica, 53(1), 3-33. https://doi.org/10.14720/abs.53.1.15370

Similar Articles

11-20 of 72

You may also start an advanced similarity search for this article.