V jame in vode

Od selektivnih pokopov do grobišč celih skupnosti

Avtorji

  • Peter Turk Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.129-141

Ključne besede:

Slovenija, arheologija, prazgodovina, obredi pokopavanja, inhumacija, kremacija, pokop v jamah

Povzetek

Človekov dvoumen, ambivalenten in neracionalen odnos do smrti je prisoten skozi vso človeško zgodovino. Pri soočanju s takim stresnim trenutkom nas običajno vodi tradicija. Uveljavljeno obredje ter navade podeljevanja in vzdrževanja duhovnega smisla nam implicitno pomagajo prebroditi to težavno obdobje. Gledano z dolgoročne perspektive je pokopavanje na predhodno urejenih grobiščih recenten pojav. Na slovenskem prostoru lahko namensko urejena grobišča kot kontinuirano in prevladujočo obliko pokopavanja ugotavljamo šele v zadnjih treh tisočletjih oziroma od pozne bronaste dobe naprej. Pred tem je bilo obravnavanje pokojnih veliko bolj raznoliko. V času od odkritja najstarejših človeških ostankov v mezolitiku (8.–7. tis. pr. n. št) pa do bronaste dobe (2. tis. pr. n. št) so bile na Slovenskem ugotovljene tri glavne oblike pokopavanja. Prva in najpogostejša oblika je bilo izpostavljanje oz. pokopavanje mrtvih v jamah. Drugo obliko predstavlja ohranjanje ekskarniranih teles prednikov v bližini naselij oz. vsakdanjem življenju. Tretja oblika je pokopavanje na grobiščih. Novejše raziskave so pokazale še na četrto obliko, odlaganje pokojnikov v reke in jezera. Toda šele od pozne bronaste dobe dalje je pokopavanje vseh članov skupnosti na skupnem grobišču prevladujoč običaj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aldhouse-Green, M., Bog Bodies Uncovered. Solving Europe’s Ancient Mystery, London 2015.

Blečić Kavur, M., Kavur, B., Lubšina Tušek, M., Sinhronost – značajna slučajnost pozne bronaste dobe / Synchronicity – a significant coincidence of the Late Bronze Age, in: Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan (eds. Črešnar, M., Vinazza, M.), Ljubljana 2018, p. 187–197.

Bratina, P., Bronze and Iron Age settlements in the Kras and the Vipava valley, Slovenia, in: Preistoria e protostoria del Caput Adriae (eds. Borgna, E., Cassola Guida, P. , Corazza, S.), Firenze 2018, p. 173–180.

Brodar, S., Najdbe kostnih ostankov ledenodobnega človeka na slovenskih tleh / Die Knochenfunde des Eiszeitmenschen auf dem slowenischen Boden, Arheološki vestnik 11–12, 1960–1961, p. 5–14.

Črešnar M., Teržan B., Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia, in: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia (eds. Teržan, B., Črešnar, M.), Ljubljana 2014, p. 661–702.

Dular, J., Tecco Hvala, S., South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi, Ljubljana 2007.

Dular, J., Tomanič Jevremov, M., Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten bronze- und der älteren Eisenzeit, Ljubljana 2010.

Durman, A., Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar / The Vučedol Orion and the Oldest European Calendar, Zagreb 2000.

Erjavec, R., Gaspari, A., Sledovi bronastodobnih nekropol v Kaminu pri Bevkah / Traces of Bronze Age cemeteries at Kamin near Bevke, in: Potopljena preteklost (eds. Gaspari, A., Erič, M.), Radovljica 2012, p. 269–282.

Gabrovec, S., Kašteljerska kultura, in: Praistorija jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba (ed. Čović, B.), Sarajevo 1983, p. 46–49.

Gaspari, A., Človeško okostje z zadrtim bronastim kopjem iz Ljubljanice, Arheo 22, 2002, p. 33–44.

Gaspari, A., Trampuž Orel, N., Turk, P., Prehistory, in: Ljubljanica – a River and its Past (eds. Turk, P., Istenič, J., Knific, T., Nabergoj, T.), Ljubljana 2009, p. 217–263.

Van Gennep, A., The Rites of Passage, London 1960.

Horvat, M., Prvi prebivalci v Posavju / First Inhabitants in Posavje, in: Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe (ed. Barachini, I.), Sevnica 2009, p. 25–35.

Horváth, T., The Baden complex in Austria and Hungary – a comparative study, Ziridava, Studia Archaeologica 36, 2022, p. 41–84.

Jamnik, P., Leben-Seljak, P., Bizjak, J., Horvat, B., Koblarska jama na Kočevskem – prazgodovinsko grobišče in kultni prostor. Antropološka analiza skeletnih ostankov z opisom pridatkov / Koblarska Cave near Kočevje – a prehistoric cemetery and cult area. Anthropological analysis of the skeletal remains with a description of the grave goods, Arheološki vestnik 53, 2002, p. 31–49.

Jamnik, P., Velušček, A., Josipovič, D., Čelesnik, R., Toškan, B., Partizanska jama in plano najdišče pod jamo – novi paleolitski lokaciji v Slovenski Istri / Partizanska jama cave and adjacent open-air site – new Paleolithic sites in Slovene Istria, Annales – Series historia et sociologia 25, 2015, p. 705–732.

Kaczmarek, M., Settlements of the Brzesc Kujawski Group of the Lengyel Culture – places of sacrum or profanum? in: Sacred space: contributions to the archaeology of belief (eds. Nebelsick, L. D., Wawrzeniuk, J., Zeman-Wiśniewska, K.), Warsaw 2018, p. 9–15.

Laharnar, B., From Ocra to Albion. Notranjska between Prehistory and Antiquity / Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko, Ljubljana 2022.

Laharnar, B., Turk, P., Early Iron Age stories from the crossroads, Ljubljana 2018.

Leben, F., Osteološke in kultne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja / I rinvenimenti di ossa e di oggetti di culto dell’uomo preistorico nelle grotte carsiche della Slovenia e dei territori limitrofi, Arheološki vestnik 29, 1978, p. 13–35.

Mason, P., Kramberger, B., Obrežje, Ljubljana 2022.

Mihovilić, K., Teržan, B., Monkodonja 4. Mušego/Mon Sego, grobni tumuli – nekropola gradine Monkodonja i brončanodobni tumuli Istre / Mušego/Mon Sego – Grabhügel – eine Nekropole von der Gradina Monkodonja und die bronzezeitlichen Grabhügel Istriens, Pula 2022.

Mlekuž Vrhovnik, D., Approaching weird: psychoanalysis and archaeology of caves, Academia Letters, Article 190, 2021, p. 1–5.

Murgelj, I., Krška jama – mesto večnega počitka v srednji bronasti dobi / Krška jama – place of eternal rest in the Middle Bronze Age, in: Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan (eds. Črešnar, M., Vinazza, M.), Ljubljana 2018, p. 53–69.

Murgelj, I., The pottery from the Bronze Age settlement at Podsmreka in the Dolenjska region / Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmreki na Dolenjskem, Arheološki vestnik 73, 2022, p. 49–97.

Šavel, I., Pod Kotom – jug pri Krogu, Ljubljana 2009.

Škvor Jernejčič, B., The earliest cremation burials in the south-eastern Alpine region from the middle Bronze Age – signs of intercultural connections with the northern Carpathian basin, Praehistorische Zeitschrift 95, 2020, p. 447–490.

Škvor Jernejčič, B., Towards an absolute chronology at the beginning of the Late Bronze Age in Slovenia. New radiocarbon dates from Ljubljana, Archaeologia Austriaca 105, 2021, p. 117–148.

Sraka, M., Calendar chronologies and cultural dynamics in the 5th millennium BC in Slovenia. Case studies in Bayesian chronological modeling of the settlements at Gradec pri Mirni and Bukovnica and cave necropolis at Ajdovska jama, in: Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen, Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich) (eds. Gutjahr, C., Tiefengraber, G.), Rahden/We­stf. 2020, p. 1–42.

Štefančič, M., Skeletni ostanki koliščarjev z Ljubljanskega barja / Skelettreste der Pfahlbaubewohner von Ljubljanaer Moor, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20, 1992, p. 127–134.

Stig Sørensen, M. L., Rebay-Salisbury, K., Death and the Body in Bronze Age Europe. From Inhumation to Cremation, Cambridge 2023.

Stolle, R., The significance of Early Neolithic settlement burials: a case study from central Germany, Documenta Praehistorica 50, 2023, p. 1–17.

Štrajhar, M. and Gaspari, A., Ostanki dveh srednjelatenskih bojevniških grobov iz Turjaške palače v Ljubljani / Remains of two Middle La Tène warrior graves from the Auersberg Palace in Ljubljana, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 30, 2013, p. 27–43.

Tecco Hvala, S., Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community, Ljubljana 2012.

Teržan, B., An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem, Arheološki vestnik 50, 1999, p. 97–143.

Teržan, B., Stiške skice / Stična – Skizzen, in: Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit (eds. Gabrovec, S., Teržan, B.), Ljubljana 2010, p. 189–325.

Teržan, B., Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Styrian–Pannonian Hallstatt Group. An introduction and brief outline, Arheološki vestnik 70, 2019, p. 319–334.

Teržan, B., Notranjsko-kraška halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Notranjska–Kras Hallstatt Group. An introduction and brief outline, Arheološki vestnik 72, 2021, p. 229–262.

Teržan, B., Svetolucijska halštatska kulturna skupina. Uvodnik in kratek oris / The Sveta Lucija Hallstatt cultural group. An introduction and brief outline, Arheološki vestnik 73, 2022, p. 347–396.

Teržan, B., Gorenjska v halštatskem obdobju. Uvodnik in kratek oris / The Gorenjska region in the Hallstatt period. An introduction and brief outline, Arheološki vestnik 74, 2023, p. 333–352.

Tica, G., Predan, P., Slivnica pri Mariboru 3, Ljubljana, in press.

Turk, M., The Mesolithic in Slovenia, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 39, 2022, p. 39–80.

Turk, M., Toškan. B., Gračišče, Partizanska jama, Varstvo spomenikov. Poročila 54, 2018, p. 64–66.

Turk, P., Hrobat, K., Bratina, P., Katalog arheoloških najdišč Škocjana in okolice / Catalogo dei siti archeologici dell’area di San Canziano, in: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso (ed. by Teržan, B., Borgna, E. and Turk, P.), Ljubljana 2016, p. 55–62.

Turk, P., Turk, M., The earliest stories from the crossroads, Ljubljana 2021.

Velušček, A., Čufar, K., Levanič, T., Parte–Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave / Parte–Iščica, archaeological and dendrochronological investigations, Arheološki vestnik 51, 2000, p. 83–107.

Vojaković, P., Prazgodovinska Ljubljana: urbano trgovsko središče na stičišču poti / Prehistoric settlement in Ljubljana: an urban trading centre at the crossroads, Arheološki vestnik 74, 2023, p. 531–590.

Objavljeno

21. 12. 2023

Kako citirati

Turk, P. (2023). V jame in vode: Od selektivnih pokopov do grobišč celih skupnosti. Ars & Humanitas, 17(2), 129-141. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.129-141