Localities and sites of protected and endangered species Bellevalia romana (L.) Reichenb. (Hyacinthaceae) in Slovenia

Authors

  • Igor Dakskobler
  • Branko Vreš

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.54.2.15484

Keywords:

Bellevalia romana, Hyacinthaceae, new localitites, endangered species, Scorzonero-Chrysopogonetalia, Goriška Brda, Istria, Slovenia

Abstract

The article describes three new localities of a rare and endangered species of lowland meadows Bellevalia romana in Slovenia: at Ankaran in Slovenian Istria (confirmed in 2002, but not found yet in 2011) and at Golo Brdo and between Golo Brdo and Mišček in the Idrija valley (Goriška Brda). Only a total of four localities of this species can be confirmed in Slovenia in the year 2011 – in the Goriška region also under Sv. Katarina above Kromberk and in Istria on more places at Sečovlje. As regards their sites, the localities in the Goriška region on flysh and riparian meadows differ from those in Istria, where it grows on wet meadows and in reed and tall herb communities, on trampled soil in the immediate vicinity of the sea. The endangered species can be preserved through adequate protection of its sites. That usually means annual, but not too early, mowing of the meadows on which it grows.

References

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P., 2004a. Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P., 2004b. Flora alpina. Bd. 2: GentianaceaeOrchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P., 2004c. Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.

Anonymous, 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 2002: Priloga 1: Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). Uradni list RS 12 (82), 8893–8910.

Bavcon, J., Dakskobler, I., Dakskobler, L., Dolinar, B., Marinček, A., Fišer, S., Makše, J., Seliškar, A., Vreš, B., Ravnjak, B., 2011. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2010 et 2009 lecta. In: Bavcon, J. (ed.): Franc Hladnik: founder of the Ljubljana Botanic Garden. Isndex seminum

anno 2010 collectorum. Hortus Botanicus Universitatis Labacensis Slovenia, Ljubljana, pp. 44–54.

Braun-Blanquet, J., 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8110-2

Campbell, M. J. & Gardner, M. J., 1988. Calculating confidence intervals for some non-parametric analyses. British Medical Journal, 296: 1454–1456. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.296.6634.1454

Ehrendorfer, F., Hamann, U., 1965. Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 78, 35–50. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1965.tb02004.x

Glasnović, P., Jogan, N., 2009. Flora okolice Ankarana (kvadranta 0448/1 in 0448/2). Scopolia (Ljubljana) 67, 1–86.

Jogan, N., Bačič, T., Frajman, B., Leskovar, I., Naglič, D., Podobnik, A., Rozman, B., Strgulc – Krajšek S., Trčak, B., 2001. Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 443 pp.

Maarel van der, E., 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2), 97–114. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00052021

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K., Surina, B., 2007. Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška

založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Podani, J., 2001. SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.

Poldini, L. (with collaboration of G. Oriolo & M. Vidali), 2002. Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Parchi e Foreste Regionali & Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia, Udine, 529 pp.

Seliškar, T., Vreš, B., Seliškar, A., 2003. FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Jovan Hadži Institute of Biology SRC SASA, Ljubljana. Seljak, G., 2001. Rimska belvalovka (Bellevalia romana) tudi na Goriškem. Proteus (Ljubljana) 64 (2), 88–89.

Skoberne, P., 2007. Zavarovane rastline Slovenije. Narava na dlani. Žepni vodnik. Mladinska knjiga, Ljubljana, 116 pp.

Šilc, U., Čarni, A., 2011. Pregled sintaksonomskega sistema rastlinskih združb Slovenije. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana.

Wraber, T., 1990. Sto znamenitih rastlin na Slovenskem. Prešernova družba, Ljubljana, 239 pp.

Downloads

Published

01.12.2011

Issue

Section

Original Research Paper

How to Cite

Dakskobler, I., & Vreš, B. (2011). Localities and sites of protected and endangered species Bellevalia romana (L.) Reichenb. (Hyacinthaceae) in Slovenia. Acta Biologica Slovenica, 54(1), 55-66. https://doi.org/10.14720/abs.54.2.15484

Similar Articles

1-10 of 142

You may also start an advanced similarity search for this article.