Ali arheologija zagotavlja dokaze o preteklosti ali soustvarja sodobne vrednote?

Avtorji

  • Jelka Pirkovič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.59-77

Ključne besede:

arheološke vrednote, teorija vrednot, aksiologija, epistemologija (arheološke) dediščine

Povzetek

Prispevek se osredotoča na dediščinske vrednote, s posebnim poudarkom na arheološkem razumevanju vrednot in vrednotenja. Primerjava ključnih aksioloških teorij vrednot in na drugi strani vrednotenja (arheološke) dediščine pokaže, da slednje pretežno sledi postmoderni paradigmi, medtem ko zavrača perspektivo intrinzičnih vrednot, utemeljenih s splošnimi aksiološkimi predpostavkami. Slovenska dediščinska praksa, tudi arheološka, je bila sprva zasidrana v srednjeevropski, zlasti nekdanji avstro-ogrski tradiciji, katere osrednja osebnost je bil Alois Riegl, zato prispevek obravnava to zgodovinsko ozadje vrednotenja. V prispevku je na kratko predstavljeno ključno delo s področja aksiologije, tj. teorije vrednot, nemško-ameriškega filozofa Roberta S. Hartmana. Izhodišče raziskave je hipoteza, da se akademska arheološka razmišljanja ogibajo vrednostnih izjav, ker veljajo za pristranske in zato ne pritičejo akademski drži. Nasprotno pa so vrednostne izjave nujne, da bi zadostili potrebi po posredovanju pomena arheološke dediščine javnosti. Da bi pojasnili raziskovalno hipotezo, prispevek analizira teoretične in praktične vidike vrednot (arheološke) dediščine, vključno z vprašanji kategorizacije vrednot ter razmislekom o tem, kdo dediščini pripisuje vrednote in kako to vpliva na sprejemanje arheološkega znanja v družbi. Obravnava tudi nekatere bistvene vidike vrednotenja pri ohranjanju in upravljanju arheološke dediščine ter pri vzpostavljanju zavezništev z lokalnim prebivalstvom in skupnostmi, ki se identificirajo z dediščino. V zaključku je orisan sistem arheološkega vrednotenja z upoštevanjem sistemskih, ekstrinzičnih in intrinzičnih arheoloških vrednot na podlagi pristopov, ki sta jih vsak na svojem področju razvila arheolog Timothy Darvill in aksiolog Robert S. Hartman.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alford, J., O’Flynn, J., Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings, International Journal of Public Administration 32, 3, 2009, p. 171–191.

Bos, M. et al., Vers une dynamique d’objectivation de l’évaluation patrimoniale, Lieuxdits 23, 2023, p. 32–44,

Bozeman, B., Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism, Washington DC 2007.

Carman, J., Interpreting, writing and presenting the past, in: Interpreting Archaeology: Finding Meaning the Past (eds. Alexandri, A., Buchi, V., Carman, J., Hodder, I., Kast, J., Lucas, G., Shanks, M.), London - New York 1995, p. 110–124.

Carman, J., Archaeological Resource Management: an International Perspective, Cambridge 2015.

Carver, M., On archaeological value, Antiquity 70, 1996, p. 45–56.

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Republic of Slovenia Ratification act: Uradni list RS - Mednarodne pogodbe 22, 2008, https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-02-0026, accessed 24. 8. 2023.

Darvill, T., The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, Oxford 2021 (3rd electronic edn).

Darvill, T., Value Systems in Archaeology, in: Managing Archaeology (eds. Carman, J., Cooper, M., Firth, A., Wheatley, D.), London - New York 1995, p. 38–48.

Díaz-Andreu, M., Pastor Pérez, A., Archaeological Heritage Values and Significance, in: Reference Models in Social Sciences, Amsterdam - Barcelona 2023, p. 1–20, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323907996000495?via%3Dihub, accessed 24. 8. 2023.

European Convention on the Protection of Archaeological Heritage – revised, Republic of Slovenia Ratification act: Uradni list RS, Mednarodne pogodbe 24, 1999, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-02-0021?sop=1999-02-0021, accessed 24. 8. 2023.

Frodl, W., Idee und Verwirklichung: das Werden der staatlichen Denkmalpflege in Österreich, Vienna 1988.

Gaus, G. F., Value and Justification: The Foundations of Liberal Theory, New York 1990.

Graeber, D., Toward an Anthropological Theory of Value, New York 2001.

Hartman, R. S., The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology, Carbondale, Oregon 1967.

Hartman, R. S., The Freedom to Live: The Robert Hartman Story (ed. Ellis, A.), Eugene, Oregon 2013.

Hartman, R. S., Five Lectures on Formal Axiology, Salt Lake City, Utah 2019.

Heather, P., Race, Migration and National Origins, p. 80–100, in: History, Memory and Public Life: The Past in the Present (eds. Maerker, A., Sleight, S., Sutcliffe, A.), Abington, Oxon – New York 2018.

ICOMOS Australia, The Burra Charter: Charter for Places of Cultural Significance, 1979, revised 2013, https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf, accessed 24. 8. 2023.

Karl, R., Die Bewertung archäologischer Denkmale: In situ und ex situ, ex ante und ex post, Archäologische Denkmalpflege 2, 2018, p. 10–20.

Labadi, S., UNESCO, Cultural Heritage and Outstanding Universal Values: Value-based Analysis of World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions, Lanham 2013.

Leveau, P., Épistémologie de la conservation-restauration: définition, méthode et objectifs, in: Actes du 6 e colloque international de l’ARAAFU: Retours d’expérience et regards rétrospectifs, Paris 2017, 93–100.

Lipe, W. D., Archaeological Values and Resource Management, in: Archaeology & Cultural Resource Management: Visions for the Future (eds. Sebastian, L., Lipe, W.), Santa Fe, 2010, p. 41–63.

Pascual, U., et al., Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach, Current Opinion in Environmental Sustainability 26–27, 2017, p. 7–16, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343517300040, accessed 24. 8. 2023.

Peterson, J. B., Maps of Meaning: The Architecture of Belief, London 2002.

Pirkovič, J., Model of Heritage Interpretation Tailored to Public Co-Participation, Art & Humanitas 17, 2023, p. 252–270.

Riegl, A., Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Vienna 1903, (English translation, The Modern Cult of Monuments: Its Character and its Origin, Oppositions 25, 1982, p. 20–51).

Samuels, K., Value and significance in archaeology, Archaeological Dialogues 15, 1, 2008, p. 71–97.

Scruton, R., An Intelligent Person’s Guide to Philosophy, Richmond, UK 1996.

Shanks, M., Hodder I., Processual, postprocessual and interpretative archaeologies, in: Interpreting Archaeology: Finding meaning in the Past (eds. Alexandri, A., Buchi, V., Carman, J., Hodder, I., Kast, J., Lucas, G., Shanks, M.), London – New York 1995. p. 12–41.

Smith, L., Uses of Heritage, London - New York 2006.

de la Torre, M., Values and heritage conservation, Heritage & Society 60, 2, 2013, p. 155–166.

Torrieri, F., Oppio, A., Rossitti, M., Cultural Heritage Social Value and Community Mapping, in: New Metropolitan Perspectives (eds. Bevilaque, C., Calabrò, F., Della Spina, L.), Cham 2021, p. 1786–1795.

World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2021.

Zerner, H., 1976 Alois Riegl: Art, Value, and Historicism, Daedalus 5 (1), 1976, p. 177–188.

Objavljeno

21.12.2023

Kako citirati

Pirkovič, J. (2023). Ali arheologija zagotavlja dokaze o preteklosti ali soustvarja sodobne vrednote?. Ars & Humanitas, 17(2), 59–77. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.59-77