Characteristics of centipede (Chilopoda) assemblies in Dinaric frost hollows in Velika gora (Slovenia)

Authors

  • Branka Vode
  • Ivan Kos

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.57.1.15541

Keywords:

Chilopoda, frost hollow, assemblies, seasonal characteristic, Dinaric region

Abstract

Current study is preliminary research of centipedes (Chilopoda) assemblies in Slovenian frost hollows. With two sampling methods in three series (June, August and November) in year 2010, 834 individuals were caught and indentified to 30 species. Most collected species had middle Europe distribution, 6 species were endemic for southeast Alps and northwest Balkan region, 3 of them are probably new for science. Five species had paleartic distribution. Maximum number of species found in one location was 28. Average density of centipedes was from 218 ind./m2 to 552 ind./m2. The alfa diversity of the centipede assemblies is medium compared to other locations in Dinaric part of Slovenia and evidently higher compare to other European forest. The same applies for average density and species richness. Overall centipede assemblies were more similar in one location during the season than to assemblies from different locations in the same month.

References

Albert, A.M., 1982. Species spectrum and dispersion patterns of Chilopoda in Solling habitats. Pedo- biologia 23, 337-347. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-4056(23)03647-8

Attems, C. G., 1952. Eine Chalandea im Obirgebiet. Carinthia II Sonder hefte 62, 50–52.

Bole, J., 1976. Malakološke razmere v mraziščih. Razprave IV. razreda SAZU, 19 (5), 149-183.

Bole, J., Slapnik, R., 1997. Molluscs (Gastropoda: Prosobranchia, Pulmonata: Bivalvia) of the Kočevje and Ribnica region (Slovenija), Ljubljana, SAZU, 137-163.

Bole, J., Zupančič, M., 1992. Flora, Vegetacija in favna Kočevsko – Ribniškega območja. Ljubljana. Biološki inštitut ZRC SAZU, 19 pp.

Bonato, L., Barber, A., Minelli, A., 2006. The European centipedes hirherto referred to Eurygeophilus, Mesogeophilus and Chalandea (Chilopoda, Geophilomorpha): taxonomy, distribution and geo- graphical variation in segment number. Jurnal of Natural History, 40 (7-8), 415-438. DOI: https://doi.org/10.1080/00222930600661839

Bonato, L., Minelli, A., 2014. Chilopoda Geophilomorpha of Europe: a revised list of species, with ta- xonomic and nomenclatorial notes, Zootaxa 3770, Magnolia Press, Auckland, New Zealand, 136 pp. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.3770.1.1

CHOLOBASE, http://chilobase.bio.unipd.it/? (1.7.2014)

Červek, S., 1967. Collembola Smrekove Drage. Biološki vestnik (now ABS) 15, 87-95.

Červek, S., 1968. Mrazišče Unška koliševka in njeni Collembola. Biološki vestnik (now ABS), 16, 61-65. FAUNA EUROPAEA, http://www.faunaeur.org/ (1.7.2014)

Fründ, H.C., 1987. Räumliche Vertelung und Koexistenz der Chilopoden in einem Buche-Altbestand. Pedobiologia Jena 30, 19-29. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-4056(23)00352-9

Fründ, H.C., Balkenhol, B., Ruszkoewski, B., 1997. Chilopoda in forest habitat – islands in North-West Westphalia, Germany. Enth. Scand., 51, 107-114.

Gams, I., 1972. Prispevek k mikroklimatologiji vrtač in kraških polj – A contribution to the microkli- matology of the karst dolinas and poljes. Geografski zbornik XIII. Ljubljana. SAZU, 79 pp.

Gams, I., 1974. K ekologiji vrtač. V: Zbornik 9. Kongresa geografa Jugoslavije u Bosni i Hercegovini, od 24. do 30.9.1972. Sarajevo. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine, pp. 151-161.

Grgič, T., Kos, I., 2001. Temperature preference of some centipede species of the genus Lithobius Leach, 1914 (Chilopoda: Lithobiidae). Acta Biologica Slovenica 44 (3), 3-12.

Grgič, T., 2002. Vpliv zgradbe gozdnih sestojev na raznovrstnost strig (Chilopoda) v bukovih gozdovih južne Slovenije. Magistrsko delo. (The influence of forest stand structure on centipede (Chilopoda) biodiversity in beech forests of southeren Slovenia. M.Sc.thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo,Ljubljana,118 pp.

Grgič, T., 2005. Dinamika združb strig (Chilopoda) raznomernega bukovega sestoja v južni Sloveniji. Doktorska disertacija. (Dynamics of centipede (Chilopoda) communities in unevenly aged beech stand in southeren Sovenia. Ph.D. thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo,Ljubljana, 155 pp.

Koren, A., 1986. Die Chilopoden-Fauna von Kärnten und Osttirol. Teil I: Geophilomorpha, Scolo- pendromorpha.Carinthia II Sonder hefte 43, 87 pp.

Koren, A., 1992. Die Chilopoden-Fauna von Kärnten und Osttirol. Teil II: Lithobiomorpha. Carinthia II, Sonder hefte 51, 138 pp.

Kos, I., 1988a. Problemi kvalitativnega in kvantitativnega vzorčenja skupine strig (Chilopoda). Magi- strsko delo. (Problems of qualitative and quantitative sampling of centipedes (Chilopoda). M.Sc. thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 42 pp.

Kos, I., 1988b. Contribution to the knowledge of fauna of Lithobiomorpha (Chilopoda) in Slovenia (Yugoslavia). Biološki vestnik (now ABS), 36, 13-24.

Kos, I., 1992a. A rewiev of the taxonomy, geographical distribution and ecology of the centipedes of Yugoslavia (Myriapoda, Chilopoda). Ber.nat. med. Verein Innsbruck, suppl.10, 353-360.

Kos, I., 1992b. Rdeči seznam ogroženih vrst strig (Chilopoda) v Sloveniji. Red list of endangered centipedes (Chilopoda) in Slovenia. Varstvo narave, Ljubljana 17, 137-146.

Kos I., 1995a. Vloga predatorske skupine strig (Myriapoda: Chilopoda) v biocenozi kserofilnega travni- ka. Doktorska disertacija. (The role of centipedes (Myriapoda: Chilopoda) in the biocenosis of a xerophilic meadow, Ph. D. thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 174 pp.

Kos, I., 1995b. Favna strig (Chilopoda) Kočevskega Roga (Slovenija). Centipedes (Chilopoda) of

Kočevski Rog (Slovenia). Razprave IV. Razreda SAZU. Ljubljana, 1-2,107-127.

Kos, I., 2001. Stanje biotske raznovrstnosti za področje strig. Ekspertne študije za Pregled stanja biotske razno...ARSO. Ljubljana, pp. 109 – 115.

Kos, I., 2012. Strige (Chilopoda) – ključni plenilci v bukovih gozdnih tleh. V: Bončina, A. (ed.), Bukovi gozdovi v Sloveniji: ekologija in gospodarjenje, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, pp. 179 – 189.

Kos, I., Grgič, T., 2001. Talna favna v slovenskih gozdovih – njene značilnosti, pomen, ogroženost in biodiverziteta v alpski krajini. Gozdarski vestnik, 59, (7-8), 304 – 313.

Kos, I., Grgič, T., Potočnik, H., Kljun, F., Čas, M., 2000. Pestrost pedofavne – strig (Chikopoda) in deževnikov (Lumbricidae) na vzorčnih ploskvah…: Končno poročilo o raziskovalnem delu, segment: Projekt: Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih in krajinah, gozdne kure – divji petelin. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slo- venije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 14 pp.

Kos, I., Praprotnik, L., 2000. Talna gozdna favna na različni geološki podlagi v okolici Kočevske Reke. V: Kraigher H., Smolej I. (ur.). Rizosfera: raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv… Strokovna in znanstvena dela, 118, Ljubljana, Gozdarski inštitut, 206-220.

Krebs, C.J., 1989. Ecological methodology. Harper and Row Publishers, New York, 654 pp.

Leśniewska, M., 2000. Centipede (Chilopoda) communities of three beech forests in Poland. In: In: Wytwer, J. & Golovatch S. (eds), Progress in studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa. Fragm. Faun., Suppl. 43, 343-349.

Loksa, I., 1968. Quantitative Makrofauna – Untersuchungen in den Waldboden des Bukkgebirges (Ungarn.). Ann. Univ. Sci. Budapest, 9-10, 265-289.

Martinčič, A., 1977. Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji. Botanično-ekološka skica. Razprave IV razreda SAZU, 20 (5), 230-317.

Matic, Z.,1979. Nouveautes sur la a faune des Chilopodes de Yugoslavie. Biološki vestnik (now ABS) 27, 147-155.

Pagon, N., 2006. Biodiverziteta strig (Chilopoda), dvojnonog (Diplopoda) in mokric (Isopoda) na Idrijskem. Diplomsko delo. (Biodiversity of centipedes (Chilopoda), millipedes (Diplopoda) and isopods (Isopoda) in Idrija region (Slovenia). Graduation thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 115 pp.

PAST – PAleontologycal STatistic. Øyvind Hammer. Natural History Museum University of Oslo. Version 2.17: http://folk.uio.no/ohammer/past/ (6.2.2011), redesigned in 2013 to version 3.01 (20.3.2014)

Ravnjak, B., 2006. Raba prostora in biodiverziteta strig (Chilopoda), dvojnonog (Diplopoda) in mokric (Isopoda) na območju Voglajnsko-sotelske regije. Diplomska naloga. (Land use and biodiversity of centipedes (Chilopoda), millipedes (Diplopoda) and isopods (Isopoda) in Voglajnsko-sotelska region (Slovenia). Grad.Thesis), Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 76 pp.

Ravnjak, B., 2012. Optimizacija terenskega raziskovanja strig (Chilopoda) Slovenije. Magistrsko delo. (Optimization of the field research of Slovenian Centipedes (Chilopoda). M.Sc.thesis), biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 84 pp.

Roberts, H., 1957. An ecological study of arthropods of a mixed woodland with particular reference to the Lithobiidae. Ph.D.Thesis, University of Southampton, 219 pp.

Stepišnik, U. 2006. Udornice na slovenskem krasu. Doktorska naloga. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 192 pp.

Stepišnik, U. and Krevs, M. (ur.)., 2010. Udornice v Sloveniji. Ljubljana. Cobiss: http://geo.ff.uni-lj. si/sites/default/files/e-GeograFF-1-stepisnik.pdf (8.9.2011) DOI: https://doi.org/10.4312/9789612373955

Stoev, P., 1997. A check-list of the centipedes of the Balkan Peninsula with some taxonomic notes and a complete bibliography (Chilopoda). Lund. Ent. Scand. Suppl., 51, 87-105.

Tarman, K., 1975. Analiza orobatid v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije. V: Pomen mezoartro- podov kot konzumentov glivičnih hif in spor: zaključno poročilo. Ljubljana. RSS, 9 pp.

Trošt, A., 2008. Mrazišča na Komni. Diplomska naloga. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana 83 pp.

Tuf, H., I. 2000., Communities of centipedes (Chilopoda) in three floodplain forests of various age in Litovelské Pomoraví (Czech Republic). In: Wytwer, J. & Golovatch S. (eds), Progress in studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa. Fragm. Faun., Suppl. 43, pp. 327-332.

Zavadlav, D., 1974. Mikroklima in vegetacija mrazišča Male Lazne v Trnovskem gozdu. Diplomsko delo, Ljubljana, 43 pp.

Zupančič, M., 1980. Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije – Die Fichtenwälder der Frostlagen im dinarischen Gebiete Sloweniens. Ljubljana. SAZU, 262 pp.

Zupančič, M., 1999. Smrekovi gozdovi Slovenije – Spruce forests in Slovenia. Ljubljana. SAZU, 222 pp.

Wraber, M., 1969. Subalpinski smrekov gozd na Kočevskem in njegova horološko-ekološka proble- matika. Varstvo narave, 6, 91-104.

Wraber, T., 1963. Linnaea borealis L. Planta rediviva slovenske flore. Biološki vestnik (now ABS), 9, 43-48.

Wytwer, J., 2000. Centipede (Chilopoda) communities of some forest habitats of Puszcza BiaŁowieska in Poland. In: Wytwer, J. & Golovatch S. (eds), Progress in studies on Myriapoda and Onychophora, Warszawa. Frag. Fau., Suppl. 43, pp. 333-342.

Downloads

Published

01.07.2014

Issue

Section

Original Research Paper

How to Cite

Vode, B., & Kos, I. (2014). Characteristics of centipede (Chilopoda) assemblies in Dinaric frost hollows in Velika gora (Slovenia). Acta Biologica Slovenica, 57(1), 45-58. https://doi.org/10.14720/abs.57.1.15541

Similar Articles

1-10 of 50

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)