Slovenska književnost v nemškem, francoskem in italijanskem prevodu (1992–2021)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.41-57

Ključne besede:

slovenska književnost, prevodni tokovi, nemščina, francoščina, italijanščina

Povzetek

Članek obravnava prevodno dejavnost iz periferne slovenščine v centralna jezika nemščino in francoščino ter v polperiferno italijanščino v zadnjih tridesetih letih (1992–2021). Po rezultatih izstopajo prevodi v nemščino, kar po eni strani lahko pripišemo tesnim zgodovinskim, družbenim in političnim vezem med Slovenijo in nemško govorečimi državami, po drugi strani pa prevode v nemščino spodbuja Javna agencija za knjigo RS, in sicer predvsem v okviru priprav na frankfurtski knjižni sejem leta 2023. Književnih prevodov v francoščino je 2,7-krat manj kot v nemščino, medtem ko se v italijanščino prevaja veliko več kot v francoščino. Čeprav se količina književnih prevodov v nemščino in italijanščino zdi spodbudna, imajo prevodi iz slovenščine na ciljnih trgih vseh treh jezikov periferni položaj. To pomeni, da redkokateremu slovenskemu avtorju uspe doseči odmevnost na nacionalni ravni ciljnih trgov, kar je pogosto rezultat vztrajnih prizadevanj posameznikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Associazione Italiana Editori, Oltre Chiasso. La dimensione internazionale dell’editoria italiana, 2021a. https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-6497-2021.12.2/PLPL_7dic_Oltre%20Chiasso-filigrana.pdf?IDUNI=4701. 7. 2. 2023.

Börsenverein des Deutschen Buchhandels, b. d. https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/buchproduktion/. 7. 2. 2023.

Forstnerič Hajnšek, M., Niste premalo prodorni, sploh niste prodorni, Večer, 7. 4. 2021.

Heilbron, J., Towards a Sociology of Translation: Book Translations as a Cultural World-System, European Journal of Social Theory 2 (4), 1999, str. 429–444. DOI: https://doi.org/10.1177/136843199002004002

Heilbron, J., Structure and Dynamics of the World System of Translation, International Symposium ‘Translation and Cultural Mediation’, UNESCO, Pariz, 22.–23. februar 2010. https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611_a2015n9/1611_a2015n9a4/Heilbron.pdf. 7. 2. 2023.

JAK, Slovenia: Its Publishing Landspace and Readers, 2019a. https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Predstavitvena_gradiva/slovenia-its-publishing-landscape-and-readers.pdf. 7. 2. 2023.

JAK, Strategija Javne agencije za knjigo Republike Slovenije za obdobje 2020–2024, 2019b, https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/O_agenciji/Vizitka/strategija_JAK_2020-2024_za_objavo.pdf. 7. 2. 2023.

Klinar, M., Sodobna slovensko-francoska književna izmenjava, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani 2008.

Kmecl, M., Mala literarna teorija: priročnik za učitelje slovenščine na osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana 1976.

Kocijančič Pokorn, N., Translation and TS Research in a Culture Using a Language of Limited Diffusion: The Case of Slovenia, The Journal of Specialised Translation 10, 2008, str. 2–9. https://jostrans.org/issue10/art_pokorn.pdf. 7. 2. 2023.

Kondrič Horvat, V. idr., Eine slowenisch-österreichische Dichterin und ihre amerikanische Erfahrung: zur transkulturellen Lyrik von Cvetka Lipuš, Literatur und Kritik: Österreichische Monatsschrift 571/572, 2023, str. 76–84.

Köstler, E. idr., Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem, v: Recepcija slovenske književnosti (ur. Žbogar, A.), Ljubljana 2014, str. 211–217.

Košuta, M., Slovenska književnost v Italiji, utiralka prevodne poti k sosedu, v: Slovenski jezik in književnost med kulturami. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 32 (ur. Šekli, M. idr.), Ljubljana 2022, str. 43–50.

Kovač, A., Intervju z Julijo Rozman, julij 2021.

Mezeg, A., La traduction littéraire slovène-français entre 1919 et 2019, v: Contacts linguistiques, littéraires, culturels: Cent ans d’études du français à l’Université de Ljubljana (ur. Vaupot, Sonia idr.), Ljubljana 2020, str. 244–259.

Mezeg, A. idr., Boris Pahor’s Prose in Italian and French: The Case of The Villa by the Lake, Annales, Series Historia et Sociologia 32 (1), 2022a, str. 39–52. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/07/ASHS_32-2022-1_MEZEG-GREGO.pdf. 7. 2. 2023.

Mezeg, A. idr., La villa sur le lac de Boris Pahor en italien et sa traduction indirecte en français: le cas des realia, Acta Neophilologica 55 (1–2), 2022b, str. 305–321. https://doi.org/10.4312/an.55.1-2.305-321. DOI: https://doi.org/10.4312/an.55.1-2.305-321

Mezeg, A. idr., From the Periphery to the Centre: Translating Slovenian Literary Prose into German and French (1919–2018), v: Wording Otherness: Living and Learning in Dissimilitude without Dissonance (ur. Krevel, M. idr.), Newcastle upon Tyne, v tisku.

Ožbot, M., Prevodne zgodbe: poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose, Ljubljana 2012.

Più libri più liberi, L’editoria italiana sempre più internazionale: vendute all’estero il 12% delle novità pubblicate ogni anno, 7. 12. 2021. https://plpl.it/comunicati-stampa/leditoria-italiana-sempre-piu-internazionale-vendute-allestero-il-12-delle-novita-pubblicate-ogni-anno/. 7. 2. 2023.

Rozman, J., Literary Translation as an Instrument of Slovenian Cultural Diplomacy with Particular Regard to Translations in German, Acta Neophilologica 55 (1–2), 2022, str. 323–339. https://doi.org/10.4312/an.55.1-2.323-339. DOI: https://doi.org/10.4312/an.55.1-2.323-339

Rozman, J. idr., Slowenische Kinder- und Jugendliteratur in deutscher Übersetzung von 1921 bis 2020, Folia linguistica et litteraria 41, 2022, str. 95–117. http://dx.doi.org/10.31902/fll.41.2022.5. DOI: https://doi.org/10.31902/fll.41.2022.5

RTV SLO, Knjižne uspešnice, 2. 11. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174910816. 7. 2. 2023.SNE, Synthèse des chiffres de l’édition 2020–2021, 2021, https://www.sne.fr/app/uploads/2021/06/SNE_2021_Synthese_ChiffresEdition2020.pdf. 7. 2. 2023.

Troha, G., Prevodi in uprizoritve slovenske dramatike v mednarodnem prostoru, v: Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav (ur. Orel, B.), Ljubljana 2017, str. 345–394.

Van Es, N. idr., Fiction from the Periphery: How Dutch Writers Enter the Field of English Language Literature, Cultural Sociology 9 (3), 2015, str. 296–319. DOI: https://doi.org/10.1177/1749975515576940

Vavti, S., Bibliographie der Buchübersetzungen slowenischer Literatur ins Deutsche = Bibliografija knjižnih prevodov slovenske literature v nemščino, Ljubljana 2006.

Zlatnar Moe, M. idr., How Literature is Translated between Minor Languages, mTm – A Translation Journal 9, 2017, str. 168–191.

Zlatnar Moe, M. idr., Center and Periphery: Power Relations in the World of Translation, Ljubljana 2019.

Žbogar, A. (ur.), Recepcija slovenske književnosti, Ljubljana 2014.

Žigon, T. idr., Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: primer pesnice Cvetke Lipuš, Dve domovini: razprave o izseljenstvu 51, 2020, str. 185–200. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.11. DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.11

Prenosi

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Drugi del: Center in periferija

Kako citirati

Rozman, J., Žigon, T., & Mezeg, A. (2023). Slovenska književnost v nemškem, francoskem in italijanskem prevodu (1992–2021). Ars & Humanitas, 17(1), 41-57. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.41-57