Med prevajanjem in prevodi

Branje literature pri pouku klasičnih jezikov

Avtorji

  • Andreja Inkret Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.95-108

Ključne besede:

prevod, prevajanje, didaktika klasičnih jezikov, literarna didaktika, antična književnost

Povzetek

Prispevek obravnava prevajanje v kontekstu poučevanja tujih jezikov, pri čemer se v prvi vrsti osredotoča na didaktiko pouka klasičnih jezikov. Pouk stare grščine in latinščine ima za osrednji cilj bralno razumevanje izvirnih besedil in zato dolgo tradicijo ukvarjanja z vprašanjem prevajanja v didaktične namene. To se zdi zanimivo predvsem spričo sodobnih teoretičnih smernic, ki prevajanju – potem ko je po zatonu slovnično-prevajalske metode v veliki meri izgubilo veljavo – ponovno odmerjajo pomembnejše mesto v okviru pouka modernih tujih jezikov. Prispevek tako opozarja na možno vlogo, ki jo ima prevajanje lahko predvsem pri delu z zahtevnejšo tujejezično književnostjo in razvijanju kompetence bralnega razumevanja. Obenem poudarja, da je prevajanje lahko dobrodošlo orodje tudi pri razvijanju kompetenc, ki so vezane na literarnost obravnavanih besedil. To se zdi še posebej pomenljivo v obdobju, v katerem lahko zasledimo močne tendence po vračanju literarnih besedil v učilnice modernih tujih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berlitz, M. D., The Berlitz Method for Teaching Modern Languages I, New York 1909.

Bobkina, J., Dominguez, E., The Use of Literature and Literary Texts in the EFL Classroom; Between Consensus and Controversy, International Journal of Applied Linguistics & English Literature 3, 2, 2014, 248–260. DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.3n.2p.248

Cook, G., Translation in Language Teaching, Oxford 2010.

Dickey, E. (ur.), The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana, Cambridge 2012–15. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139096706

Dickey, E., Columnar translation: an ancient interpretive tool that the Romans gave the Greeks, The Classical Quarterly 65, 2, 2015, 807–821. DOI: https://doi.org/10.1017/S0009838815000087

Dickey, E., Learning Latin the Ancient Way. Latin Textbooks from the Ancient World, Cambridge, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316145265

Fitzgerald, W., Catullus, the Collection: Poems, Contexts, and Subjectivity, v: A Concise Guide to Teaching Latin Literature, ur. R. Ancona, Norman, 2007, 3–19.

Hoyos, D. B., Latin: How To Read It Fluently, A Practical Manual, Amherst, 1997.

Hoyos, D. B., The Ten Basic Rules for Reading Latin. Latin teach Articles, 2008, 1–5.http://www.latinteach.com/Site/ARTICLES/Entries/2008/10/15_Dexter_Hoyos_-_The_Ten_Basic_Rules_for_Reading_Latin.html (pridobljeno 15. 2. 2023)

Hunt, S., Starting to Teach Latin, London, 2016.

Inkret, A., O branju izvirnih besedil pri pouku klasičnih jezikov, Keria: studia Latina et Graeca 23, 2, 2021, 101–133. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.23.2.101-133

Jazbec, S., Učenje in poučevanje tujega jezika nemščine z vidika makro metod in vloge literarnih besedil, v: Literarische Freiräume: Festschrift für Neva Šlibar (ur. V. Kondrič Horvat et al.), Ljubljana 2019, 463–81.

Kelly, L. G., 25 centuries of Language Teaching: 500 BC–1969, Ottawa, 1969. DOI: https://doi.org/10.1161/01.RES.25.4.500

Kocbek, A., Unlocking the potential of translation for FLT, Linguistica 54, 2014, 425–438. DOI: https://doi.org/10.4312/linguistica.54.1.425-438

Koletnik Korošec, M., Translation in Foreign Language Teaching, v: New Horizons in Translation Research and Education 1 (ur. Nike K. Pokorn in Kaisa Koskinen), Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Education, Humanities and Theology 8, Joensuu, 2013, str. 61–74.

Kramsch, C., Context and Culture in Language Teaching, Oxford, 1993.

Kramsch, C., Third Culture and Language Education, v Contemporary Applied Linguistics, vol. 1 (ur. V. Cook in L. Wei), London, 2009, 233–254.

Laviosa, S., Translation and Language Education, London in New York, 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315764542

Marinčič, M., Carmina docta: Katul in nova poezija, Ljubljana, 2018.

Milanese, G., Insegnare le lingue antiche, insegnare le lingue moderne. Convergenze e illusioni, v: Lingue antiche e moderne dai licei alle università (ur. R. Oniga in U. Cardinale), Bologna, 2012, 67–82.

Pavlič Škerjanc, K., Gradatim ali po korakih do boljšega prevoda, Keria: studia Latina et Graeca I/1-2, 1999, 89–99. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.1.1-2.89-99

Pavlič Škerjanc, K., Klasično izobraževanje v Sloveniji, Keria: Studia Latina et Graeca II/1, 2000, 101–108. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.2.1.101-108

Samide, I., Kdo se boji literature? Književna didaktika pri študiju tujega jezika, v: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode: 25. simpozij Obdobja: metode in zvrsti (ur. B. Krakar-Vogel), Ljubljana, 2008, 325–333.

Searls, D., Uwe Johnson: Not This But That, The Paris Review (spletna izdaja), 17. 10. 2018. https://www.theparisreview.org/blog/2018/10/17/uwe-johnson-not-this-but-that/ (pridobljeno 15. 2. 2023)

Skela, J., Razvojni tokovi poučevanja in učenja angleščine v Sloveniji kot alegorija Guliverjevih potovanj v deželo velikanov in palčkov, v: Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji (ur. T. Balažic Bulc et al.), Ljubljana, 2019, 10–26.

Sperling, J., How to read like a translator, Public Books (spletna izdaja), 17. 9. 2021.https://www.publicbooks.org/how-to-read-like-a-translator/ (pridobljeno 15. 2. 2023)

Sweet H., The Practical Study of Languages: A Guide for Teachers and Learners, London 1899.

Virk, T., Zakaj je književnost pomembna?, v: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode: 25. simpozij Obdobja: metode in zvrsti (ur. B. Krakar-Vogel), Ljubljana, 2008, 3–13.

Vučo, J., O učenju jezikov – pogled v zgodovino glotodidaktike: od pradavnine do druge svetovne vojne (prev. N. Colnar), Ljubljana, 2012.

Prenosi

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Tretji del: Aktualni pedagoški in tehnološki izzivi

Kako citirati

Inkret, A. (2023). Med prevajanjem in prevodi: Branje literature pri pouku klasičnih jezikov. Ars & Humanitas, 17(1), 95-108. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.95-108