Filozofske prvine Cankarjeve romaneskne poetike in roman Nina

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.227-240

Ključne besede:

Nietzsche, Platon, Schopenhauer, Swift, Cankar, prevrednotenje vrednot, moralni perspektivizem, ideja dobrega, platonska ljubezen, pesimizem, trpljenje, etika sočutja, satira, roman Nina

Povzetek

Filozofske prvine v Cankarjevi romaneskni poetiki, ki so še večinoma nereflektirane, sem analizirala in interpretirala tako, da sem se posvetila samo tistim kategorijam, ki so podprte s filozofsko logiko: prevrednotenje vrednot oziroma izvirnost, moralni perspektivizem, resnica, pesimizem, trpljenje, etika sočutja, empatija, socializem in upanje. Pri razlagi in povezavi izpostavljenih kategorij sem se naslonila na nekatera izhodišča filozofov, ki jih je Cankar poznal, omenjal ali upošteval, tj. Nietzscheja in Platona ter Schopenhauerja in Swifta, pri čemer sem se natančneje posvetila tistim prvinam Schopenhauerjeve filozofije, ki do zdaj še niso bile obravnavane v kontekstu avtorjeve romaneskne poetike, predvsem etiki sočutja. Medtem ko Platonova idealistična filozofija, po kateri je najvišja ideja ideja dobrega in zajema vse druge ideje, na primer ideje resnice, lepote in pravičnosti, prehaja v Nini v socialno etiko, je za simbolistično estetiko in samo strukturo romana najpomembnejši model platonske ljubezni. Pripovedna empatija v tem romanu se najlažje naveže na Schopenhauerjevo etiko sočutja, v okviru katere sem tudi razložila kategorijo pesimizma in trpljenja, upoštevajoč tri temeljne vzvode človeškega vedenja, to so egoizem, zloba in sočutje. Ravno v romanu Nina je Cankarjeva navezava na etiko sočutja najbolj očitna, se pa ta, podobno kot v drugih romanih, povezuje tudi z njegovim socialističnim prepričanjem in Swiftovo satiro. Ni čudno, da je prav ta roman naletel na toliko odbojnosti pri literarni kritiki, saj je poleg predloga o predelavi revnih otrok v hrano za bogate tudi z drugimi inovacijami neizprosno zarezal v rane kapitalistične družbe in posameznika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Amalietti, P., Tako je govoril Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, 2001: Metafizika spolne ljubezni (prev. P. Amalietti). Ljubljana 2001.

Avril, N., Rečnik ljubavne strasti (prev. O. Stefanović). Beograd 2013.

Baldick, C., The Concise dictionary of literary terms. Oxford 1996.

Bernik, F., Nina, nastanek in izid povesti. Ivan Cankar. Zbrano delo, 13. knjiga. Potepuh Marko in kralj Matjaž / V mesečini / Nina. Ljubljana 1973 (ur. F. Bernik), 266–301.

Cankar, I., Zbrano delo. 12. knjiga. Gospa Judit. Križ na gori. Novele in črtice 1903–1904 (ur. F. Bernik). Ljubljana 1970.

Cankar, I., Zbrano delo. 13. knjiga. Potepuh Marko in kralj Matjaž / V mesečini / Nina (ur. F. Bernik). Ljubljana 1973.

Cankar, I. Zbrano delo. 15. knjiga. Krpanova kobila / Marta (ur. D. Moravec). Ljubljana 1972.

Cankar, I., Zbrano delo. 24. knjiga. Kritike / Članki, polemike in feljtoni / Bela krizantema / Dodatek (ur. D. Voglar). Ljubljana 1975.

Cankar, I., Zbrano delo. 28. knjiga. Pisma III (ur. J. Munda). Ljubljana 1972.

Cankar, Iz., Opombe. Ivan Cankar. Izbrani spisi (ur. Iz. Cankar). Ljubljana 1927.

Eagleton, T., Upanje brez optimizma (prev. A. Kravanja). Ljubljana 2018.

Herman, D., Jahn, M., Ryan, M.-L. (ur.). Routledge encyclopedia of narrative theory. London 2008.

Janaway, C., Schopenhauer, Arthur. Concise Routledge encyclopedia of philosophy London, New York 2000, 801–802.

Kos, J., Ivan Cankar in Evropa – odprta vprašanja. V sanjah preleti človek stoletje (mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja). Ljubljana 2021, 13–24. Dostopno tudi na spletu 4. 4. 2023: https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/down

load/300/440/65871?inline=1

Köstler, E., K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju. Primerjalna književnost 35/3, 2012, 243–259.

Mammadova, C., Arthur Schopenhauer and East, Compassion as the Basis of Ethics. The Asian Conference on Ethics, Religion and Philosophy. Baku State University, 2015. Dostopno 21. 12. 2022: https://papers.iafor.org/wpcontent/uploads/papers/acerp2015/ACERP2015_08640.pdf

Moravec, D., Opombe. Ivan Cankar, Zbrano delo. 4. knjiga. Kralj na Betajnovi. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Dodatek (ur. D. Moravec). Ljubljana 1968, 277–395.

Nietzsche, F., Vesela znanost (prev. J. Moder). Ljubljana 2005.

Nussbaum, M. C., Morality and emotions. Concise Routledge encyclopedia of philosophy,. London, New York 2000, 599–600.

Paternu, B., Vprašanje novega branja Ivana Cankarja. Delo 60/277, 2018, 23.

Pirjevec, D., Boj za Cankarjevo podobo. Naša sodobnost 2/11–12, 1954, 1109–1126.

Pirjevec, D., Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana 1964.

Schopenhauer, A., Svet kot volja in predstava (prev. A. Leskovec). Ljubljana 2008.

Sruk, V., Leksikoni Cankarjeve založbe: Filozofija. Ljubljana1995.

Stanković Pejnović, V., Lavirint moći. Politička filozofija Fridriha Ničea, Novi Sad 2014.

Škof, L., Arthur Schopenhauer: pozabljeni mislec prehoda. Arthur Schopenhauer, Svet kot volja in predstava (prev. A. Leskovec). Ljubljana 2008, 553–597.

Zupan Sosič, A., Nietzsche in Cankar. Ars & Humanitas 14/1, 2020, 269–283. DOI: https://doi.org/10.4312/ars.14.1.269-283

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2023

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2023). Filozofske prvine Cankarjeve romaneskne poetike in roman Nina. Ars & Humanitas, 17(2), 227-240. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.227-240