Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border

Authors

  • Tatjana Čelik

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.53.2.15508

Keywords:

the River Sava between Krško and the state border, Ecological Important Area, butterflies, population density, species richness, index of distribution, threatened species, Habitats Directive

Abstract

An inventory of butterfly fauna was carried out in 2008 within the southern part of the Ecological Important Area »the Sava River between Radeče and the state border with Croatia« with the aim of evaluating the most important areas for butterflies. Butterfly fauna was surveyed within a study area of 32 km2, using the transect method. Twenty-one combined habitat types were included in the transect lines, with a total length of 19.2 km. The following parameters were used to evaluate the conservation importance of the combined habitat types: species richness of the combined habitat type, population density of species in combined habitat type, total population density of combined habitat type, maximum population density of species in combined habitat type, number of species with maximum population density in combined habitat type, number of threatened species in combined habitat type and number of threatened species with maximum population density in combined habitat type. A total of 69 species of butterflies (38% of Slovene butterfly fauna) were recorded, 10 of which are threatened on national or European level. The most important combined habitat types for butterflies are extensively managed dry grasslands, abandoned dry grasslands, some types of semi-intensively used grasslands, some types of ruderal communities, and dry woodland rides and edges.On the basis of the distribution of the most important combined habitat types in the study area, four important areas for butterflies were designated, with a total area of 6.6 km2. They are important for preserving threatened species, ecological specialists and other rare or locally distributed species in the sub-pannonian part of SE Slovenia.

References

Beneš, J., 2002a. Modrásek podobný. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 317–319.

Beneš, J., 2002b. Modrásek obecný. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 314–316.

Beneš, J., 2002c. Bělásek jižní. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 192–194.

Beneš, J., 2002d. Soumračník slézový. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana II/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation II. SOM, Praha, pp. 587–589.

Beneš, J., Konvička, M., 2002a. Hnědásek černýšový. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 459–461.

Beneš, J., Konvička, M., 2002b. Hnědásek podunajský. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 456–458.

Carnelutti, J., Michieli, Š., 1955. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik, 4, 43–55. Carnelutti, J., Michieli, Š., 1960. II. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik, 7, 113–124.

Carnelutti, J., 1992. Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave, 17, 61–104.

Čelik, T. 2004. Diverziteta dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) v Regijskem parku Škocjanske jame. Acta Biologica Slovenica, 47 (2): 95–111.

Čelik, T. 2007. Dnevni metulji (Lep.: Papilionidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja. Varstvo narave, 20: 83–105.

Čelik, T. 2009. Diverziteta favne dnevnih metuljev kot model za naravovarstveno vrednotenje travišč na Banjšicah (NATURA 2000 območje). In: Prešeren J. (ed.): 2. Slovenski entomološki simpozij. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Prirodoslovni muzej Slovenije, Knjiga povzetkov: 24–25.

Čelik, T., Verovnik, R., Rebeušek, F., Gomboc, S., Lasan M., 2004. Strokovna izhodišča za vzpostavljan- je omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, Ljubljana. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 297 pp., digitalne priloge.

Čelik, T., Verovnik, R., Gomboc, S., Lasan, M., 2005. Natura 2000 v Sloveniji. Metulji (Lepidoptera). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 288 pp. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545116

De Heer, M., Kapos, V., Ten Brink, B.J.E., 2005. Biodiversity trends in Europe: development and testing of a species trend indicator for evaluating progress towards the 2010 target. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 360, 297–308. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1587

Denac, D.,Smole, J., Vrezec, A., 2009. Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. Natura Sloveniae, 11(1): 25–57.

Directive 92/43/EEC, Treaty of Accession 2003: Annex II. http://europa.eu.int/comm/environment/ nature/enlargement/habitats/annexii_en.pdf

Directive 92/43/EEC, Treaty of Accession 2003: Annex IV. http://europa.eu.int/comm/environment/ nature/enlargement/habitats/annexiv_en.pdf

Ebert, G., Rennwald, E., 1993a. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band I: Tagfalter I. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 552 pp.

Ebert, G., Rennwald, E., 1993b. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band II: Tagfalter II. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 535 pp.

ESRI Inc. 1999–2006. Arc Info – ArcMap 9.2.

European Commission, 2010. Monitoring the impact of EU biodiversity policy. Environment/Nature, 4 pp.

Hafner, J., 1909. Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Grossschmetterlinge. Carniola, Muse- alverein für Krain, Laibach, 2. Jahrgang, Heft III und IV, 77–108.

Hafner, J., 1909. Manuscript. Izpopolnjeni seznam kranjskih metuljev.

Huemer, P., 2004. Die Tagfalters Südtirols. Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol 2, 232 pp. Jogan, N., Kaligarič, M., Leskovar, I., Seliškar, A., Dobravec, J., 2004. Habitatni tipi Slovenije HTS 2004: tipologija. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana, 64 pp.

Karsholt, O., Razowski, J., 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books Stenstrup, 380 pp.

Kitahara, M., Yumoto, M., Kobayashi, T., 2008. Relationship of butterfly diversity with nectar plant species richness in and around the Aokigahara primary woodland of Mount Fuji, central japan. Biodiversity and Conservation, 17, 2713–2734. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-007-9265-4

Kudrna, O., 1986. Butterflies of Europe. Vol. 8. Aspects of the Conservation of Butterflies in Europe. Aula Verlag, Wiesbaden, 323 pp.

Lorković, Z., 1927. Leptidea sinapis ab. major Grund zasebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske. Act. Soc. Entomol. Serbo-Croato-Slovenae, 2, 1–16.

Lorković, Z., 1993. Ecological association of Leptidea morsei major Grund 1905 (Lepidoptera, Pieridae) with the oak forest Lathyreto-quercetum petraeae HR-T 1957 in Croatia. Periodicum Biologorum, 95 (4), 455–457.

Lorković, Z., 1996. Occurence of Pieris ergane Geyer (Lepidoptera, Pieridae) on Mount Sljeme near Zagreb, Croatia. Entomol. Croat., 2 (1–2), 27–30.

Lorković, Z., Mladinov, L., 1971. Lepidoptera iz doline gornjeg toka reke Kupe. Rhopalocera i He- speriidae. Acta entomologica Jugoslavica, 7 (2), 65–70.

Maes, D., Van Dyck, H., 2005. Habitat quality and biodiversity indicator performances of a threatened butterfly versus a multispecies group for wet heathlands in Belgium. Biological Conservation, 123, 177–187. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.11.005

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K., Surina, B., 2007. Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založbaSlovenije, Ljubljana, 967 pp.

Oostermeijer J. G. B., Van Swaay, C. A. M., 1998. The relationship between butterflies and environ- mental indicator values: a tool for conservation in a changing landscape. Biological Conservation, 86, 271–280. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3207(98)00040-8

Pollard, E., Yates, T.J., 1993. Monitoring Butterflies for Ecology and Conservation. Chapman & Hall, 274 pp.

Rebeušek, F., Verovnik, R. 2000. Naravovarstveno vrednotenje Radenskega polja pri Grosupljem na podlagi inventarizacije favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Natura Sloveniae, 3(1): 19–31.

Rebeušek, F., 2001. Metulji (Lepidoptera). In: Poboljšaj K., Grobelnik V., Jakopič M., Janžekovič F., Klenovšek D., Kotarac M., Leskovar I., Paill W., Rebeušek F., Rozman B. & Šalamun A.: Opre- delitev ekološko pomembnih območij v predelu spodnje Save in Dobrave ter priprava predloga ukrepov za omilitev posledic na naravi v zvezi z načrtovanimi posegi. Poročilo (naročnik: MOP, Agencija RS za okolje). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 100–116.

Ricketts ,T. H., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., 2002. Does butterfly diversity predict moth diversity? Testing a popular indicator taxon at local scales. Biological Conservation, 103, 361–370. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00147-1

SBN, Schweizerischer Bund für Naturschutz, 1991. Tagfalter und ihre Lebensräume. Basel, 516 pp. Settele, J., Shreeve, T., Konvička, M., Van Dyck, H., 2009. Ecology of Butterflies in Europe. Cambridge University Press, 513 pp.

Sijarić, R., 1991. Katalog naučne zbirke Lepidoptera (Insecta) donatora Bore Mihljevića iz Sarajeva. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, Sarajevo, 30, 169–360. SPSS Inc. 1989–2004. SPSS for Windows. Release 13.0 (1 Sep 2004).

Thomas, J.A., 2005. Monitoring change in the abundance and distribution of insects using butterflies and other indicator groups. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 360, 339–357. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1585

Tolman, T., Lewington, R., 1997. Butterflies of Britain and Europe. HarperCollinsPublishers, London, 320 pp.

Trčak, B., Čarni, A., Petrinec, V., Jakopič, M., Erjavec, D., Košir, P., Šilc, U., Zelnik, I., Marinšek, A., Sajko, I., 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. In: Govedič M., Lešnik A., Kotarac M.: Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatni tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 46–125.

Uradni list RS 17/55, 1999. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ). Uradni list Republike Slovenije (9.7.1999) – Mednarodne pogodbe, 17, 773–820.

Uradni list RS 82, 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.

Uradni list Republike Slovenije (24.9.2002) – Uredbe, 82, 8893–8975.

Uradni list RS 46, 2004. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list Republike Slovenije (30.4.2004), 5933–6016.

Van Sway, C.A.M., Warren, M.S., Loïs, G., 2006. Biotope use and trends of European butterflies. Journal of Insect Conservation, 10 (2), 189–209. DOI: https://doi.org/10.1007/s10841-006-6293-4

Van Sway, C.A.M., Nowicki, P., Settele, J., Van Strien, A.J., 2008. Buttrefly monitoring in Europe: methods, applications and perspectives. Biodiversity and Conservation, 17, 3455–3469. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-008-9491-4

Van Sway, C.A.M., Van Strien, A.J., 2008. The European Butterfly Indicator for Grassland species 1990-2007. Report VS2008.022; De Vlinderstichting, Wageningen.

Van Sway, C.A.M., 2010. The European Grassland Butterfly Indicator. Newsletter No 1 (September 2010), Butterfly Conservation Europe.

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., López Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M., Wynhof, I., 2010. European Red List of Butterfies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 47 pp.

Vrabec, V., 2002. Batolec červený. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 361–362.

Weidenhoffer, Z., Fric, Z., 2002. Ohniváček modrolemý. In: Beneš J., Konvička M. (eds.): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I/ Butterflies of the Czeck Republic: Distribution and conservation I. SOM, Praha, pp. 243–245.

Downloads

Published

01.12.2010

Issue

Section

Original Research Paper

How to Cite

Čelik, T. (2010). Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border. Acta Biologica Slovenica, 53(2), 71-97. https://doi.org/10.14720/abs.53.2.15508

Similar Articles

1-10 of 172

You may also start an advanced similarity search for this article.