(1)
SHEN, D. T.-C. PF Merger Would Do, Too: A Reply to Zhang (1997). ALA 2011, 1 (2), 9-24. https://doi.org/10.4312/ala.1.2.9-24.