Chinese Studies on the Logic of Natural Language

A Survey from 1949 to 2019

Authors

  • ZOU Chongli Chinese Academy of Social Sciences, China
  • LI Kesheng Hefei Normal University, China

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.187-205

Keywords:

logic of natural language (LNL), preliminarily integrated mode, deeply integrated mode

Abstract

This paper makes a historic review on the development of the Logic of Natural Language (LNL) in China, which can be roughly divided into three periods: the first period which spanned from the late 1950s to the late 1980s was the initial period of LNL in China; the second period, a transitional period from the preliminarily integrated mode of LNL to the deeply integrated mode of LNL, lasted for the whole decade of the 1990s; the third period was from 2000 on, and during this period the deeply integrated mode became the mainstream of LNL. In today’s China, LNL is not only an important research field of logic, but has also exerted a great impact on linguistic studies and the studies in the field of natural language processing (NLP).

Downloads

Download data is not yet available.

References

An, Jun 安军, and Guo Guichun 郭贵春. 2007. “Yinyu de luoji tezheng 隐喻的逻辑特征 (The Logical Features of Metaphor).” Zhexue yanjiu 哲学研究 2: 100–106.

Cai, Shushan 蔡曙山. 1996. “Yuyong luoji yanjiu 语用逻辑研究 (Studies on Illocutionary Logic).” In Luoji jintan 逻辑今探 (New Studies on Logic: Proceedings of the Fifth Congress of CSL and the Colloquium on Logic), edited by CSL, 277–88.

———. 1997. “Mingti de yuyong luoji 命题的语用逻辑 (Illocutionary Logic of Proposition).” Zhonguo shehui kexue 中国社会科学 5: 46–55.

———. 1998. Yanyu xingwei he yuyong luoji 言语行为和语用逻辑 (Speech Act and Illocutionary Logic). Beijing: China social sciences press.

———. 1999. “Lianghua de yuyong luoji 量化的语用逻辑 (Quantified Illocutionary Logic).” Zhexue yanjiu 哲学研究 2: 65–73.

———. 2002. “Motai de yuyong luoji 模态的语用逻辑 (Modal Illocutionary Logic).” Journal of Tsinghua University (Qinghua daxue xuebao (zhexue ban) 清华大学学报(哲社版)) 3: 20–26.

Cai, Shushan 蔡曙山, and Zou Chongli 邹崇理. 2010. Ziran yuyan xingshi lilun yanjiu 自然语言形式理论研究 (Formal Theories of Natural Languages). Beijing: People’s Publishing House.

Chen, Daode 陈道德. 2005. “20 shiji yuyan luoji de fazhan: shijie yu Zhongguo 20世纪语言逻辑的发展: 世界与中国 (Development of Language Logic in 20th century: World and China).” Zhexue dongtai 哲学动态 11: 97–101.

Chen, Jing, and Huang Huaxin. 2010. “Aspects of Pragmatic Referentiality.” Journal of Pragmatics 42 (3): 870–74.

Chen, Linlin 陈琳琳. 2013. “Jiyu DRT kuangjia de Hanyu lüziju yanjiu 基于DRT框架的汉语驴子句研究 (A Research on Chinese Donkey Sentences Based on the Framework of DRT).” PhD diss., Nankai University.

Chen, Peng 陈鹏. 2016. Hanyu zuhe fanchou yufa yanjiu ji shuku de goujian 汉语组合范畴语法研究及树库的构建 (Research on CCG and Construction of Treebank of Chinese). Beijing: Zhongguo shehui kexueyuan. DOI:10.13140/RG.2.2.23501.59362.

Chen, Zongming 陈宗明. 1979. Xiandai Hanyu luoji chutan 现代汉语逻辑初探 (Brief Studies on the Logic of Modern Chinese). Beijing: SDX Joint Publishing Company.

———. 1984. Luoji yu yuyan biaoda 逻辑与语言表达 (Logic and Expressions of Language). Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.

Chen, Zongming 陈宗明, Huang Huaxin 黄华新, and Zhou Wuping 周武萍. 2011. Hanyu juyi de xingshi fenxi 汉语句义的形式分析 (Formal Analysis of the Meaning of Chinese Sentences). Beijing: China social sciences press.

Deng, Xiongyan 邓雄雁, and Hu Zehong 胡泽洪. 2009. “Erwei yushe luoji he fuju yushe toushe 二维预设逻辑和复句预设投射 (Two-dimensional Presuppositional Logic and The Projection of Presupposition in Compound Sentences).” Huanan shifan daxue xuebao (shekeban) 华南师范大学学报(社科版) 2: 34–52.

Fang, Li 方立. 2000. Luoji yuyixue 逻辑语义学 (Logic Semantics: An Introduction). Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Feng, Yuli 冯予力. 2018. “Zailun ‘dou’ de yuyi 再论‘都’的语义 (Revisiting the Semantics of dou).” Zhongguo yuwen 中国语文 2: 177–94.

Feng, Zhiwei 冯志伟. 2001. “Fanchou yufa 范畴语法 (Categorial Grammar).” Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 3: 100–110.

Gao, Yun 高芸. 2011. “Cong SDRT de shijiao tanxi Hanyu huayu jiegou de xiuci geshi 从SDRT的视角探析汉语话语结构的修辞格式 (Exploring the Rhetorical Form of Chinese Discourse Structure from the Angle of SDRT).” PhD diss., Southwest University.

Hu, Zehong 胡泽洪. 1991. Yuyan luoji yu yanyu jiaoji 语言逻辑与言语交际 (Logic of Language and Verbal Communication). Changsha: Hunan Normal University Press.

Huang, Huaxin 黄华新. 2020. “Renzhi kexue shiyu zhong yinyu de biaoda yu lijie 认知科学视域中隐喻的表达与理解 (The Expression and Understanding of Metaphors from the Perspective of Cognitive Science).” Zhongguo shehui kexue 中国社会科学 5: 48–64.

Huang, Huaxin, and Wu Yicheng. 2012. “Communicative Acts: Intentionality, Contextuality and Reciprocity.” Journal of Pragmatics 44: 116–22.

Huang, Huaxin, and Yang Xiaolong. 2014. “Metaphor Interpretation and Motivation in Relevance Theory.” Journal of Pragmatics 60: 266–73.

Huang, Xiaoxi; Huang, Huaxin; Liao, Beishui; Xu, Cihua. 2012. “An Ontology-Based Approach to Metaphor Cognitive Computation.” Minds and Machines 23: 105–121.

Huo, Shuquan 霍书全. 2015. “Luosu zhexue zhong de weishu wenti ji qi renzhi yiyi 罗素哲学中的谓述问题及其认知意义 (The Problem of Predication in Russell’s Philosophy and its Cognitive Significance).” Zhexue fenxi 哲学分析 12: 135–46.

———. 2018. “Cong xinli neirong dao yuyan biaodashi yiyi de lianjie 从心理内容到语言表达式意义的联接 (Connection from Mental Content to Meaning).” Ziran bianzhengfa yanjiu 自然辩证法研究 9: 3–8.

Jia, Chuangtang 贾传棠. 1994. Luoji yuyongxue yu yuyixue 逻辑语用学与语义学 (Pragmatic Logic and Semantics). Zhengzhou: zhongzhou guji Press.

Jia, Gaiqin 贾改琴. 2007. “Zhidao weici luoji xitong KSS+KBF 知道谓词逻辑系统KSS+KBF (Epistemic Predicate Logic System KSS+KBF).” PhD diss., Zhejiang University.

Jia, Guoheng 贾国恒. 2012. Qingjing yuyixue yanjiu 情境语义学研究 (A Research on Situational Semantics). Beijing: China Social Sciences Press.

Jia, Qing 贾青. 2015. Fanchou leixing luoji ji qi zai Hanyu fanshen daici huizhi zhaoying zhong de yingyong 范畴类型逻辑及其在汉语反身代词回指照应中的应用 (Categorial Type Logics and Their Application in Anaphora of Pronoun in Mandarin Chinese). Beijing: China Social Sciences Press.

Jia, Yuxiang 贾玉祥; Zan, Hongyin 昝红英; Yu, Shiwen 俞士汶; Wang, Zhimin 王治敏. 2017. “Mianxiang yinyu shibie de ciyu chouxiangxing duliang 面向隐喻识别的词语抽象性度量 (Measuring Word Abstractness for Metaphor Recognition).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报 3: 41–47.

Jiang, Yan 蒋严. 1998. “Yuyong tuili yu ‘dou’ de jufa/yuyi tezheng 语用推理与 ‘都’的句法/语义特征 (Pragmatic Reasoning and Syntactic/Semantic Characterization of dou).” Xiandai waiyu 现代外语 1: 10–24.

———. 2002. “Lun yuyong tuili de luoji shuxing: xingshi yuyongxue chutan 论语用推理的逻辑属性: 形式语用学初探 (On the Logical Nature of Pragmatic Inference).” Waiguoyu 外国语 3: 17–29.

———, ed. 2011. Zoujin xingshi yuyongxue 走进形式语用学 (Approaching Formal Pragmatics). Shanghai: Shanghai Education Press.

Jiang, Yan 蒋严, Pan, Haihua 潘海华. 1998. Xingshi yuyixue yinlun 形式语义学引论 (Introduction to Formal Semantics). Beijing: China Social Science Press.

Jin, Li 金立. 2011. Hanyu juzi de luoji fenxi 汉语句子的逻辑分析 (Logical Analysis of Chinese Sentences). Hangzhou: Zhejiang University Press.

Ju, Shier 鞠实儿, ed. 2009. Mianxiang zhishi biaoshi yu tuili de ziran yuyan luoji 面向知识表示与推理的自然语言逻辑 (Logic of Natural Languages for Knowledge Representation and Reasoning). Beijing: Economy and Science Press.

Kadari, Rekia. 2018. “Jiyu shendu xuexi moxing de CCG chaobiaozhu 基于深度学习模型的CCG超标注 (CCG Supertagging Based on Deep Learning Models).” PhD diss., Harbin Institute of Technology.

Lee, Po-lun Peepina 李宝伦, Pan Haihua 潘海华, and Xu Liejiong 徐烈炯. 2013. “Dui jiaodian min’gan de jiegou ji jiaodian de yuyi jieshi 对焦点敏感的结构及焦点的语义解释 (Focus-sensitive Constructions and the Interpretation of Focus).” Dangdai yuyanxue 当代语言学 1: 1–12; 2: 108–19.

Li, Dehua 李德华, and Liu Genhui 刘根辉. 2004. “Mianxiang xinxi chuli de yujing xingshihua yanjiu 面向信息处理的语境形式化研究 (Study on the Formalization of Information Processing-oriented Context).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报 3: 32–38.

Li, Kesheng 李可胜. 2010. “Shijian de moxing yu jisuan 事件的模型与计算 (Model and Computation of Events).” PhD diss., Graduate School of CASS.

———. 2020. “Liandongshi de yuyi shengcheng fanshi ji qi chufa tiaojian 连动式的语义生成范式及其触发条件 (Generative Models of SVC’s Semantics and their Triggering Conditions).” Dangdai yuyanxue 当代语言学 1: 49–70.

Liao, Beishui, and Huang Huaxin. 2013. “Partial Semantics of Argumentation: Basic Properties and Empirical.” Journal of Logic and Computation 23 (3): 541–62.

Lin, Jo-wang 林若望. 2016. “‘De’ zi jiegou, motai yu weishi tuili‘的’字结构、模态与违实推理 (De-construction, Modality and Counterfactual Reasoning).” Zhongguo yuwen 中国语文 2: 131–51.

———. 2004. “Choice Functions and Scope of Existential Polarity WH-phrases in Mandarin Chinese.” Linguistics and Philosophy 27: 451–91.

———. 2007. “On the Semantics of Comparative Correlatives in Mandarin Chinese.” Linguistics and Philosophy 24: 169–213.

Liu, Dongning 刘冬宁, Deng, Chunguo 邓春国, Teng Shaohua 滕少华, Zhang Wei 张巍, and Liang Lu 梁路. 2016. “Jiyu qing yuyi λ-yansuan de hanyu chenshuju linghuo yuxu yanjiu 基于轻语义λ-演算的汉语陈述句灵活语序研究 (Research of Flexible Word Order in Chinese Statements Based on Light Weight Semantic l-calculus).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报 3: 23–29.

Liu, Mingming 刘明明. 2018. Varieties of Alternatives: Focus Particles and wh-Expressions in Mandarin. Beijing: Peking University Press and Springer.

Liu, Xinwen 刘新文. 2002. “Xitong Z de lianghua kuozhang ji qi dui huayu biaoxian lilun de chuli 系统Z的量化扩张及其对话语表现理论的处理 (Quantity Extension of System Z and its Treatment of DRT).” PhD diss., Graduate School of CASS.

Ma, Pei 马佩. 1987. Yuyan luoji jichu 语言逻辑基础 (Fundamentals of Language Logic). Zhengzhou: Henan People’s Press.

Man, Haixia 满海霞. 2014. Hanyu zhaoying shenglüe de leixing luoji yanjiu 汉语照应省略的类型逻辑研究 (Typical Logic Studies on Anaphora and Ellipsis in Mandarin Chinese). Beijing: University of International Business and Economics Press.

Sheng, Xinhua 盛新华. 1989. Luoji yu yanyu jiaoji 逻辑与言语交际 (Logical and Verbal Communication). Wuhan: Hubei People’s Press.

Shi, Yunbao 石运宝. 2015. “Jiyu zuhexing de DRT yanjiu 基于组合性的DRT研究 (A Study on DRT Based on Compositionality).” PhD diss., Graduate School of CASS.

Song, Yan 宋彦, Huang Changning 黄昌宁, and Jie Chunyu 揭春雨. 2012. “Zhongwen CCG shuku de goujian 中文CCG树库的构建 (Construction of Chinese CCGbank).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报 3: 4–21.

Van Benthem, Johan, and Alice ter Meulen. 2011. Handbook of Logic and Language. Amsterdam: Elsevier.

Wang, Jianpin 王建平. 1989. Yuyan jiaoji hong de yishu 语言交际中的艺术 (Art of Language Communication). Beijing: Qiushi Press.

Wang, Jinjing 王金锦, Yang, Yun 杨芸, and Zhou Changle 周昌乐. 2009. “Yinyu zimian yuyi biaoshi yu shengcheng 隐喻字面语义表示与生成 (Metaphor and Literal Meaning Representation and Generation).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报 3: 95–102.

Wang, Weixian 王维贤, Li Xiankun 李先焜, and Chen, Zongming 陈宗明. 1989. Yuyan luoji yinlun 语言逻辑引论 (Introduction to the Logic of Language). Wuhan: Hubei Education Press.

Wang, Xin 王欣. 2009. “Leixing luoji yufa yu xiandai hanyu ‘shi’ he ‘de’ 类型逻辑语法与现代汉语‘是’和‘的’(Categorial Type Logics and “shi” and “de” in Mandarin Chinese).” PhD diss., Beijing Language and Culture University.

Wu, Ping 吴平, and Hao Xiangli 郝向丽. 2017. Shijian yuyixue yinlun 事件语义学引论 (Introduction to Event Semantics). Beijing: Intellectual Property Publishing House.

Xiong, Minghui 熊明辉. 2006. “Ziran yuyan lunzheng pingjia de luoji fenxi 自然语言论证评价的逻辑分析 (On Logical Analysis of Evaluating a Real Argument in Everyday Life).” Zhexue fenxi哲学分析 10: 102–8.

Xu, Songlie 徐颂列. 1998. Xiandai Hanyu zongkuo biaodashi yanjiu 现代汉语总括表达式研究 (Studies on General Expression in Mandarin Chinese). Hangzhou: Zhejiang Education Press.

Yang, Yeyang 杨烨阳, and Guo Guichun 郭贵春. 2018. “Yinyu jianmo de lixianghua biaozheng ji qi luoji tezheng 隐喻建模的理想化表征及其逻辑特征 (The Idealization in Metaphorical Modeling and its Logical Characteristics).” Ziran bianzhengfa yanjiu 自然辩证法研究 1: 15–20.

Yao, Congjun 姚从军. 2018. “Mianxiang xinxi chuli de Hanyu daici zhaoying xianxiang de zuhe fanchou yufa fenxi 面向信息处理的汉语代词照应现象的组合范畴语法分析 (IT-oriented Analysis on Chinese Pronoun Anaphora Phenomenon from the Perspective of CCG).” Hubei daxue xuebao (zhesheban) 湖北大学学报(哲社版) 4: 36–44.

Zhang, Lu 张璐. 2013. “Hanyu xingming jiegou de fanchou yufa yanjiu 汉语形名结构的范畴语法研究 (Category Grammar of Adjective + Noun Structure in Mandarin Chinese).” PhD diss., Graduate School of CASS.

Zhang, Qiucheng 张秋成. 2007. Leixing-luoji yanjiu 类型-逻辑语法研究 (Research on Type-Logical Grammar). Beijing: China Renmin University Press.

Zhang, Xiaojun 张晓君. 2011. “Guangyi liangci xingzhi de yanjiu 广义量词性质的研究 (Studies on the Properties of Generalized Quantifiers).” PhD diss., Graduate School of CASS.

Zhou, Beihai 周北海, and Fu Qingfang 傅庆芳. 2014. “Yi ge guanyu zhuanming zhicheng cunzai yushe de xingshi kehua 一个关于专名指称存在预设的形式刻画 (A Formal Characterization of Referential Presupposition: Triggered by Proper Names as Existence).” Studies in Logic (Luojixue yanjiu 逻辑学研究) 1: 1–12.

Zhou, Beihai, and Mao Yi. 2010. “Four Semantic Layers of Common Nouns.” Synthese 175: 47–68.

Zhou, Beihai 周北海, and Ma Li 马丽. 2013. “Gaichengju cixiang luoji de shutu panding suanfa 概称句词项逻辑的树图判定算法 (A Tableau Algorithm for Term Logic of Generic Sentences).” Studies in Logic (Luojixue yanjiu 逻辑学研究) 4: 1–16.

Zhou, Liquan 周礼全. 1961. “Xingshi luoji yingdang changshi yanjiu ziran yuyan de juti yiyi 形式逻辑应当尝试研究自然语言的具体意义 (Formal Logic Should Be Applied in the Research of the Meaning of Natural Language).” Guangming Daily (Guangming ribao 光明日报), May 26, 1961. Reprinted in Library of Scholars in CAS: Volume on Zhou Liquan. 2000.

———. 1993. “Xingshi luoji he ziran yuyan 形式逻辑和自然语言 (Formal Logic and Natural Language).” Zhexue yanjiu 哲学研究 12: 29–35.

———. 1994. Luoji: zhengque siwei he youxiao jiaoji de lilun 逻辑:正确思维和有效交际的理论 (Logic: The Theory of Correct Reasoning and Effective Communication). Beijing: People’s Publishing House.

———. 2000. Zhongguo shekeyuan xuezhe wenxuan: Zhou Liquan ji 中国社科院学者文选: 周礼全集 (Library of Scholars in CAS: Volume of Zhou Liquan). Edited by Bureau of Science, CASS. Beijing: China social sciences press.

Zhou, Qiang 周强. 2016. “Hanyu weici zuhe fanchou yufa ciku de zidong goujian yanjiu 汉语谓词组合范畴语法词库的自动构建研究 (Automatic Construction of Chinese Predicate lexicon for Combinatory Category Grammar).” Zhongwen xinxi xuebao 中文信息学报3: 196–203.

Zhu, Shuili 朱水林, ed. 1992. Luoji yuyixue yanjiu 逻辑语义学研究 (Studies on Logical Semantics). Shanghai: Shanghai Education Press.

Zou, Chongli 邹崇理. 1995. Luoji, yuyan he mengtaige yufa 逻辑、语言和蒙太格语法 (Logic, Language and Montague Grammar). Beijing: Social sciences academic press.

———. 2000. Ziran yuyan luoji yanjiu 自然语言逻辑研究 (Studies in Natural Language Logic). Beijing: Beijing University Press.

———. 2002. Luoji, yuyan he xinxi: luoji yufa yanjiu逻辑、语言和信息: 逻辑语法研究 (Logic, Language and Information: Studies in Logical Grammar). Beijing: People’s Publishing House.

———. 2008. Fanchou leixing luoji 范畴类型逻辑 (Categorical Type Logic). Beijing: China Social Sciences Press.

———, ed. 2018. Ziran yuyan xinxi chuli de luoji yuyixue yanjiu 自然语言信息处理的逻辑语义学研究 (Logical Semantics on Natural Language Processing). Beijing: Science Press.

Downloads

Published

09.05.2022

How to Cite

Zou, C., & Li, K. (2022). Chinese Studies on the Logic of Natural Language: A Survey from 1949 to 2019. Asian Studies, 10(2), 187–205. https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.187-205

Issue

Section

Theoretical Specializations and Technological Applications