Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov

1. Splošna navodila za avtorje prispevkov

 • članek naj praviloma ne obsega več kot eno avtorsko polo (30.000 znakov s presledki), o objavi daljših prispevkov odloča uredniški odbor; članek mora biti napisan v knjižnem jeziku in v skladu s pravili strokovnega pisanja
 • besedilo naj uvede seznam ključnih besed
 • citirani viri oz. literatura ob citatu v besedilu naj bodo navedeni v oklepaju (glej navodila spodaj)
 • opombe naj bodo sprotne, na dnu strani
 • prispevki naj bodo oddani v elektronski obliki, uporabljeni font naj bo Times New Roman, velikost 12, medvrstični razmik 1,5
 • besedilo naj bo obojestransko poravnano; med posameznimi odstavki naj ne bo dodatnih praznih vrstic; prav tako naj v besedilu ne bo dvojnih presledkov in presledkov pred ločili (./,/;)
 • posameznih besed ali delov stavka ne podčrtujte, prav tako za poudarjanje ne uporabljajte velikih tiskanih črk
 • v besedilo vključeni krajši citati naj bodo v običajni pisavi in v navednicah (obvezna je uporaba variante » oz. «; v primeru citata v citatu se uporabi oblika » '  ' «); daljši citati naj bodo v obliki posebnega, zamaknjenega odstavka; pri nobeni od oblik ne uporabljajte manjšega ali drugačnega tipa pisave
 • v besedilu ne uporabljajte aktivnih hiperpovezav
 • opombe pišite s pomočjo ustrezne funkcije v programu za urejanje besedila
 • na koncu članka naj bosta popolna seznama citiranih virov in literature
 • članku naj bo dodan povzetek, ki naj obsega približno 1500 znakov s presledki; povzetek naj bo praviloma v angleškem jeziku, dodana naj bosta tudi prevoda naslova in ključnih besed
 • če članek vsebuje slikovno gradivo, naj bo to priloženo (fotokopije in CD) in opremljeno z ustreznimi podnapisi in morebitnimi sklici v besedilu; če avtor želi, da so slike v besedilu vstavljene na točno določeno mesto, naj besedilo odda z vstavljenimi slikami (kljub temu morajo biti članku priložene tudi posamezne slike v ustrezni resoluciji); vsaka slika mora biti obvezno opremljena tudi s podatkom o njenem viru; avtor prispevka mora za objavo vsake slike – razen če ni avtor slike sam – pridobiti tudi soglasje njenega avtorja oz. izdajatelja publikacije/medija, v katerem je bila slika prvotno objavljena, da se jo ponovno objavi
 • Vsi slikovni materiali naj bodo profesionalno fotografirani, skenirani, izvoženi ali narisani. Pri velikosti je treba upoštevati, da bodo v reviji ustrezno pomanjšani (širina preloma strani je 120 mm). Fotografije in črtne risbe naj bodo shranjene v enem izmed bitnih formatov – npr. tif ali jpg. Fotografije v ločljivosti 300 dpi, črtne risbe pa v ločljivosti 800–1200 dpi. Diagrami in sheme naj bodo oddani v odprti datoteki, npr. v MS Excelu in v pdf-obliki (samo za primerjavo). Pri oblikovanju slikovnih materialov upoštevajte, da se revija tiska le v črni barvi in uporablja sivinski (grayscale) barvni prostor (tj. informacije ali posebne poudarke ne podajate v barvah).
  Vsi slikovni materiali naj bodo oštevilčeni v zaporedju, v katerem so navedeni v besedilu. Ime datoteke naj vsebuje izpisan priimek prvega avtorja in zaporedno številko slike (npr.: priimek_slika01.jpg, priimek_shema01.pdf). V besedilu prispevka je treba označiti mesto posamezne slike (npr.: SLIKA 01) in podpise k posameznim slikam postaviti na pravo mesto (med besedilo). Če se morebitno besedilo, črke, številke ali simboli pojavljajo kot razlaga ali dopolnilo k osnovni sliki, je potrebno priložiti ločeno datoteko, iz katere je vidno, kam in kako so ti umeščeni.
 • članku naj bo priložena kratka biografska informacija o avtorju (največ 100 besed), ki naj vsebuje osnovne podatke o izobrazbi, poklicu, delovnem mestu ter področjih raziskovanja/delovanja avtorja; poleg tega mora biografska informacija nujno vsebovati tudi poštni in elektronski naslov

 

2. Navodila za citiranje

 • citirani viri oz. literatura ob citatu v besedilu naj bodo navedeni v oklepaju:
  • Navedba citiranega dela v besedilu (prva in vse naslednje) naj bo omejena na najnujnejše podatke in je zapisana v tekstu znotraj polkrožnega oklepaja.
   • primera: (Simoniti, 1994, 49) oz. Simoniti (1994, 49)
    • (Iliada, X, 140–150) oz. Iliada (X, 140–150)
 • seznam citiranih virov naj bo oblikovan v skladu z naslednjimi pravili:
  • neobjavljen vir (neobjavljeno predavanje ipd.)
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela, letnica, oznaka »neobj«., stran.
    • primer: Krpač, B., Zgodovina za mlade, 2005, neobj., str. 23.
  • neobjavljeni starejši vir (rokopis, kodeks)
   • Avtor (kadar je znan), ime vira, nahajališče, originalna oznaka vira, oznaka strani ali folia (pri foliu nujno označena stran recto oz. verso).
    • primer: Psalterium, NUK, Ljubljana, Ms 35, fol. 34v.
  • objavljen, vendar redek ali težko dostopen vir
   • Avtor s polnim imenom (kadar je znan), naslov, urednik oz. izdajatelj v oklepaju, kraj in letnica izdaje, oznaka folia ali strani.
    • primer: Caius Iulius Solinus, Collectanea rerum memorabilium (izd. Mommsen, Th.), Berlin 1895, str. 17.
  • objavljen vir v splošno znani zbirki, ki nima enega samega urednika
   • Avtor, naslov, naslov zbirke, ustrezna oznaka strani, vrstice ali stolpca (kot jo uporablja zbirka).
    • primer: Tertullianus, De idololatria, III, Patrologia Latina 1, stolpec 664D–665A.
  • večkrat objavljen, široko dostopen in znan vir
   • Avtor (samo ime ali priimek), naslov dela, standardna navedba po originalni (uveljavljeni) razdelitvi.
    • primer: Homer, Iliada, X, 140–150.
 • seznam citirane literature naj bo oblikovan v skladu z naslednjimi pravili:
  • samostojna monografska publikacija
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela v kurzivi, kraj in letnica izdaje, navedba strani.
    • primer: Nietzsche, F., Onstran dobrega in zlega, Ljubljana 1988, str. 33.
   • Kadar je avtorjev več, navedemo vodilnega (ali prvega) avtorja in dodamo zaznamek »in drugi«.
    • primer: Châtelet, A. in drugi, Le monde gothique. Automne et Renouveau, Pariz 1988, str. 50.
  • zbornik
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela, predlog »v« in dvopičje, naslov zbornika v kurzivi navedba urednika v oklepaju, kraj in letnica izdaje, navedba strani.
    • primer: Simoniti, P., Apes academicae, v: Academia operosorum. Zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve (ur. Gantar, K.), Ljubljana 1994, str. 49.
  • razstavni katalog
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela, predlog »v« in dvopičje, naslov razstavnega kataloga v kurzivi, navedba urednika v oklepaju, čas in kraj odprtja razstave, kraj in letnica izdaje, navedba strani.
    • primer: Lazar, I., Srednjeveško steklo, v: Grofje Celjski (ur. Fugger Germadnik, R.), Celje 1999, str. 81–85.
  • znanstvena periodika
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela, naslov revije v kurzivi, številka in letnica izdaje, navedba strani.
    • o primer: Cogliati Arano, L., Fonti figurative del »Bestiario« di Leonardo, Arte Lombarda 62, 1982, str. 151–160.
    • (Način zapisovanja številke revije in letnice naj se prilagodi originalnemu zapisu v reviji (rimske ali arabske številke, uporaba /, oznake vol. ipd).)
  • revije in časopisi (dnevnik, tednik, mesečnik)
   • Priimek avtorja, začetnica imena, naslov dela, naslov revije v kurzivi, številka, datum izida.
    • primer: Krivic, M., Kako resneje do predsednika, Mladina, 16. september 2002.
  • leksikografski članek ali geslo v enciklopediji
   • Priimek avtorja, začetnica imena, oznaka »pod geslom« in dvopičje, naslov gesla, naslov leksikona oz. enciklopedije v kurzivi, rimska številka zvezka, kraj in leto izdaje, navedba strani.
    • primer: Šumi, N., pod geslom: …, Enciklopedija Slovenije…
 • elektronski viri naj bodo navedeni skladno s tipom zapisa (elektronska knjiga, revija, primarni vir…) z dodanim polnim nazivom spletne strani in datumom
 • slikovno gradivo naj bo opremljeno z naslednjimi podatki:
  • Ime in priimek avtorja umetniškega dela (kadar je znan), naslov dela, letnica, nahajališče.
   • primer: Slika 1: Albrecht Dürer, Kristomorfni avtoportret, 1500, Alte Pinakothek, München.
  • Poleg tega mora biti ob vsaki sliki naveden tudi njen vir oz. navedba avtorskih pravic.

 

3. Navodila za pisanje knjižnih recenzij

Ars & Humanitas praviloma sprejema v objavo recenzije domačih in tujih znanstvenih del, ki niso starejša od dveh let.

Recenzije naj praviloma ne presegajo 1500 besed. Dodatna navodila za zapis: font 12; razmik 1.5; Times New Roman. Besedilo naj bo lektorirano.

Na prvi strani zgoraj naj bo napisano ime avtorja ali avtorice recenzirane knjige, naslov in morebitni podnaslov knjige ter naziv izdajatelja, kraj izdaje dela, leto izdaje in število strani.

Recenzija se podpiše na koncu besedila, avtor naj navede tudi akademski naslov, institucijo, in naslov elektronske pošte.

V recenziji knjige naj avtor oz. avtorica predstavi recenzirano delo, njegovo strukturo in vsebino ter povzame njegove zaključke. Izpostavljen naj bo tudi kritičen odnos do dela ter podana strokovna sodba oziroma ocena recenzirane knjige.

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

 • Članek še ni bil obljavljen. Članek prav tako v danem trenutku ni v procesu recenziranja pri drugi reviji.
 • Članek je shranjen v formatu programov Microsoft Word ali OpenOffice.
 • Kjerkoli je to mogoče, so v članku navedeni spletni naslovi do vseh navedenih referenc.
 • Besedilo je napisano v pisavi velikost 12. V besedilu se izogibajte podčrtavanju (raje uporabite poševno pisavo). Vse slikovno gradivo in drugi grafični elementi (tabele, sheme) so ustrezno umeščeni tekom besedila.
 • Članek upošteva Smernice za avtorje, ki so objavljene na spletni strani revije.
 • Če oddajate članek v postopek recenziranja, vas prosimo, da upoštevate navodila za slepo recenziranje.

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti