O reviji

O reviji

Revija Ars & Humanitas je revija za umetnost in humanistiko, področji, ki ju v sodobni družbi pogosto ločuje absurdna potreba po natančnem zamejevanju medsebojnih razmerij, pristojnosti in vsebin, raziskovalnih pristopov in metodologij dela. Ars & Humanitas želi preseči to razločenost. Ars v humanistični tradiciji razumemo kot umetnost, a tudi kot veščino, znanje, znanost. Humanitas kot humanistiko, vsestransko izobrazbo, omiko in plemenitost duha. Eno brez drugega v resnici ne more obstajati.

Razdrobljenost intelektualnih horizontov pa je žal še veliko večja. Tudi znotraj same humanistike postaja drobljenje znanstvenega in raziskovalnega prostora na ozko specializirane stroke resna zavora v razvoju humanističnih ved. Ob vse večjem številu specializiranih, v pristopu teoretsko in diskurzivno strogo zamejenih znanstvenih publikacij, njihovih tvorcev in bralcev, je potrebno ponuditi več prostora za nove, interdisciplinarno zasnovane znanstvene revije. Ars & Humanitas hoče biti prav to – spodbuditi želi povezovanje družboslovnih in humanističnih strok, okrepiti dialog med različnimi teoretskimi orientacijami, odpirati izvirne pristope k obravnavi tem, opozarjati na aktualne vidike interferenc in skrbeti za promocijo humanistike tako v strokovnih krogih kot v širši javnosti.

Zasnova revije je tridelna: v nosilnem tematskem bloku (študije) bodo objavljene študije domačih in tujih strokovnjakov, ki bodo odražale različne pristope k izbrani temi, medtem ko bo odprti blok (varia) namenjen prispevkom, ki so v določenem trenutku posebej aktualni ali ponujajo svež pogled na obravnavano temo. Tretji del bo namenjen recenzijam najnovejših in najaktualnejših znanstvenih publikacij s širšega humanistično družboslovnega področja.

Posebno pozornost bo revija namenjala nacionalni in regionalni specifiki humanistike in družboslovja znotraj Evropske unije, pa tudi promociji nacionalnih kultur in umetnosti. Skladno s tem je eno od pomembnih poslanstev revije Ars & Humanitas krepitev zavesti o pomenu jezika v razvoju humanistike, saj jezik v humanističnih znanostih presega vlogo orodja sporočanja in je neločljivo povezan s samim razvojem humanističnih znanosti.

Revija je zasnovana na večjezičnosti, posebno skrb pa bo posvečala slovenski humanistiki in razvoju strokovne terminologije v slovenskem jeziku.

V trenutku, ko globalizacija nezadržno spodjeda same temelje kulturne in intelektualne različnosti, ko sodobni razvojni trendi sleherno dejavnost vse pogosteje merijo z enotnim vatlom produktivnosti, ko nam celo nekateri uradni zastopniki znanosti poskušajo na različne načine vcepiti prepričanje, da humanistika postaja odveč in neuporabna, je vsak korak v nasprotno smer vreden pozornosti in spodbude. Ustanovitev nove revije za umetnost in humanistiko je nedvomno tak korak.

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so slepo recenzirani.

Pogostost izhajanja

Ars & Humanitas izhaja dvakrat letno.

Dostopnost prispevkov

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. 

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v: 

  • SCOPUS
  • COBISS.si
  • dLib.si
  • MLA International Bibliography
  • ERIH PLUS
  • DOAJ
  • CNKI

Sofinanciranje

Revijo Ars & Humanitas sofinancira:

Zgodovina

Prva številka revije Ars & Humanitas je izšla leta 2007, vsako leto izideta dve tematski številki.