Teaching Foreign Languages in Slovenian School System: Is There any Room for Japanese?

Authors

  • Bronka STRAUS Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science and Sport

DOI:

https://doi.org/10.4312/ala.8.1.9-25

Keywords:

plurilingualism, foreign languages, Slovene school system, Chinese, Japanese

Abstract

The article opens with a brief insight into the language policies of some international multilateral organisations of importance to Slovenia, and then continues to describe the place and roles of foreign languages in Slovene elementary and upper secondary schools. Chinese was the last foreign language to be integrated into the Slovene school system. The article introduces the process of its integration from the professional and organisational point of view as well as the one from the Slovenian school system. The whole integration process of Chinese into the Slovene curriculum was very complex and time consuming, but can as such serve as the bases for reflection on the way to integrate the Japanese language as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Council of Europe (2001). The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Pridobljeno s https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf

Council of Europe (2017). The Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment (CEFR). Companion volume with new descriptors. Pridobljeno s https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/168074a4e2

Evropska komisija (2012). Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (European Survey on Language Competence – ESLC). Pridobljeno s http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=24

Ilgo, T. (2016). Predstavitev rezultatov analize ankete o stanju na področju poučevanja kitajščine v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru v letu 2015/2016. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://www.zrss.si/pdf/Analiza-Stanja-Poucevanje-Kitajscine.pdf

Klemenčič, E. (2017). Vmesno nacionalno poročilo o implementaciji in učinkih programa Erasmus+ (SLOVENIJA). Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/SMEU/E__nacionalno_porocilo_izobrazevanje.pdf

Ministrstvo za kulturo (2014). Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje. Pridobljeno s http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijski_nacrt_za_jezikovno_izobrazevanje_javna_razprava.pdf

Ministrstvo za kulturo (2014). Akcijski načrt za jezikovno opremljenost. Pridobljeno s http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijski_nacrt_za_jezikovno_opremljenost_javna_razprava_popravljeno2.pdf

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2003). Prerezi politike jezikovnega izobraževanja v Sloveniji (Nacionalno poročilo). Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Prerezi__politike-jezikovno_koncni_slov.pdf

Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (2012). Uradni list RS, št. 24 (30. 3. 2012). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-0931/odredba-o-spremembi-vzgojno-izobrazevalnega-programa-osnovna-sola

Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (2016). Uradni list RS, št. 73 (18.11.2016, str. 10245-10254). Pridobljeno s http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016073.pdf#!/u2016073-pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2012). Uradni list RS, št. 92 (6.12.2012). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3593?sop=2012-01-3593

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014 – 2018 /ReNPJP14–18/ (2013). Uradni list RS, št. 62/13. Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91

Strokovni svet za splošno izobraževanje (2011). Sklepi 146. seje Strokovnega sveta za splošno izobraževanje. (22.11.2011) Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/strokovni_sveti/vladni/pdf/splosno_sklep_146.pdf

Strokovni svet za splošno izobraževanje (2013). Sklepi 155. seje Strokovnega sveta za splošno izobraževanje. (28.2.2013) Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/strokovni_sveti/vladni/SSSI/Sklepi_155_seje.doc

Svet Evrope - Evropski center za moderne jezike. Pridobljeno s http://www.ecml.at/

Svet Evrope (2001). Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. Prevod v slovenščino 2011. Pridobljeno s http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20splet.pdf

Svet Evrope (2014). Recommendation CM/Rec(2014)5 of the Committee of Ministers to member States on the importance of competences in the language(s) of schooling for equity and quality in education and for educational success. Pridobljeno s https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6105

Unesco (2017). Ljubljana OER Action Plan. Pridobljeno s https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, 1996. Uradni list RS, št. 16 (2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445#

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli /ZOsn-I/ (2013). Uradni list RS, št. 63 (26.7.2013). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2519?sop=2013-01-2519

Zavod RS za šolstvo. Projekt ROPP. Dostopno v spletni skupnosti Jeziki v izobraževanju https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8733

Published

30. 01. 2018

Issue

Section

Research articles

How to Cite

STRAUS, B. (2018). Teaching Foreign Languages in Slovenian School System: Is There any Room for Japanese?. Acta Linguistica Asiatica, 8(1), 9-25. https://doi.org/10.4312/ala.8.1.9-25