The Philosophy of Logic in China

A 70-year Retrospective and Prospects for the Future

Authors

  • HU Yang South China Normal University, China
  • HU Zehong South China Normal University, China

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.79-104

Keywords:

Philosophy of logic, the Chinese context, the exclusive/inclusive notion of logic, the social-cultural role of logic

Abstract

This 70-year retrospective of the Chinese work on philosophy of logic is presented mainly in terms of the notion of the “philosophy of logic”, the notion of logic and the social-cultural role of logic. It generally involves three kinds of questions, namely, how to distinguish philosophical logic from the philosophy of logic, what the nature and scope of logic is from Chinese scholars’ point of view, and why the social-cultural role of logic is underscored in the Chinese context. Finally, some of the prospects for the future studies of philosophy of logic in China are indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayer, A. J. [Aiyeer 艾耶尔]. 1981. Yuyan, zhenli yu luoji 语言、真理与逻辑 (Language, Truth and Logic). Translated by Yin Dayi 尹大贻. Shanghai: Shanghai yiwen chubanshe.

Bueno, Otávio. 2001. “Can a Paraconsistent Theorist be a Logical Monist?” In Paraconsistentce: The Logical Way to the Inconsistent, edited by Walter A. Carnielli, Marcelo Coniglio, and Itala M. L D’Ottaviano, 535–52. New York: Marcel Dekker.

Burgess, John P. 2009. Philosophical Logic. Princeton, Oxford: Princeton University Press.

Chen, Bo 陈波. 1990. Luoji zhexue yinlun 逻辑哲学引论 (Preface to the Philosophy of Logic). Beijing: Renmin chubanshe.

———. 2000. Luo ji zhe xue dao lun 逻辑哲学导论 (Introduction to Philosophy of Logic). Beijing: Zhongguo renmin chubanshe.

Chen, Muze 陈慕泽. 2006. “Luoji de Feixingshi Zhuanxiang 逻辑的非形式转向 (The Non-Formal Turn of Logic ).” Henan Daxue Xuebao 河池学院学报 (Journal of Hechi University) 26 (1): 23–27.

Cheng, Zhongtang 程仲棠. 1997. “Houxiandai Zhuyi Zhexue Sichao Dui Luoji De Chongji 后现代主义哲学对逻辑的冲击 (The Challenge of Post-Modern Philosophy on Logic).” Xueshu Yanjiu学术研究 (Academic Research ) 8: 38–42.

Cohnitz, Daniel, and Luis Estrada-Gonzalez. 2019. An Introduction to the Philosophy of Logic. New York: Cambridge University Press.

Copi, Irving M., and James Gould. 1978. Contemporary Philosophical Logic. New York: St. Martin’s Press.

Cui, Qingtian 崔清田. 2000. Mojia Luoji yu Yalishiduode Luoji Bijiao Yanjiu—Jianlun Luoji yu Wenhua 墨家逻辑与亚里士多德逻辑比较研究——兼论逻辑与文化 (A Comparative Analysis of Mohist Logic and Aristotelian Logic: A Thesis on Logic and Culture). Beijing: Renmin chubanshe.

Da Costa, Newton C. A. 1997. Logiques classiques et non classiques: Essai sur les fondements de la logique. Paris: Masson.

Dong, Zhitie 董志铁. 1995. “20 Shijichu Xifang Chuantong Luoji de Yinjin yu Qishi 20 世纪初西方传统逻辑的引进与启示 (The Early 20 Centuries’ Introduction and Inspiration of Traditional Western Logic).” Zhexue Yanjiu 哲学研究 (Philosophical Research) 1995 (Supplement): 143–46.

Dummett, Michael. 1973. Frege: The Philosophy of Language. London: Duckworth.

Engel, Pascal. 1989. La norme du vrai, philosophie de la logique. Paris: Gallimard.

Feng, Mian 冯棉, Li Fuan李福安, and Ma Qinrong 马钦荣. 1991. Zhexue luoji yu luoji zhexue 哲学逻辑与逻辑哲学 (Philosophical Logic and the Philosophy of Logic). Shanghai: Huadong shifan chubanshe.

Gong, Zhaoxiang 弓肇祥. 1999. Zhenli lilun: dui Xifang zhenli lilun lishi di pipan di kaocha 真理理论:对西方真理理论历史地批判地考察 (Theories of Truth: Historical and Critical Investigation of Western Theories of Truth). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe.

Grayling, A. C. 1990 [1982]. An Introduction to Philosophical Logic. London: Gerald Duckworth.

Guan, Zhu 关珠. 1999. “Chuantong luoji de lishi mingyun yu gezhonggaige 传统逻辑的历史命运与各种改革 (Historical Destiny of Traditional Logic).” In Luojixue Bainian 逻辑学百年 (The One Hundred Year of Logic), edited by Zhao Zongkuan 赵总宽, 64–131.Beijing: Beijing chubanshe.

Gui, Qiquan 桂起权. 1991. Dangdai shuxue zhexue yu luoji zhexue rumen 当代数学哲学与逻辑哲学入门 (A Guide to the Contemporary Philosophy of Mathematics and Logic). Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.

Guo, Qiao 郭桥, and Zi Jianmin 资建民, eds. 2003. Daxue Luoji Daolun 大学逻辑导论 (Introduction to Logic for Universities). Beijing: Renmin chubanshe.

Haack, Susan. 1978. Philosophy of Logics. Cambridge: Cambridge University Press.

Hamilton, A.G. 1978. Logic for Mathematicians. New York: Cambridge University Press.

Hintikka, J., and G. Sandu. 2007. “What is Logic.” In Philosophy of Logic (vol. 5 of The Handbook of the Philosophy of Science), edited by Jacquette Dale, 13–39. London: Routledge.

Hu, Zehong 胡泽洪. 2004. Luoji de zhexue fansi: luoji zhexue zhuanti yanjiu 逻辑的哲学反思: 逻辑哲学专题研究 (Philosophical Studies on Logic: Issues in the Philosophy of Logic). Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe.

———. 2008. “20 Shiji Woguo Luoji Zhexue Yanjiu De Huigu He Fansi 20 世纪我国逻辑哲学研究的回顾与反思 (Retrospect and Reflection over China’s Study on Philosophy of Logic in Twentieth Century).” Xueshu Yanjiu 学术研究 (Academic Research) 11: 15–19.

———. 2013. Luo ji xue yan jiu 逻辑学研究 (On Philosophy of Logic). Guangzhou: Guangdong jiaoyu chubanshe.

Hsiung, Ming. 2017. “Boolean Paradoxes and Revision Periods.” Studia Logica 105: 881–914.

Hu, Zehong 胡泽洪, and Zhang Jianjun 张建军. 2013. “Luoji Zhexue 逻辑哲学 (The Philosophy of Logic).” In Dangdai Zhongguo Luojixue Yanjiu 当代中国逻辑学研究 (Studies of Logic in Contemporary China (1949–2009)), edited by Ju Shier 鞠实儿, 313–95. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.

Huang, Bin 黄斌. 1999. Yuyan luoji zhexue: nanti yu jiexi 语言逻辑哲学:难题与解析 (The Philosophy of Language Logic: Puzzles and Solutions). Chongqing: Chongqing chubanshe.

Irvine, A. D. 1996. “Philosophy of Logic.” In Philosophy of Science, Logic and Mathematics in the Twentieth Century (vol. 9 of The Routledge History of Philosophy), edited by S. D. Shanker, 9–46. London: Routledge.

Jacquette, Dale. 2007. “Introduction: Philosophy of Logic Today.” In Philosophy of Logic (vol. 5 of The Handbook of the Philosophy of Science), edited by Jacquette Dale, 1–12. London: Routledge.

Jin, Rongdong 晋荣东. 2005. Luoji Hewei 逻辑何为 (Why Logic). Shanghai: Shanghai gu ji chubanshe.

Jin, Yuelin 金岳霖. 1959a. “Lun zhenshixing yu zhengquexing de tongyi 论真实性与正确性底统一 (On the Unification of Veracity and Correctness).” Zhexue yanjiu 3: 1.

———.1959b. “Dui jiuzhu ‘luoji’ yishu de ziwo pipan 对久著‘逻辑’一书的自我批判 (Self-criticisms on My Old Book Logic).” Zhexue yanjiu 5: 1.

———. 1960. “Lun ‘suoyi’ 论 ‘所以’ (On ‘Therefore’).” Zhexue yanjiu 1: 19.

———. 1961 [1935]. Luoji 逻辑 (Logic) [revised version]. Beijing: Sanlian Shudian.

———. 1962a. “Keguan shiwu de queshixing he xingshi luoji de tou santiao jiben siwei guilü 客观事物的确实性和形式逻辑的头三条基本思维规律 (Certainty of the Objectives and Formal Logic’s First Three Basic Laws of Thinking).” Zhexue yanjiu 3: 1.

———. 1962b. “Lun tuilun xingshi de jiejixing he biranxing 论推论形式的阶级性和必然性 (On the Class-Character and Necessity of Inferential Forms).” Zhexue yanjiu 5: 69.

———. 1990 [1895–1984]. Jin Yuelin Xueshu Lunwenxuan 金岳霖学术论文选 (Selected Academic Papers of Jin Yuelin). Beijing: Zhonguo Shehuikexue chubanshe.

Ju, Shier 鞠实儿. 2020. “Guangyi Lunzheng de Lilun yu Fangfa 广义论证的理论方法 (The Theory and Method of Generalized Argumentation).” Luojixue Yanjiu 逻辑学研究 (Studies in Logic) 13 (1):1–27.

Kripke, Saul [Kelipuke 克里普克]. 1988. Mingming yu biranxing 命名与必然性 (Naming and Necessity). Translated by Mei Wen 梅文. Shanghai: Shanghai yiwen chubanshe.

Li, Xiaowu 李小五. 1997. “Shenme shi Luoji 什么是逻辑? (What is Logic?).” Zhexue Yanjiu 哲学研究 (Philosophical Research) 10: 77–81.

Liu, Xinwen 刘新文. 2020. “Luoji Jichu Wenti- Yige Jin Yuelinshi de Huida 逻辑基础问题-一个金岳霖式的回答 (Foundational Question about Logic: A Jin Yuelin’s Answer).” Wen Shi 文史哲 (Literature History and Philosophy) 381 (6): 41–50.

Ma, Pei 马佩, ed. 1992. Makesi zhuyi de luoji zhexue tanxi 马克思主义的逻辑哲学探析 (Marxist Philosophy of Logic). Zhengzhou: Henan daxue chubanshe.

———. 2001. “Yaotichang Daluojiguan, Fandui Xiaaide Xiaoluojiguan 要提倡大逻辑观,反对狭隘的小逻辑观 (For the View of Macro-Logic, Against Narrow Micro-Logic ).” Henan Daxue Xuebao 河南大学学报 (Journal of Henan University) 41 (1): 81–86.

Macfarlane, John. 2021. Philosophical Logic: A Contemporary Introduction. New York and London: Routledge.

Mönnich, Uwe, ed. 1981. Aspects of Philosophical Logic. Dordrecht, Boston, London: D. Reidel Publishing Company.

Priest, Graham. 2006. Doubt Truth to Be a Lair. Oxford: Oxford University Press.

Quine, W. V. O. 1959. Methods of Logic [revised edition]. New York: Holt.

———. 1970. Philosophy of Logic. Harvard: Harvard University Press.

——— [Kuaiyin 蒯因]. 1987. Cong luoji de guandian kan 从逻辑的观点看 (From a Logical Point of View). Translated by Jiang Tianji 江天骥, Song Wengan 宋文淦, Zhang Jialong 张家龙, and Chen Qiwei 陈启伟. Shanghai: Shanghai yiwen chubanshe.

Read, Stephane. 1995. Thinking about Logic: An Introduction to the Philosophy of Logic. New York: Oxford University Press.

Restall, Greg, and Gillian Russell. 2012. “Introduction.” In New Waves in Philosophical Logic, edited by Greg Restall, and Gillian Russell, 1–7. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Sansbury, R. M. 2008. “Philosophical Logic.” In The Routledge Companion to Twentieth Century Philosophy, edited by Dermot Moran, 347–81. Oxford: Routledge.

Sha, Qing 沙青, Zhang Xiaoyan 张小燕, and Zhang Yanjing 张燕京. 2002. Fenxixing Lixing yu Bianzheng Lixing de Liebian —— Ershi Shiji Zhongguo Luoji Sixiang Lunzheng de Lishi Fansi 分析性理性与辨证理性的裂变——二十世纪中国逻辑思想论争的历史反思 (The Schism between Analytical Rationality and Dialetical Rationality—Historical Reflection on the Debates of the Notion of Logic in Twentieth Century China). Baoding: Hebei daxue chubanshe.

Song, Wenjian 宋文坚. 1995. “Zhongguo Luoji de Lishi Mingyun 中国逻辑的历史命运 (The Historical Destiny of Chinese Logic).” Zhexue Yanjiu 哲学研究 (Philosophical Research) 1995 (Supplement): 116–19.

Strogovich, M. S. [Siteluoguoweiqi 斯特罗果维契] 1950. Luoji 逻辑 (Logic). Translated by Cao Baohua 曹葆华 and Xie Ningjie 谢宁节. Beijing: Zhongguo renmin daxue.

Vrhovski, Jan. 2021. “‘Qinghua School of Logic’: Mathematical Logic at Qinghua University in Peking, 1926–1945.” History and Philosophy of Logic 42 (3): 247–61.

Wang, Hao 王浩. 1987. “Jin Yuelin Xiansheng de Daolu 金岳霖先生的道路 (The Road of Mr. Jin Yuelin).” In Jin Yuelin Xueshu Sixiang Yanjiu 金岳霖学术思想研究 (Studies on the Philosophy of Jin Yuelin), edited by Institute of Philosophy, Chinese Academy of Social Sciences 中国社会科学学哲学研究所, 45–50. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe.

Wang, Lu 王路. 2000. Luoji de Guannian 逻辑的观念 (The Concept of Logic). Beijing: Shangwu yinshuguan.

———. 2004. Luoji jichu 逻辑基础 (Foundations of Logic). Beijing: Renmin chubanshe.

———. 2009. Luoji Fangyuan 逻辑方圆 (Logic: Square and Round). Beijing: Beijing daxue chubanshe.

Wang, Yutian 王雨田. 2002. “Luojixuezhong Zenneng Meiyou Guina Luoji: Ping Weiyanyizhuyi de Guinaguan 逻辑学中怎能没有归纳逻辑: 评唯演绎主义的归纳观 (How Can Logic Be without Induction: Review on the Deductionist Notion of Induction).” Zhexue Yanjiu 哲学研究 (Philosophical Research) 3: 72–77.

Williamson, Timothy. 2013. “Guanyu Luoji Zhexue de Wenda 关于逻辑哲学的问题 (Questions and Answers on Philosophy of Logic).” Translated by Xu Zhaoqing. Hubei Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban) 湖北大学学报 (哲学社会科学版) (Journal of Hubei Univerisity [Philosophy and Social Science]) 40 (4): 20–25.

Wolfram, Sybil. 1989. Philosophical Logic: An Introduction. London, New York: Routledge.

Wright, Georg Henrik von. 1983. Philosophical Papers of Georg Henrik von Wright: Practical Reason. Volume 1. London, New York: Blackwell.

Xiong, Ming 熊明. 2016. Suanshu, zhen yu beilun 算术、真与悖论 (Arithmetic, Truth, and Paradox). Beijing: Kexue chubanshe.

Yu, Zhenhua 郁振华. 2012. “Huishou 1957 nian Zhongzheshi Taolunhui 回首一九五七年中哲史讨论会 (Looking Back to 1957’s Symposium on the History of Chinese Philosophy).” Du Shu 读书 (Reading Book) 8: 47–54.

Zalta, Edward N., ed. 2017. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition). Stanford: The Metaphysics Research Lab Standford University. URL= <https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/fall2017/>

Zhang, Jialong 张家龙. 2003. Motai luoji yu zhexue 模态逻辑与哲学 (Modal Logic and Philosophy). Beijing: Zhongguo shehui chubanshe.

Zhang, Jianjun 张建军. 1997. “Guanyu Kaizhan Luoji Shehuixue Yanjiu de Gouxiang 关于开展逻辑社会学研究的构想 (A Construction of the Study of “Socialogy of Logic).” Zhexue Dongtai 哲学动态 (Philosophical Trends) 7:18–20.

———. 2002a. “Zhenzheng Zhongshi Luo Xiansheng 真正重视逻先生 (It’s Time to Really Invite Mr. Logic).” Renmin Ribao 人民日报 (People’s Daily) 1: 6.

———. 2002b. Luoji beilun yanjiu yinlun 逻辑悖论研究引论 (Introduction to Studies on Logical Paradoxes). Nanjing: Nanjing daxue chubanshe.

———. 2005. “Lun Houqi Jin Yuelin de Luoji Zhenliguan 论后期金岳霖的逻辑真理观 (On the Notion of Logical Truth of the Late Jin Yuelin).” Xueshu Yuekan 学术月刊 (Academic Monthly) 9: 21–28.

———. 2007. “Dangdai Luojikexue ‘Yingyong Zhuanxiang’ Tangan 当代逻辑科学‘应用转向’探纲 (Outline of the ‘Application Turn’ of Contemporary Science of Logic).” Jianghai Xuekan 江海学刊 (Jianghai Academic Journal) 6: 5–9.

———. 2011. “Zhouxiang Yizhong Cengjifenming de ‘Daluojiguan’: ‘Luojiguan’ Liangda Zhenglun de Fansi 走向一种层级分明的‘大逻辑观’:‘逻辑观’两大争论的回顾与反思 (Toward a Hierarchal ‘View of Logic in Broad Sense’: Retrospection and Reflection of the Two Major Disputes on ’View of Logic’).” Xueshu Yuekan 学术月刊 (Academic Monthly) 43 (11): 38–47.

Zhang, Jianjun 张建军, et al. 2014. Dangdai Luoji Zhexue Qianyan Wenti Yanjiu 当代逻辑哲学前沿问题研究 (Studies on the Frontier Problems of Contemporary Philosophy of Logic). Beijing: Renmin chubanshe.

Zhang, Qingyu 张清宇, Guo Shiming 郭世铭, and Li Xiaowu 李小五. 2007. Zhexue Luoji Yanjiu 哲学逻辑研究 (The Study of Philosophical Logic). Beijing: Shehui Kexue Wenxian chubanshe.

Zhang, Shangshui 张尚水, ed. 1996. Luoji zhexue 逻辑哲学 (Philosophy of Logic). In Dangdai xifang zhuming zhexuejia pingzhuan 当代西方著名哲学家评传 (Contemporary Distinguished Western Philosophers), vol. 5. Jinan: Shandong Renmin chubanshe.

Zheng, Yuxin 郑毓信. 1989. “Luoji Zhexue yu Zhexue Luoji 逻辑哲学与哲学逻辑 (Philosophy of Logic and Philosophical Logic).” Ziran Bianzhengfa Tongxun 自然辩证法通讯 (Journal of Dialectics of Nature) 61 (3): 33–40.

Zhou, Liquan 周礼全. 1959. “Xingshi Luoji Bixu zai Makesizhuyi Zhidaoxia Dali Xiuzheng 形式逻辑必须在马克思主义指导下大力修正 (Formal Logic Must Be Heavily Revised under the Guidance of Marxism).” Zhexue Yanjiu 哲学研究 (Philosophical Reasearch) 6: 52–57.

———. 1961.“Xingshi luoji ying changshi yanjiu ziran yuyan de juti yiyi 形式逻辑应尝试研究自然语言的具体意义 (Formal Logic should Try to Analyse the Situated Meaning of Natural Language).” Guangming ribao 5 (26): 4.

Zhou, Liquan 周礼全, and Zhongguo shehui kexueyuan luoji yanjiushi 中国社会科学院逻辑研究室, eds. 1994. Luoji baike cidian 逻辑百科辞典 (Encyclopedia of Logic). Chengdu: Sichuan jiaoyu chubanshe.

Zhu, Jianping 朱建平. 2013. “Luoji Zhexue yu Zhexue Luoji 逻辑哲学与哲学逻辑 (Philosophy of Logic and Philosophical Logic). Shenzhen Daxue Xuebao (Renwen Shehui Kexueban) 深圳大学学报 (人文社会科学版) (Journal of Shenzhen University [Humanities and Social Sciences]) 30 (4): 54–60.

Zhuge, Yintong 诸葛殷同. 1987. “Shitan Jin Yuelin Xiansheng Jiefanghou de Luojisixiang 试论金岳霖先生解放后的逻辑思想 (Some Introductory Remarks on the Thought of Logic of the Late Jin Yuelin).” In Jin Yuelin Xueshu Sixiang Yanjiu 金岳霖学术思想研究 (Studies on the Philosophy of Jin Yuelin), edited by Institute of Philosophy, Chinese Academy of Social Sciences 中国社会科学学哲学研究所, 304–14. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe.

———. 2004. “Luoji Lun 逻辑论 (On Logic).” In Jin Yuelin Sixiang Yanjiu 金岳霖思想研究 (Studies on the Thought of Jin Yuelin), edited by Liu Peiyu 刘培育, 225–68. Beijing: Zhongguo Shehuikexue chubanshe.

Downloads

Published

9. 05. 2022

How to Cite

Hu, Yang, and Zehong Hu. 2022. “The Philosophy of Logic in China: A 70-Year Retrospective and Prospects for the Future”. Asian Studies 10 (2): 79-104. https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.79-104.

Similar Articles

1-10 of 347

You may also start an advanced similarity search for this article.