Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost)

Avtorji

  • Vanesa Matajc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.5.1.7-8

Povzetek

Sociološko gledano, obdobje »kritične moderne« kot predhodnice »tekoče moderne« (Baumann) sovpada z obdobjem izjemnega razmaha in družbenega vpliva množičnih medijev, ki pa igrajo ambivalentno vlogo v kroženju javnih diskurzov: podpirajo tako težnjo k totalitarnosti ali vsaj avtoritarnosti kot tudi težnjo k njuni problematizaciji in nevtralizaciji, namreč z argumentiranim ozaveščanjem individua: posameznikove svobode izbire in avtonomije. Sodobno stanje problematizira tudi posameznikovo svobodo izbire, načeloma pa stopnjuje to ambivalenco. Pri tem ga vplivno podpirajo multimediji z navideznim posredovanjem čim bolj »celostne« percepcije oz. izkušnje: če medij opredelimo s fiziološkega vidika, multimediji učinkujejo zlasti s součinkovanjem vizualnega in avditivnega posredovanja, pri čemer je močno udeležen jezikovni kod. S tem: (1) multimedijska reprezentacija učinkuje kot »resničnost«: zabrisuje recipientovo zavedanje, da »besedilo« (v najširšem smislu), ki ga sprejema, ni »avtentična« resničnost, marveč je reprezentacija. Multimedijsko spodbujanje tega vtisa ima za posledico, da stopnjuje recipientovo verjetje v objektivno resničnost (posredovane) informacije. S tem lahko multimediji močno podpirajo distribucijo in obtok stališč, vrednot, »mitov« in »stereotipov« v vsakdanji kulturi in pridobivajo odločilno vlogo v »politikah« multikulturnosti in medkulturnosti. (Refleksija te vloge multimedijev nadaljuje in tematsko razširja tradicijo »kritične moderne«, pri čemer je najbrž še posebej izpostavljena vloga multimedijev pri vprašanju pravic človeka in državljana, državljanskih vrednot, različnih kulturnih skupin in njihovih medsebojnih razmerij itn., tako da problematika multimedijev nespregledljivo vključuje vidike sociologije, moralne filozofije, politične filozofije, kulturnih študijev, antropologije, etnologije itn. oziroma celotno polje družboslovja in humanistike. (2) Multimedijska reprezentacija pa lahko po drugi strani zabrisuje recipientovo zavedanje, da se »besedilo« (v najširšem smislu), ki ga sprejema, nanaša na izkustveno resničnost: zabrisuje torej svojo zunajbesedilno referenco in posredovani resničnosti daje značaj fikcije, s tem pa v poststrukturalističnem duhu izvršuje prehod »od reprezentacije h konstrukciji« resničnosti in vzdržuje ontološko negotovost. Del sodobnega zgodovinopisja z »estetskim obratom« (F. Ankersmit) tako stopnjuje metazgodovinsko refleksijo, multimedijske hipertekstne predstavitve preteklosti pa pri tem še posebej učinkovito odpirajo vprašanje konstruiranja oziroma prevprašujejo veljavnost »velikih zgodb«, vključno z zgodovinami posameznih umetnostnih zvrsti. Sodobne vede o posameznih umetnostnih zvrsteh izpostavljajo tudi vlogo medija, še posebej pa intermedialnosti v umetnostih, tako v njihovi zgodovini (npr. performativnost ustne literature, razmerje med besedno in glasbeno ali likovno umetnostjo, gledališče) kot v sodobni umetnosti, ki se s premišljeno intermedialnostjo po eni strani navezuje na umetnostne avantgarde (vključno z njihovim razmerjem do totalitarnih režimov oziroma ideološke propagande) in po drugi z nenehnimi (intermedialnimi) hibridizacijami izpostavlja transgresivni značaj umetnostnih žanrov. V tem pogledu tudi sodobna umetnost, opredeljena kot postmoderna, manifestira situacijo »tekoče moderne«, tj. (po Baumannu) gibanje brez končnega smotra po mrežnih strukturah, ki predpostavlja hitre menjave ali začasnost (nestabilnost, nezanesljivost) trenutnih identitet. Dinamiko teh menjav, nestabilnost privzetih ali konstruiranih identitet pospešuje fenomen intermedialnosti in multimedijev, ki s svojimi reprezentacijami ter prevpraševanjem razmerja med fikcijo in resničnostjo pravzaprav utemeljujejo nezanesljivost in trenutnost identitet oziroma »tekočo modernost«. Vprašanje medija je torej pomenljivo za vse sodobne discipline humanistike in družboslovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Vanesa Matajc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Leta 1996 je diplomirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo Metafora in simbol je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Od leta 2000 je zaposlena na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Leta 2000 je magistrirala s temo simbola in alegorije v (slovenski) romantiki in novi romantiki. Leta 2003 je doktorirala z disertacijo o modernizacijskih procesih v (slovenski) literaturi od obdobja moderne do ekspresionizma. Za monografijo Osvetljave: kritiški pogledi na slovenski roman v devetdesetih je leta 2001 prejela Stritarjevo nagrado za mlado slovensko literarno kritiko in sodelovala v žirijah za nagrade s področja slovenske književnosti (mdr. Rožančeva nagrada za esejistiko, nagrada Kresnik za slovenski roman). Med leti 2006-2010 je bila predsednica Slovenskega društva za primerjalno književnost. V tem okviru je soorganizirala mednarodna komparativistična kolokvija (Zgodovina in njeni literarni žanri, 2006; Avtor: kdo ali kaj piše literaturo?, 2008) in souredila znanstveno monografijo History and Its Literary Genres za založbo Cambridge Scholars Publishing (2008). Je članica mdr. uredniškega odbora znanstvene revije Filozofske fakultete Ars & Humanitas. Predava literarno teorijo, zgodovino svetovne književnosti v kulturnozgodovinskih kontekstih ter vodi seminar Zgodovine in literatura. Področja njenega raziskovanja so literarne strukture (simbol, metafora, mit, njihova razmerja s poetikami, ideologijami in zgodovinopisjem, literarni kanon ter intermedialnost), romantika in hibridni spoji literarnih tokov v obdobjih moderne in modernizma (dekadenca, simbolizem, nova romantika, ekspresionizem, eksistencializem) s kulturnozgodovinskimi vidiki »svetovne književnosti«.

Prenosi

Objavljeno

25. 07. 2011

Kako citirati

Matajc, V. . (2011). Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost). Ars & Humanitas, 5(1), 7-8. https://doi.org/10.4312/ars.5.1.7-8