Dolar, A., Ogorevc, J. and Jemec Kokalj, A. (2023) “Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber”, Acta Biologica Slovenica, 66(2). doi:10.14720/abs.66.2.14428.